ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 19.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,        ІІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  деветнадесети юли                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 1712 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  М.А.К., редовно и своевременно призован, се явява лично и адв. И.И., надлежно упълномощен по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама”  при Община Бургас, редовно уведомен, се явява гл.ю.к.М., с приложено по делото пълномощно.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

          Административното дело е образувано след постановяване на решение № 8241/27.06.2017г. по адм.дело № 8803/2016 г. на ВАС за отмяна на решение № 941/19.05.2016г., постановено по адм.дело № 518/2016 г. на Административен съд град Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, при съобразяване  с дадените указания за установяване правото на собственост  на жалбоподателката, относно  процесния имот, включително обстоятелствата около възникването на прекратяването в случай, че такава са налице, идеалните части от същия, които тя притежава и т.н. В тази връзка  съдът предостави възможност на жалбоподателката да заяви становище относно спорното право на собственост.

АДВ.И.- С жалбата си  доверителката ми е посочила, че не  е собственик на процесния имот.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 7021/07.07.2017 година е постъпило заявление с приложен препис-извлечение от акт за сключен граждански брак, издаден на 07.07.2017 година

 От служебно изисканото удостоверение от Община Бургас за гражданско състояние на жалбоподателката,  се установява, че брака й с  лицето  Димитър Коджейков е възникнал  на 22.05.1999 година и е прекратен на 11.04.2013 година

В тази връзка съдът указва на ответния орган, че е негова тежестта да установи обстоятелствата, които следва да са налице за издаване на оспорения административен акт, В тежест на всяка от страните, в случай, че се позовава   на позитивни факти и обстоятелства, от които черпи права, тяхна е тежестта да установи наличието на същите

Съдът указва на жалбоподателя,  че доколкото  бракът е прекратен  на 11.04.2013 година, в нейна тежест  е да обори  презумцията  на съпружеска  имуществена общност на вещите  и предметите, придобити за времето от сключване на брака до датата на неговото прекратяване, а след тази дата  да обори възникналата по силата на презумпцията, обикновена  проста съсобственост при равни квоти,  в следствие на прекратяване на брака.

По доказателствата, съдът

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА препис извлечение от акта за сключен граждански брак , както и  представената административна преписка.

АДВ.И.- Поддържам жалбата.Във връзка с сега дадените указания  заявявам, че освен представения нотариален  акт за покупка на имота, от страна на бившия съпруг, където е посочено, че  имота е придобит изцяло със средства  на кредит, други доказателства няма и няма да представям.

Ю.К.М.-Оспорвам жалбата. Нямам други доказателствени искания.

Съдът  счете делото за изяснен от фактическа страна, поради  което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.И.-Моля да уважите жалба с подробно изложените в нея и по писмените бележки в първото  разглеждане на делото основания. Органът не доказа основанията за издававне.Моля да ми дадете срок да представя писмени бележки.

Ю.К.М.- Моля да потвърдите обжалвания акт.Имотът   е придобит по време на сключен, законен, граждански брак, поради което действа презумцията, че съпрузите имат равни дялове и в акта са установени задължения до размера на ½ ид.част от недвижимия имот. В тази връзка искам да отбележа, че  образеца на декларация се одобрява със заповед на МФ, като в указанията на тази заповед и декларация изрично е  посочено, че при съпружеска имущестевна общност декралацията се попълва и облагането е за ½ идеална частта. Така е процедирано в случая.

Съдът определи  7 дневен срок на страните за  представяне на писмени бележки  по делото.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: