ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 18.09.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  осемнадесети септември                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1714 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТЕФАНИТ“ ЕООД, редовно и своевременно  призован, не се явява. Изпраща  процесуален представител  адвокат   Н.,    надлежно упълномощена с представено пълномощно в дн.с.з.

ЗА ОТВЕТНИКА – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС, редовно и своевременно  призован, се явява  юрисконсулт  М., надлежно упълномощен, представя пълномощно в днешното съдебно заседание.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК, във връзка с пар.2 от ДР на ДОПК, съдът извърши доклад по делото, както следва:

                Административното дело е образувано по жалба от „СТЕФАНИТ“ ЕООД, с ЕИК128590351, с адрес: гр.Ямбол, ул.„Кара Кольо“ № 16 против Ревизионен акт № Р-02000216005541-091-001/17.03.2017г. издаден от Р.К.Т.- началник сектор „Ревизии“, дирекция „Контрол“ в ТД на НАП Бургас, възложил ревизията и Г.В.В.на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас - ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 133/07.06.2017г. на началник отдел „Обжалване“ в дирекция „ОДОП“ Бургас, изпълняващ правомощията на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите.

Иска се отмяната му изцяло като незаконосъобразен.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.Н.- Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада. Моля да приемете административната преписка. Имам следните доказателствени искания: 1.Моля да назначите съдебно-техническа експертиза (СТЕ), за което представям молба с въпроси към вещото лице; 2.Моля по реда на чл.192 от ГПК ТД на НАП Бургас да представи съдържащите се в данъчното досие на моя доверител данни за извършени проверки в търговския  обект, констативни протоколи, АУАН и НП, ако има такива; 3 Отново по реда на чл.192 ТД ан НАП Бургас,  алтернативно дирекция да представи справка за периода 01.01.2012г. до 30.06.2015 г.за наличие на различие между подадените от „Стефанит“ ЕООД в дневниците за покупки фактури за покупка на стоки и дневниците за продажби на трети лица издали фактури за продажби на стоки на жалбоподателя.

Ю.К.М.- Оспорвам жалбата, относно доклада –ревизията е по чл.122 от ДОПК.

Във връзка с изразеното от процесуалния представител на ответната страна съдът уточнява, че страните са длъжни до докажат фактите и обстоятелствата въз основа, на които се базират техните твърдения.

Ю.К.М. - Жалбата е нередовна. Същата не е подписана от лицето, което е посочено като представляващ дружеството. В преписката  подписа е различен, от този който е посочен в жалбата. Считам, че жалбата  е нередовна.

АДВ.Н. - С оглед даденото пълномощно заявявам, че потвърждавам  всички извършени до момента действия по оспорване на ревизионния акт.

Ю.К.М. - Предоставям на съда, но подписа е очевидно различен. Не мога да кажа дали е решен проблема, но жалбата не е подписана от нея, но след като има пълномощно и се потвърждават всички действия, предоставям на съда. Относно искането на назначаване на експертиза, не мога да прочета втория въпрос. Тези въпроси имат своя отговор по преписката, която е налична по делото. Относно искането за свалянето на данните-свалени са три диска, информацията е с двоен код и може да се провери дали не е манипулиран от момента на записването до момента на пренасянето на  електронен носител. Относно втория въпрос, данните в таблицата са цитирани в доклада и в акта. Тези всички действия, относно задълженията са описани подробно в доклада,  включително  и в решението. Относно второто искане - при всички проверки при които са съставени АУАН и НП са връчени на жалбоподателя и трябва да има доказателства при него и може да ги представи в съдебно заседание. Относно третото искане също така жалбоподателя  за всеки един месец представя в НАП дневници за покупки  и продажби и тази информация,  която е искана от него е налична в подадените от него справки - декларации.

АДВ.Н. - Относно експертизата, ние очевидно оспорваме този акт с извлечението в таблицата, ние оспорваме констатациите. Ние желаем вещото лице да отвори диска, констатациите са на органа. Ние не можахме да отворим нашето  копие. Ние не знаем какво има в този диск.

Ю.К.М. - Отговорите на въпросите,  които са поставени в молбата са в преписката.

АДВ.Н. - Относно второто искане - оспорила съм приложението на чл.122 от ДОПК, аз твърдя, че никога моят доверител  няма установени данни за такива продажби. Твърдя отрицателен факт, няма как да представям НП, искам  от досието, ако има такива.

 Ю.К.М.  - Когато се съставят протоколи и др. такива те се дават на страната.

АДВ.Н. - Третото, аз искам справка за продажбите на трети лица, аз не разполагам с дневниците на трети лица. Аз за това искам справка от НАП. Фактът, който ще докаже, че моя доверител е пазарувал от един доставчик, някои др. малки и тази стоки, за които му е  начислен ДДС за 300 000.00 лева,  ние такива покупки нямаме. Аз съм длъжна всичко да събера  в хипотезата на чл.122.

Съдът, във връзка  с направените искани  и становищата на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА и  ВЪЗЛАГА по делото съдебно-техническа експертиза (СТЕ), която да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя  въпроси, като определя  първоначален депозит в  рамер на 300.00 (триста) лева, вносим в 5 дневен срок ,след което ще бъде назначено вещото лице.

Ю.К.М. - Не  желая да поставям въпроси към вещото лице.

Съдът не определя срок за поставяне на въпроси от ответната страна.

 

Съдът намира,  че не следва да уважи искането на процесуалния представител на жалбоподателя, да бъде задължена ответната страна да представи доказателства за издадени НП, във  връзка със съставени актове по АУАН по отношение на жалбоподателя. Това обстоятелство следва да бъде  установено по преценка на ответната страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането на процесуалния представител на жалбоподателя да бъде задължена ответната страна да представи сочените писмени документи, ако същите са налични.

Съдът намира за основателно  направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателя да бъде задължена ТД на НАП Бургас да изготви справка за периода 01.01.2012г. до 30.06.2015 г. с исканите данни посочени в представената в днешно заседание молба.

Ю.К.М. - Трети лица – не са споменати кои са тези лица. Софтуерът на НАП  предполага и дава възможност в дневниците на продажби на дадено задължено лице да се установи дали въпросната фактура, посочена в дневника е посочена и в дневника за покупките на неговия контрагент. Искането на процесуалния представител на жалбоподателя да бъдат посочени в обратния ред фактури, които са  посочени от неназован брой лица и не са посочени в дневника за покупки на жалбоподателя  в съответните  периоди прави задачата невъзможна.

АДВ.Н. - Аз твърдя, че няма такива стоки,  аз твърдя, че дружеството, което представлявам не е купувало стоки от др. лица извън  декларираните и няма  как за тази стока да може да формира един определен  приход. Аз  твърдя, че намаме такива покупки.

Ю.К.М. - Основанието за прилагане по чл.122 са в наша тежест. Ако са купували стоки без фактури?

АДВ.Н.- Моля съдът да чете нарочно определение за отделяне на спорното от безспорното.

Ю.К.М. - Аз не мога да твърдя, след като не съм го проверил. Ако има протоколи и актове, представете ги.

Съдът,  с оглед твърдението на процесуалния представител на ответната страна, че не може да твърди дали по отношение на дружеството са издавани НП, без да е извършил проверка

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ТД НА НАП БУРГАС ДА да представи съдържащите се в данъчното досие на „Стефанит“ ЕООД данни за извършени проверки в търговския обект, констативни протоколи, АУАН и НП, ако има такива.

 

ЗАДЪЛЖАВА ТД НА НАП БУРГАС Бургас да изготви справка за периода 01.01.2012г. до 30.06.2015 г. за наличие на различие между подадените от „Стефанит“ ЕООД в дневниците за покупки фактури за покупка на стоки и дневниците за продажби на трети лица издали фактури за продажби на стоки на жалбоподателя, в 7 дневен срок от получаване на съобщението.

 

Ю.К.М. -  Представям по делото писмо от „Борика“АД  изх.№785 от 05.09.2017 година, както и писмо  от ЦУ на НАП с изх.М-24-36-32#4 от 21.07.2017 година, относно подписването на заповедите за възлагане на ревизии, РД и РА, с квалифицирани електронни подписа при ТД на НАП.

 Съдът, по доказателствата

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА писмените доказателства като относими към предмета на разглеждане на делото.

АДВ.Н.-  Ще искам да ангажирам гласни доказателства в следващото съдебно заседание за твърдените факти. Ще искам разпита на едни свидетел, че е имало срив в хардиска и сащия е отремонтиран и има загуби на данни, един свидетел, че е обучаван да работи  в база данни „Радост партиди“ и един свидетел, за какво е ползвана през годините тази база. Тримата свидетели за установяване на  различни факти.

Ю.К.М. - Относно искането за първия свидетел, ако е налице загуба на данин, то за такива няма доказателства, относно ползвания програмен продукт, а самите таблици са  генерирани от него. Относно обучението на лицето в същия програмен продукт, то разликите за всеки данъчен период доказват, че такова обучение е невъзможно, тъй  като логично било да трае няколко дни или месец. Относно третия  сведетел- за какво се е използвала база данни. Въпросният диск, ако не  е четим моля експерте да се  обърне към ОДОП, за да му предоставим оригиналния диск.

 АДВ.Н. – Заключението по допуснатата СТЕ  би повлияло върху необходимоста да бъдат разпитани посочените от мен свидетели.

Във връзка с  направеното искане  да бъдат допуснати до разпит посочените от него свидетели, съдът намира за небоходимо първоначално  да бъде изслушана съдебно-техническата експертиза, след което ще се произнесе по направеното искане за разпита на сведетели, посочени от процесуалния представител  на жалбоподателя.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, с оглед необходимостта от изготвяна на допуснатата  и възложена съдебно-техническа експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и  го НАСРОЧВА за 13.11.2017 година от 11:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: