ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

      1576                                      06.07.2018г.                                 град Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито съдебно заседание на шести юли, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                                                            МАРИНА НИКОЛОВА

                                                                                               

при секретар:                 и с участието на прокурор:                    изслуша докладваното от съдия Ч. ДИМИТРОВ КНАХД № 1711/2018г. и за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.229, ал.1, т.1 и сл. от АПК.

         Частният жалбоподател „Хелио-тур-с“АД, ЕИК-102004621, със седалище и адрес на управление: гр.Елхово, ул. Александър Стамболийски №170, чрез адв. Стойков БАК против, е оспорил Определение от 06.06.2018г. по НАХД №1251/2018г. на районен съд гр. Бургас, с което е прекратено съдебното производство по делото, образувано по жалба на частния жалбоподател срещу НП №02-02024311/15.10.2013г. на Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Бургас. В частната жалба се твърди, че определението е неправилно и иска от съда да го отмени, като върне делото на районния съд за продължаване на съдопроизводството по жалбата.

            Административен съд гр. Бургас, като взе предвид направените с частната жалба възражения, и след като се запозна с доказателствата събрани пред районния съд намира следното:

            Производството пред районния съд е прекратено, тъй като съдебният състав е приел, че жалбата е просрочена. По делото на л.19 е представено известие за доставяне, с изписано име “Добрев”, положени инициали и подпис, както и с отразена дата на връчване 12.11.2013г. От така представеното доказателство първоинстанционният съдебен състав е направил извод за надлежно извършено връчване на НП №02-02024311/15.10.2013г. на Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Бургас, в така посочения ден., която дата е отразена на печата на куриера, удостоверяваща връчване на известието.

В самото НП като срок за обжалване е отразен законният 7-дневен такъв, който според първоинстанционния съдебен състав е изтекъл на 19.11.2013г., вторник, присъствен ден, докато  жалбата, сезирала районния съд, видно от вх. № 11364 е подадена на 14.03.2018г., като по делото не са представени доказателства - плик с пощенско клеймо или друг документ, удостоверяващ изпращането на жалбата до съда по този допустим способ в по-ранен от отразения на входящия номер ден. Като е взел предвид така установените обстоятелства, БРС е приел жалбата за просрочена с три дни, поради което е прекратил производството по делото.

            Така постановеното определение се оспорва в настоящото производство от частния жалбоподател с доводите, че лицето положило подписа на известието за доставяне от името на санкционираното юридическо лице е непознато за дружеството и същото не се е намирало в трудовоправни или други отношения с него, нито е било надлежно упълномощено, като това лице е различно от законния представител на дружеството-жалбоподател, който по това време е бил Евгения Ангелова Илиева.

            Като взе предвид изложените доводи, настоящият съдебен състав намира жалбата за допустима, като подадена в срок и от надлежен представител на дружеството-жалбоподател. Разгледана по същество, жалбата се явява основателна по следните съображения:

            Оспореното определение е постановено в открито съдебно заседание на 06.06.2018г. В същото представител на жалбоподателя не е присъствал. Съдебният състав е възприел възражението за просрочие на процесуалния представител на АНО, като е кредитирал удостоверението за доставяне, без да предостави възможност на жалбоподателя за становище по същото възражение. Пред касационната инстанция за пръв път се излагат доводи за липсата на правна и фактическа връзка на получателя на НП с дружеството негов адресат. В тежест на АНО в този случай е да докаже извършено надлежно връчване на това НП. Не на последно място, следва да бъде отчетено и това, че положеният в същото известие подпис за получател е съпроводен с инициали Добрев които разколебават авторството на подписа в лицето на Евгения Ангелова Илиева, както е приел това въззивният съдебен състав. Отразено е следвало да бъде и качеството, в което именно на него му бива връчено спорното НП, а това не е сторено от куриера.

            Като не е взел предвид тези обстоятелства, първоинстанционният съд практически е ограничил правото на защита и обжалване на дружеството-жалбоподател, поради което прекратителното определение се явява неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено, а преписката върната за разглеждането й по същество от първоинстанционния съд.

            Воден от горното и на основание чл.229, ал.1, т.1, вр. чл.235, ал.1 АПК, Административен съд гр.Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОТМЕНЯ Определение от 06.06.2018г. по НАХД №1251/2013г. на районен съд гр. Бургас, с което е прекратено съдебното производство по Н.А.Х.Д. №1251/2018г. по описа на Районен съд Бургас.

 

            Връща делото на Районен съд Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

            Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: