ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 01.10.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  първи октомври                                        две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1714 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТЕФАНИТ“ ЕООД - представлявано от Р.И.Г., редовно уведомен, не се явява. Изпраща процесуален представител адвокат Н.,  надлежно упълномощена с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОДОП“ БУРГАС, редовно уведомен, се явява  гл.юрисконсулт  М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№10559/21.09.2018година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице С.А.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

С.В.А.- На 54 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.:Поддържам заключението, което съм изготвила.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.: Имам един въпрос. При отговора на въпрос №5 и дадената таблица на стр. №5 от заключението, дали към наличността на стоките сте взели предвид и тези стоки, за които има данни по делото, че са налице неотчетени фактури на стоки(справка от НАП на лист от №309 до 316 от делото)?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В първата колона са посочени стойности, такива каквито са по оборотната ведомост на жалбоподателя т.е., включват документираните от жалбоподателя доставки, дебитно салдо по см.304. В следващата колона е посочена отчетната стойност на продадените стоки, които съотвестват  на констатираните от органа неотчетени приходи.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.: Тези евентуално не са включени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, не са включени.

АДВ.Н.: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: На въпрос №1, редовно ли е водено счетоводството, а на стр. 2 и 3 има анализ на РД,  който не знам по каква причина е направен. Защо е необходим анализ на Ревизионния доклад.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не сам правила анализ. В РД има констатации, че дружеството е водело счетоводството, съгласно Закона за счетоводството. Там цитирам част от РД, който констатира редовно водено счетоводство.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: Само, че е написано чл.122, ал.1, т.4 – едно от основанията за минаване на ревизията по особения ред- на стр.2. Защо е нужно, след като в доклада е посочен осн. по т.2 , а в решението е посочено чл.122, ал.1, т.2 наличието на укрити приходи и доходи. Дали е водено радовно счетоводството е въпрос и аз на този въпрос не видях отговора.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: След като органът е констатирал, че счетоводството е водено редовно. В РД е записано позитивно обстоятелство за жалбоподателя. Анализът,  който направих съвпада с констатациите.

Ю.К.М.: Това е отговор на правен въпрос, това не е работа на експертизата. Като е редовно водено дали има продажби на стоки без разписки- заприхождаване и изспИ.е на стоките.

АДВ.Н.: Въпросът ми е бил какъв е документа. Как вещото лице да отчете дали има продажби без фактури.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не мога да отговоря на този въпрос, дали има такива продажби.

Ю.К.М.: Нямам повече въпроси, оспровам заключението.

АДВ.Н.: Аз имам допълнителен въпрос, тъй като в дебитното салдо, което е ползвало вещото лице би трябвало да се прибавят няколко неотчетени фактури. С оглед установяване на съпоставимостта дали жалбоподателят  има въобще такива стоки. Представям молба с допълнителна задача за експертизата. Да се допълни отговора по въпрос №5, по счетоводни данни да се съобразят и тези, които са налични данни по делото.

Ю.К.М.: Считам, че не е необходим този допълнителен  въпрос. Не е коректен и говорим за неотразени покупки, а в същото време говорим за наличности. Не знам в каква връзка се задава.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В момента не мога да отговоря. Необходимо ми е време.

Съдът, предвид направеното от процесуалния представител искане намира, че вещото лице следва да отговори на допълнителния въпрос, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените в днешното съдебно заседание въпроси от страна на процесуалния представител на жалбоподателя.

Указва на вещото лице С.А., че следва да изготви и представи заключение не по-късно от седем дни преди датата на следващото съдебна заседание.

АДВ.Н.: Моля, да се разпита един свидетел, който водим в днешното съдебно заседание по отношение на твърдяните факти за конкретното приложение на програмния продукт и за какво са се ползвали различните партиди. Отказвам се от разпита на другите двама свидетели.

Съдът намира искането за допустимо, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водения свидетел, на когото снема самоличност както следва:

Н.Д.Н.-ЕГН**********, българин, български гражданин, със средно специално образование. Жалбоподателят ми беше бивш рабатодател.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.: В кой период сте работил във фирмата и като какъв?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: От 2010 г. до средата на 2015 г., като шофьор-снабдител. Приемахме стока, изнасяхме, разкарвахме стока. Общо взето, всичко ми е минало през ръцете.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.: Имат ли търговски обект, склад?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Да, склад. С клиенти на място не сме работили, а само с клиенти на едро- складове, верига магазини. На място.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.: Къде се намираше?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Складът беше на партера, а на първия етаж офиса. Всички колеги, които сме работили там са работили както на програмата, така и със стоките. Издавали сме фактури и сме карали на клиенти.Тогава сме били около 5-6 човека на работа.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.: Имаше ли е текучество?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Да, имаше текучество, не могат да се справят на компютъра, не ги устройства работното вроме. За тези години  са минали около десет човека.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.: На тази програма какво правехте, кой имаше достъп?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Достъп имаше всеки, имаше три-четири създадени потребителя и всеки имаше достъп. На определен потребител съм бил аз и другите. Ако например И. напусне, на същия потребител продължава С.. Всеки един се обучава за тази работа и днес, ако аз пътувам трябва някой да изпише стоката така, че всеки един сядаше на компютъра. С тази програма вкарваме стоката и после се изписва, ние сме се учили на нея. Като тръгваме да зареждаме, тръгваме със стока. Имаме 3-4 магазина, по маршрута взимаме стоковата разписка, на свободен разнос сме и минавам. Ако не сме се свързали по телефон, минавам и му оставям стоката. Оставям стоките, не ми плаща. В момента, в който се прибера в склада отбелязвам какво съм направил като продажби, издава се фактура на клиента и на следващото минаване му се оставя фактурата и тогава плаща.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.: А когато върнете стока?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Връщам стоката. Ако съм продал си отмятам. В програмата не пишем нищо за върната стока.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.: Имате ли наблюдения, в офиса на складовата програма да са пускани допълнителни обороти. Да са идвали от  банката да ги гледат?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Те искат обороти. От банката са идвали,  когато искаме кредит, за да проверят обротите. По фактурите казват, че са малки обортите, а там където се обучават на програмата има обороти. Ако имаме оборот отпускат кредит, ако няма не отпускат. Имаме отделно счетоводство, те идват 2, 3 пъти в месеца и на тях приготвяме фактурите. Счетоводството е отделно.

АДВ.Н.: Мисля, че изяснихме.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: Имам въпроси. Като тръгвате за доставка носите складова разписка и фактура?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.:  Фактурите ги даваме на счетоводството. След като разнесем стоката, носим стокова разписка и фактура. Фактурите ги издаваме ние, копията са при нас.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: От тази програма издавате ли фактури?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Да, издаваме, защото няма как  да тръгна на разнос.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: В тази програма можете ли да видите наличността на опредлен вид стока, която имате в склада?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Мога да видя. Ако ми кажат по програмата, не мога да кажа. Виждам в склада, каква е наличността.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: Бихте ли казали, как разграничавахте реалната база данни, която сте ползвали и тази, която представяхте на банката?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: По принцип се правеха инвентаризации в склада и се виждаше наличноста. Там, където се обучавахме може да го няма като стока, но за да покажа на колегата как да го изпише се изписва там. Има разлика между това, което сме дали на банката. На банките се показват по- големи резултати, за да се отпусне кредита. Когато обучаваме колеги и въвеждаме данни в програмата, това не се изтрива и когато дойдат на проверка от банката, така демонстираме по-голям оборот.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: Може ли да обясните колко време трае това обучение?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Максимум месец. Различни периоди,    някой може да се обучи за два-три дни.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: Ежемечно Вие сте имали нови колеги и всеки месец сте обучавали?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Не всеки месец сме обучавали колеги в този период.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: Спомняте ли си какви партиди сте ползвали?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Една за стоките, а друга за фактурите. „Радост партиди” за стоковите разписки, а другата е „Наско”, за фактурите.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: Имаше ли друга база данни?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: „Радост”, преди да влязат партидните номера. Аз от както съм почнал работа се работи на „Радост партиди”.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: След като тази програма не може да извади наличостите на стоките в склада, по какъв начина разбирахте какви стоки да закупите.

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Всеки вторник сме в Бургас. Проверяме реално какво има в склада. Всеки вторник се прави инвентаризация, грубо казано ревизия. Проверявам какво има налично и си правя заявката. В зависимост от наличностите и това, което е необходимо правим заявката и до края на седмицата си знаем какво се продава. Гледаме какво ни трябва. Това е начина на работа.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: С каква надценка се продава?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Ние продаваме на база цена и си върви отстъпката за фирмата. Цените се сменяха. 8 % ни е отстъпката. Надценка не слагаме.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: Фирма „Явор 46” познавате ли я вие?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Да, познавам я. Всеки понеделник звъня за заявки и във вторник взимам стоката от завода и им я карам.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: Фактурите кога носите?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Следващия път, във вторник. Ние сме идвали  всяка седмица в Бургас.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: Да разбирам ли, че често сте носил стока на „Явор 46”?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Да, разбира се.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: Продавала ли сте стоки на фирма „Явор 46” само със стокови разписки, без фактура?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Нося стоката със стокова разписка и после  издавам фактура. Нося стоката със стокова разписка и на следващия път нося фактура и ми плащат.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: Да разбирам ли, че стоката, която връщате в склада всеки ден, за продадените количества Вие нямате пари да оставите в  касата. Парите кога ги отчитате?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Следващият път, като дам фактурата ми дават парите и тогава ги отчитам. Без фактура не ми дават пари, но в момента, в който занеса фактурата ми дават парите.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: Да разбирам, че всички продажби с фактури Вие внасяте в касата на дружеството, дължимата сума с фактурата. А суми за стоки със складови разписки, не?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Да.

Ю.К.М.: Нямам повече въпроси.

АДВ.Н.: Аз също нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освободи от съдебната зала свидетеля Н..

Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, предвид необходимостта от извършване на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА  делото и го НАСРОЧВА за 12.11.2018 година  от 11:30 часа, за която дата и час страните и вещото лице се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието прикючи в 12:15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: