ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.09.                                                                      град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,         ІІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  тринадесети септември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 1712 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 16:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  М.А.К., редовно и своевременно призован, не се явяваи не се представлява.

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама”  при Община Бургас, редовно уведомен, не се явява представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

СЪДЪТ докладва, че по делото е постъпила молба вх.№ 9653/13.09.2017 г. от адв.И., процесуален представител на жалбоподателя, с която моля за отлагане на делото и насрочване за др.дата, поради внезапно  заболяване.Приложен е болничен лист.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че липсват доказателства както за невъзможност за личното явяване на жалбоподателя, така и за ангажиране на друг процесуален представител  от една страна, а от друга като взе предвид липсата на отразяване в болничния лист на процесуалния представител невъзможността да се яви пред съдебен орган,   намира молбата за отлагане на делото за неоснователна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото е постъпило становище от ответния орган, с входящ № 8518/11.08.2017г., в изпълнение на опредление № 1609/04.08.2017 година. Приложени  са писмени доказателства по опис, находящ се на лист № 20 от кориците на делото, нарочно служебно изискани от съдебния състав.

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и  ПРИЛАГА  по делото така представените от ответния орган писмени  доказателства, постъпили с писмо входящ №8518/11.08.2017 година.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: