ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 02.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На втори октомври                                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1711 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 11,30 часа се явиха:

         За жалбоподателя „Хелио-тур-с АД” – гр. Созопол, редовно уведомен, се явява адв. С. с представено по делото пълномощно.

         За ответника Кмет на Община Созопол - редовно уведомен, представител не се явява.

 

         По хода на делото:

 

Адв. С.: Моля да се даде ход. Няма процесуални пречки.

 

         Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Хелио-тур-с” АД – гр. Созопол с ЕИК по БУЛСАТ ***, със седалище и адрес на управление гр. Созопол, къмпинг „Каваци”, представлявано от Е.Б. срещу Заповед № 8-Z-596 от 21.05.2013 г. на Кмета на Община Созопол, с която е наредено премахване на незаконен строеж „дървено бунгало”, находящ се в имот с идентификатор 67800.54.34 по кадастралната карта, идентичен с ПИ № 10056 в местността „Мапи” в землището на гр.Созопол.

 

         Адв. С.: Поддържам жалбата. Моля да уважите доказателствените искания, посочени в жалбата.

         Моля да допуснете до разпит при довеждане свидетел, който да даде показания за годината на построяване на бунгалото.

         Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза със следните  въпроси:

1.        Налице ли е идентичност между бунгалото,  предмет на административно дело № 1034/2010 г., решението по което е в кориците на настоящото дело, и бунгалото, предмет на настоящата заповед?

2.        Представлява ли бунгалото строеж или преместваем обект и отговоря ли на условията за търпимост по смисъла § 16 от ПР на ЗУТ и § 127 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ?

3.        Дали има издадени строително разрешение и строителни книжа -Удостоверение за въвеждане в експлоатация, както и налице ли е идентичност на ПИ № 10056 с ПИ № 67800.54.33 по кадастралната  карта на гр.Созопол за м. „Мапи”?

 

         Моля, да уточня още въпроси в нарочна молба с препис за другата    страна.

         След изготвянето на съдебно-техническата експертиза, моля, да допуснете, ако е необходимо, свидетел при довеждане.

 

         Оспорвам съдържанието на Констативен акт № 2/11.02.2013 г. и № 5/11.02.2013 г., тъй като не е налице строеж по смисъла на ЗУТ.

         Моля, да приобщите към доказателствата по делото адм.дело № 1034/2010 г. и съдебното решение -  за сведение.

          

         Съдът намира, че с оглед изясняване предмета на спора към поисканата от жалбоподателя експертиза, на основание чл. 171, ал. 2 от АПК, следва да бъдат допуснати и допълнителни въпроси.

 

         Съдът намира, че искането за приобщаване на производството по адм. дело № 1034/2010 г. е неоснователно, поради което следва да се остави без уважение, тъй като се касае за две отделни производства, по които, с оглед предмета на спора, се събират различни доказателства.

 

         Ето защо и по доказателствата, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка   писмени доказателства

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза,  вещото лице, по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши оглед на място и извърши необходимите справки, да отговори на поставените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, като му предостави възможност да постави и допълнителни въпроси към съдебно-техническата експертиза,  които да бъдат формулирани в нарочна молба с препис за другата страна.

         На основание чл. 171, ал. 2 от АПК, Съдът поставя допълнителни въпроси  към вещото лице, както следва:

 

         1. Има ли за процесния строеж  строителни книжа и дали строежът съответства на предвижданията на действащия ПУП и предназначението на земята?

         2. Представлява ли бунгалото строеж по смисъла на § 5, т. 38 от ДР на ЗУТ?

         3. Да се опише конструкцията на строежа и начина по който е прикрепен към земята.

          4. Коя година е изградено бунгалото, коя категория е, търпим ли е строежът, съобразно изискванията на § 16 от ПР на ЗУТ и § 127 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ?

           5. Декларирана ли е постройката пред одобряващите органи и кога?

           6. Инициирана ли е процедура по узаконяване на процесната постройка съобразно § 184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ и кога?

 

         НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице инж. С.И., при депозит в размер на 500.00 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

         ЗАДЪЛЖАВА Кмета  на Община Созопол да представи надлежно заверени актовете за собственост, цитирани в Констативен акт № 2/11.02.2013 г. и в Заповед № 8-Z-596/21.05.2013 г., а именно: нотариален акт №  98, том І, рег. № 3844,  дело № 526/1999 г.,  нотариален акт № 113, том ІІІ, рег. № 3831, дело № 521/1999 г., нотариален акт № 11, том І, рег. № 143, дело № 10/2000 г. и нотариален акт № 114, том ІІІ, рег. № 3832, дело № 522/1999 г.; Решение № 469/18.03.1999 г. за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на гр. Созопол и Протокол № 469/21.12.1999 г. за въвод във владение на имот на Поземлена комисия гр. Созопол; Решение № 854/28.09.2003 г. на Бургаски районен съд, потвърдено с Решение № ІV-141/18.06.2007 г. на Бургаски окръжен съд и Решение № 1216/06.11.2008 г. на Върховен касационен съд, в 7 –дневен срок от уведомяването.

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за приобщаване на административно дело № 1034/2010 г. на  Административен съд Бургас към настоящото административно дело.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.01.2014 година от 10,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми  вещото лице, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: