ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 19.03.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  деветнадесети март                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1714 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТЕФАНИТ“ ЕООД - представлявано от Р.И.Г., редовно уведомен, не се явява. Изпраща процесуален представител адвокат Н.,  надлежно упълномощена с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС, редовно уведомен, се явява  юрисконсулт  М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

Явява  се вещото лице С.Б.Т..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило допълнение към съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 2826/09.03.2018 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице, със снета по делото самоличност.

ВЕЩО ЛИЦЕ Т.: Поддържам заключението.

АДВ.Н.: С  допълнителния отговор вещото лице е изяснило зададени въпроси. Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме експертизата.

Ю.К.М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме експертизата.

След изслушване на вещото лице и изразените от процесуалните  представители на страните становища, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице С.Т..

На вещото лице С.Б.Т. да се изплати възнаграждение в размер на 300.00(триста) лева от внесения по делото депозит, съобразно представената справка-декларация.

АДВ.Н.: По отношение на направеното от нас искане за допускане на съдебно-счеоводна експертиза заявявам от името на моята доверителка, че в най-скоро време ще внеса депозита в размер на 500 лв.

Ю.К.М.: Ние няма да поставяме допълнителни въпроси към вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна предвид набходимостта от събиране на допълнителни доказателства, а именно изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.05.2018 година от 11:30 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: