ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,21.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи ноември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1712 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД се явява юрисконсулт И., надлежно упълномощена.

За ответника - началник митнически пункт „Пристанище Бургас – център” се явява юрисконсулт Керенска – Г., надлежно упълномощена.

 

Юрисконсулт И.– Да се даде ход на делото

Юрисконсулт Г. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД против Решение №32-68301/26.06.2014г. на началник МП „Пристанище Бургас – Център.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на административния акт.

 

Адвокат И. – Поддържам сезиращата жалба, като оспорвам изцяло решението на началника на митнически пункт „Пристанище Бургас” като неправилно и необосновано, С оспореното решение, с което се определя митническа облагаема стойност на база на коносамент, а не на база реално доставено количество по съображения и доводи изложени в жалбата. Моля да задължите административния орган да окомплектова преписката в цялост, ведно с документите представени на чужд език. Няма да соча други доказателства. Не поддържам искането за експертиза.

Юрисконсулт Г. - Оспорвам жалбата, считам същата за неоснователна. По отношение на искането на другата страна за представяне на преводи, моля да ми предоставите срок да представа документите, които са на чужда език. Няма да соча други доказателства към момента.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

УКАЗВА на ответната страна да представи приложените по делото документи на чужд език в превод на български език.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.03.2015г. от 11.00ч., за които дата и час страните са уведомени в съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: