ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,13.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1712 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.35 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД се явява юрисконсулт И., надлежно упълномощена.

За ответника - началник митнически пункт „Пристанище Бургас – център” се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

 

Юрисконсулт И.- Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Т.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юрисконсулт И.- Нямам други доказателствени искания, освен тези, за които беше задължен ответника в предходното съдебно заседание. Нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт Т.- Представям в превод на български език приложените документи в административната преписка. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника в превод на български език документи и фактура №0000002269/17.02.2015г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт И.- Моля да постановите решение, с което да отмените решението на началника МП- Пристанище Бургас- център, потвърдено от Началника на Митница Бургас, с което на дружеството, което представлявам е определена митническа облагаема стойност, различна от тази на дружеството - декларатор. Между страните няма спор, че количество е по-малко от това, което е договорено между дружеството и съответния доставчик. Считаме, че с решението е нарушено митническото право относно митническо оформяне на режим внос, а именно, че начисляване на ДДС и на митническо облагане подлежи само реално внесена в Република България стока и като аргумента и ДДС съгласно чл.54, ал.1 от ЗДДС. Моля да съобразите при постановяването на решението си, с решението на ЕС С-230/2008г. Моля също така да вземете предвид, че има общо 32 броя идентични дела с решения във ВАС, както и пред настоящата инстанция има 6 броя решение по аналогични казуси. Допълнителни аргументи ще развия в писмено становище, като моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки. Моля да ни присъдите направените по делото разноски, както и юрисконсултско възнаграждение.

 

Юрисконсулт Т. – Моля да отхвърлите жалбата, като считам същата за неоснователна. Аргументите за това са следните. В процесния случай не се касае за стока, която да е част от по-голяма доставка, ето защо считам, че не са приложими разпоредбите на чл.145, §1, изр.2 от Регламент 2454/ и чл.69, ал.1 от ППЗМ. Друг аргумент е клетка 43 - самия получател на стоката е декларирал код 1, което означава, че стойността на стоката е договорната стойност, реално платената или подлежащата на плащане цена, която е стойността по фактура, съгласно количество по коносамент. В административното, както и в съдебно производство не се представиха доказателства, удостоверяващо загуба на част от пратката или същата да е била повредена. Също така няма доказателства за извършена корекция в цената на стоката, нито от страна на получателя, нито от страна на изпращача, също така не е налице рекламация на доставката. Във връзка с тези съображения считам, че решението на Началника на Митнически пункт пристанище Бургас – център е издаден от компетентен орган, в неговите правомощия, законова форма и срок. Същото е мотивирано и като такова следва да бъде потвърдено изцяло. Моля да ни бъдат присъдени разноски по делото, както и юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на процесуалния представител на жалбоподателя 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: