Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1889           29.10.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на четвърти октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                   2. Веселин Белев

 

при секретаря К. Л. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 1713 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Д.Г.В., ЕГН ********** с адрес ***, чрез адвокат К. със съдебен адрес ***, офис № 2 против решение № 719/01.06.2018 г., постановено по НАХД № 5577/2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0769-003457 от 25.09.2017 г. на Началник група в сектор „ПП“ при ОД на МВР – Бургас, с което на касатора е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл. 183, ал. 5, т. 2, предложение 1 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл. 119, ал. 1 от същия закон. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат К., който счита първоинстанционното решение за неправилно и необосновано. 

Ответникът – ОД на МВР – Бургас, Сектор „Пътна полиция“ не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на Д.Г.В. против наказателно постановление № 17-0769-003457 от 25.09.2017 г. на Началник група при ОД на МВР – Бургас, Сектор „ПП“. Отговорността на В. е ангажирана за това, че 30.05.2017 г. около 08:35 часа в гр. Бургас на пешеходната пътека на ул. „Янко Комитов“ срещу магазин „Деметра“ като водач на лек автомобил марка „Пежо“, модел „206“ с рег. № А 18 03 КВ не пропуска стъпилия на пешеходната пътека пешеходец Г.А.Б.. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 119, ал. 1 от ЗДвП.

За да потвърди оспореното наказателно постановление, първата инстанция е приела за безспорно установено, че В. не е осигурил предимство на преминаващите по пешеходната пътека пешеходци.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

В администраивнонаказателното производство е необходимо да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител, както и дали деянието е извършено от това лице виновно. В настоящия случай от събраните както в административнонаказателното производство, така и в съдебното производство пред Районен съд – Бургас доказателства не може да се устави по-категоричен начин, че именно лицето посочено като нарушител в АУАН и НП е извършило нарушението. Наказателната отговорност на касатора е ангажирана единствено и само от сведенията на пострадалото лице, които съпоставени с дадените от него обяснения и показния са противоречиви. С първоначално дадените сведения на 30.05.2017 г. Галин Б. заявява категорично, че водач на автомобила е бил мъж, а в последствие от дадените обяснения на 31.05.2017 г. се установява, че при пристигането на полицаите при подадения сигнал касатора е твърдял, че е шофирала жена му и към този момент пострадалия не е възразил на това. Посочил е, че по-късно след като се е прибрал вкъщи по направената от него снимка е установил, че водач на МПС-то е мъж. Впоследствие в дадените показания пред Районен съд – Бургас Белчев заявява, че още при пресичането на пешеходната пътека е установил, че автомобила се управлява от мъж.

От изложеното и като се вземат предвид безпротиворечивите показания и сведения на съпругата на В. и неговото изявление, че не е управлявал автомобилът, настоящият състав приема, че не е установено по безспорен начин, че деяние е било извършено от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител.

Като е достигнал до изводи различни от изложените Районен съд – Бургас е постановил неправилно решение, което следва да се отмени с последващата отмяна и на обжалваното наказателно постановление..

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 719/01.06.2018 г., постановено по НАХД № 5577/2017 г. на Районен съд – Бургас и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0769-003457 от 25.09.2017 г. на Началник група в сектор „ПП“ при ОД на МВР – Бургас, с което на касатора е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл. 183, ал. 5, т. 2, предложение 1 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл. 119, ал. 1 от същия закон.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                  

 

                                                                              2.