Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 1708               10 октомври  2018  година           град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на четвърти октомври, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б. Недкова

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 1712 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл.АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Галчев холдинг” АД, с ЕИК/ Булстат 203312822, със седалище и адрес на управление - гр.София, бул. „Илиянци“ №48, представлявано от Виолета Борисова Галчева, против решение № 682 от 28.05.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 706/2018 г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ № 02-0001533 от 19.01.2018 г. на директора на дирекция „Инспекция по труда” Бургас, с което, за нарушение по чл. 16, ал. 1, т. 8 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд/ЗЗБУТ/, на основание чл.413 ал.2 КТ, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Твърди, че решението е неправилно, постановено в нарушение на закона. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление. Не ангажира доказателства.

Ответникът по касационната жалба - директор на дирекция „Инспекция по труда” Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Бургас да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения :

Районен съд Бургас, с решение № 682 от 28.05.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 706/2018 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление/НП/ № 02-0001533 от 19.01.2018 г. на директора на дирекция „Инспекция по труда” Бургас, с което за нарушение по чл. 16, ал. 1, т. 8 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд/ЗЗБУТ/, на основание чл.413 ал.2 КТ, на „Галчев холдинг” АД с ЕИК/Булстат 203312822, е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Счел е за безспорно доказано, че при осъществяване на дейността си „Галчев холдинг” АД не е изпълнило задълженията си, произтичащи от чл. 16, ал. 1, т. 8 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд - да координира действията си с представители на „Ети-82“ ЕООД, които да демонтират климатичните системи от фасадата на сградата, преди да се започне монтажа на скелето, поради което правилно е ангажирана отговорността на дружеството на основание чл.413, ал.2 КТ.

Санкцията е наложена на „Галчев холдинг” АД за това, че при извършена проверка на място за спазване на трудовото законодателство на 08.07.2017 г. на строителен обект: строеж „Реализация на национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ за бл. 16, ж.к. „Изгрев“, сграда с идентификатор 07079.501.16.1 по кадастралната карта на гр. Бургас, находящ се в УПИ V, кв. 11, по плана на ж.к. „Изгрев“ и по представени документи в дирекция „Инспекция по труда“ Бургас от 10.7.2017 г. до 20.11.2017 г., било установено, че в качеството си на работодател, дружеството е допуснало скелето на обекта да се монтира, преди да се демонтира кондиционер марка „Osaka“ и неговата хоризонтална носеща част на „Г” образната крепежна стойка, които създават невъзможност за спазване на изискването скелето да се монтира в съответствие с Инструкция за монтаж и употреба на Разрешение Z-8.1.184, изготвена от производителя, с отстояние от стената, като се предвиди най-много 30 см./20 см. с поставена топлоизолация, съгласно  точка 2.2.4 от Инструкцията/, като не е предприл необходимите мерки за координация на действията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, когато на гореописания строителен обект /работна площадка/ се извършват дейности от „Ети-82”ЕООД по демонтаж на кондиционерите. С това  „Галчев холдинг” АД не е изпълнил задължението си да осигури здравословни и безопасни условия на труд, като вземе подходящи предпазни мерки, така, че опасностите за живота и здравето на работниците и служителите да бъдат отстранени, ограничени и намалени. За извършените проверки на място на строителния обект и по документи е съставен протокол № 2235/20.11.2017 г. За нарушението е съставен акт за установяване на административно нарушение № 02-0001533/20.11.2017 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд НП.

Основното възражение на касатора е, че АУАН е съставен след като е изтекъл тримесечния срок по чл.34, ал.1 ЗАНН, считано от откриване на нарушителя, което е станало при проверката на място на строителния обект на 08.07.2017 г. Релевирани са и възражения за несъответствие между описанието на нарушението и посочената като нарушена правна норма в НП, с което се твърди, че е съществено накърнено правото на защита на   „Галчев холдинг” АД. 

Обжалваното решение е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

Настоящият касационен състав намира, че нарушителят е станал известен на наказващия орган още при извършване на проверката на място на строителния обект на 08.07.2017 г. Това е видно от протокола, обективиращ резултатите от проверката с № 2235/20.11.2017 г., в който е посочено, че  на 08.07.2017 г. работници на „Галчев холдинг” АД изпълняват СМР на обекта като изграждат рамково фасадно скеле /конструкционна схема „MJ- конструкция модел UNI -70“/ на калкана на северната част на сградата.  С оглед изложеното, не е било необходимо да се извършват каквито и да е допълнители действия и да се събират други документи с цел установяване на работодателя. Следователно от датата на проверката на място - 08.07.2017 г. е започнал да тече тримесечния срок по чл.34, ал.1 ЗАНН за съставяне на АУАН, който в случая е изтекъл на 08.10.2017 г., т.е преди актът да бъде съставен. Допуснатото нарушение на чл.34, ал.1 ЗАНН е от категорията на съществените процесуални нарушения, което опорочава административнонаказателното производство до степен, обуславяща отмяната на издаденото наказателно постановление на самостоятелно основание.

Освен това, в обстоятелствената част на АУАН и на НП са описани две нарушения, квалифицирани като едно, без да става ясно за кое от тях е ангажирана отговорността на дружеството. Посочено е, че „Галчев холдинг” АД не е предприел необходимите мерки за координация на действията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, когато на гореописания строителен обект /работна площадка/ се извършвали дейности от „Ети-82”ЕООД по демонтаж на кондиционерите, което представлява нарушение на чл.16, ал.1, т.8 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, а едновременно с това е посочено, че като работодател  „Галчев холдинг” АД не е изпълнил задължението си да осигури здравословни и безопасни условия на труд, като вземе подходящи предпазни мерки, така, че опасностите за живота и здравето на работниците и служителите да бъдат отстранени, ограничени и намалени, което представлява нарушение на чл.275, ал.1 КТ. По този начин е оганичено правото на касатора да организира защитата си в административнонаказателния процес.

Воден от горното и на основание чл.222, ал.1 АПК, Административен съд  Бургас, ХIV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 682 от 28.05.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 706/2018 г. по описа на Районен съд Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-0001533 от 19.01.2018 г. на директора на дирекция „Инспекция по труда” Бургас, с което, за нарушение по чл. 16, ал. 1, т. 8 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд/ЗЗБУТ/, на основание чл.413 ал.2 КТ на „Галчев холдинг” АД с ЕИК/Булстат 203312822, със седалище и адрес на управление - гр.София, бул. „Илиянци“ №48, представлявано от Виолета Борисова Галчева, е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева.

Решението е окончателно.

                           

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

  

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:     1.                                         

 

                                                                                                2.