ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,10.10.                                                                          град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІІІ-ми административен  състав       

На десети октомври                                      две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Н.

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1710 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

Ищецът С.Д.Н. - редовно уведомена, явява се лично и с адв. Т. - представя пълномощно.

          За ответника - ОД МВР Бургас - редовно уведомен, се явява юк. В., с представено по делото пълномощно.

          За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Колев.

 

Съдът докладва постъпил писмен отговор с вх. № 9752/30.08.2018г. от ответника.

Съдът докладва постъпила по делото молба-становище с вх. №  10929/03.10.2018 г. от ищцата.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите по делото като доказателства административни дела № № 3351 и 3457 по описа на Административен съд Бургас за 2017 г.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

По хода на делото:

 

страните: да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА исковата молба на С.Д.Н. *** против ОД МВР гр. Бургас за присъждане на обезщетение в размер на 2000.00 лв., представляващи неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 23.12.2017 г. - деня на влизане в сила на решението по адм. дело № 3351/2017 г., настъпили в резултат от отменени два административна акта, с които на ищцата е наложена ПАМ - задържане за 24 часа, на основание чл.72, ал. 1, т. 1 ЗМВР, както и направените по настоящето дело разноски.

         

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в производството е съобразно нормата на чл. 154 ГПК.

 

адв. Т.: Поддържаме исковата молба и претенцията от 2000,00 лв., като искам да уточня, че претендираме законна лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба - 02.07.2018 г. Поддържаме направените доказателствени искания в исковата молба, като подробно в молба от 03.10.2018 г. сме уточнили защо ги искаме тези посочени документи. Поддържаме искането за разпит на свидетел. Представям списък по чл. 80 ГПК.

 

юк. В.: Оспорваме исковата молба като неоснователна. Поддържаме представения писмен отговор. Приемам направеното уточнение относно датата, от която се претендира лихва, при положение че искът като размер е определен общо по отношение на двете заповеди. Поддържам възраженията относно доказателствените искания, направени с исковата молба, за представяне от наша страна на жалба без номер и без дата, която в исковата молба се твърди, че е адресирана до Министъра на вътрешните работи. От една страна тази жалба не може да бъде индивидуализирана, от друга страна изрично е посочен друг адресат. Няма как да се намира в ОД МВР Бургас, дори да е препратена чрез дирекцията, както се твърди в молбата.Отделно по отношение на искането да се приложи жалба, която е цитирана в исковата молба, а при проверка на приложените по делото за послужване административни дела по административно дело № 3457/2017 г. е изискана и приложена справка във връзка с жалбата, цитирана в исковата молба, за резултата от извършената проверка, както и писмо до ищцата, което обективира резултата по справката. Считаме, че отделно представяне на жалбата и справката по проверката, извършена по нея, е излишно, тъй като тези документи се намират между кориците на административно дело№ 3457 от 2017 г. по описа на Административен съд Бургас. В тази връзка моля да приемете изисканите за послужване два броя административни дела. По отношение на искането за разпит на свидетел - адвокатът на ищцата аз се противопоставих на това искане. Така или иначе предоставям на съда да прецени.

 

прокурорът: По отношение уточняването на исковата претенция и по-точно относно датата, от която се претендира законна лихва, считам, че следва да се приеме това уточнение, направено в днешно съдебно заседание. Считам, че следва да се приемат представените по делото доказателства. По направеното искане за разпит на адв. К. същото не следва да се уважава, тъй като е недопустимо да се разпитва адвокатът, който е бил защитник на лицето, което претендира обезщетението. НПК, който се прилага в случая, не допуска такъв разпит.

 

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водения свидетел.

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

С.К.К., ЕГН: **********, на ** години, българин,български гражданин, неосъждан, работя като адвокат, ищцата ми е клиент.

 

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

Свидетелят на въпроси на адв. Т.:

 

Въпрос: Разкажете познавате ли ищцата, откога, откъде и какво знаете за случая?

 

Отговор: Познавам ищцата от 4-5 години, беше приятелка на мой клиент. След това по логиката на събитията стана мой клиент във връзка и с този случай. Аз считам, че правото на органите на Полицията да задържат едно лице по административен ред не позволява да се злоупотребява с това. В случая например злоупотребата е след като е задържана /ищцата/ в 9:00 часа едва към 17:00 часа ми се обади тя, за да ми каже, че е задържана. Аз разбрах, защото видях, че телефонът, от който ми се обади, е на полицейския служител от Икономическа полиция към ОД МВР Бургас. Той просто е проявил съжаление по думите й, като й е дал възможност да ми се обади. Очаквах на следващия ден сутринта в 9:00 часа да я освободят. Ищцата не ми се обади на другия ден и аз предположих, че просто като има проблем, зор тогава ще ми се обади. В 12:30 часа съм седнал с приятели в механа „Златното пиле“ и ми се казва, че е задържана в Второ РУ, ОД МВР  Бургас. Аз побеснях, в 13:30 часа казах на полицаите, че ще бъда там, действително отидох, посрещна ме дежурната по управление и ми казва, че клиентката ми е отведена в Първо РУ, ОД МВР Бургас за разпознаване. Тогава реших и се върнах в кантората, за да напиша жалба и я подадох в съда, в резултат на което я освободиха. Твърдя, че полицаите по тези две задържания не са изпълнили собствената си инструкция - право на адвокат, право на обаждане по телефона, право на храна и на вода. Тази жена /ищцата/, когато я видях него ден в 18:45 часа, когато с. Христов насрочи делото за разглеждане, трепереше като лист, плачеше и това, което аз възприех мога да кажа, че това е абсолютно недопустимо, безскрупулно упражняване на правомощия, дадени им от закона от страна на определени или отделни полицейски органи. Това нещо е злоупотреба с права. Като гражданин, човек и адвокат съм длъжен да предприема необходимите действия и аз й казах, че тя трябва да си търси правата. Въпросът, е че освен всичко друго правото на едно лице да получи и обезщетение за обявени от съда незаконосъобразни актове ми се струва, че в случая е определящо.

 

Реплика на юк. В.: Това не е ли защита по същество, а не свидетелски показания?

 

Дуплика на свидетеля: Аз свидетелствам затова, че знам от клиентката ми, че не й е дадена възможност да се свърже с адвокат, а когато се свърза я преместваха от управление в управление.

 

Реплика на юк. В.: По делото има преписка. Всичко е описано.  Нямам въпроси към свидетеля.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

Реплика на адв. Т.: Ако позволи съда аз имам още един въпрос относно състоянието на Вашата клиента - психическо, емоционално и физическо след задържането й?

Юк. В.: Възразявам този въпрос да бъде допуснат.

Прокурорът: Този въпрос ми се струва прекален, свидетелят К. не е лекар все пак.

Реплика на свидетеля: Това, че съм адвокат не означава, че съм сляп и нямам чувство за възприемане.

Съдът не допуска този въпрос към свидетеля К..

 

Въпрос на съда към ищцата: Кажете Вие как се чувствахте и защо претендирате тези 2000.00 лв.?

 

Ищцата: Не може да се опише с думи това, което изтърпях. Адвокат К. е свидетел, тъй като е единственият човек, който след 30 и няколко часа имаше възможност да ме види.

 

Съда: Кажете Вие как сте се чувствала?

 

Ищцата: За абсолютно недопустими и неморални действия от полицаите до ден днешен съм травмирана.  Първо не ми беше разяснено защо ме задържат. Ако Вас като нормален гражданин някой Ви хване от улицата просто така за малко, за рутинна проверка и не излезете 30 часа от там, от едно място на друго да Ви водят, да стоите и да не знаете за какво Вие как ще се чувствате? Не знам, не мога с думи да го опиша. Не ми беше добре.Това е недопустимо, срамно, не мога да го опиша. Просто да Ви хванат от улицата без да Ви кажат защо и какво правят.

 

страните: Нямаме въпроси към ищцата.

 

Изявление на юк. В.: Понеже имаха искания, изложени в исковата молба,  за представяне на допълнителна документация, свързана с преживяното неудобство от ищцата считам, че тези неимуществени вреди, които се твърдят, не биха се установили от книгата за задържани лица, която се иска да бъде приложена и другото, което беше посочено. Тези доказателства са неотносими към предмета на иска. Ако прецените, че следва да бъдат представени, не възразявам след като знам за кои заповеди става въпрос същите да бъдат представени.

 

страните: Няма да ангажираме други доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът намира, че следва да остави без уважение останалите доказателствени искания на ищцата като неотносими към предмета на спора.

Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства, както и събраните в днешното съдебно заседание.

Приема административно дело № 3351 от 2017 г. по описа на Административен съд Бургас и административно дело №  3457 от 2017 г. също по описа на Административен съд Бургас като доказателства по настоящото дело.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. Т.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите исковата ни молба, като считам същата за доказана както по основания, така и по размер. Подробно ще развия съображения в писмени бележки. В днешно съдебно заседание искам да обърна вниманието Ви върху следното: видно от поведението на ищцата, която все още е травмирана от случилото се, считам, че претенцията е напълно доказана относно това как се е чувствала и какво е преживяла. От самата нея стана ясно това, не може да се опише с думи. Всички станахме свидетели на това как се чувства и до ден днешен. Моля да ни присъдите разноските по делото съгласно представения списък.

 

юк. В.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което да оставите без уважение исковата молба като неоснователна и недоказана. По основните факти, които се нуждаят от доказване в това производство, не бяха ангажирани доказателства, от които да се установи видът, степента и продължителността на твърдените и причинени неимуществени вреди. Считам, че независимо, че беше допуснат до разпит като свидетел по делото свидетелят К. като адвокат на ищцата в производствата по обжалване на приложените ПАМ, предмет на двете административни дела, приложени за послужване по настоящето производство, в никакъв случай не могат да се кредитира неговите показания от една страна поради качеството, което той е имал в производствата по обжалване на заповедите за задържане и от друга, защото с обясненията, които даде в днешно съдебно заседание по никакъв начин не бяха установени душевните болки на ищцата, а бяха отразени констатациите на свидетеля относно това как той е възприел ситуацията по задържането й. Отделно от това дали да се приеме, че разпитаната по делото ищца по инициатива на съда също може допълнително да свидетелства извън изложеното в исковата молба относно собственото си душевно състояние считам, че единствено с тези показания не могат да се установят твърдените обстоятелства относно нейното душевно състояние по време на задържането й, както и до настоящия момент.  В случай, че постановите решение, с което приемете, че исковата претенция е основателна в някаква степен, изхождайки  от това, че всяко лице, задържано в полицейско поделение, е възможно да чувства дискомфорт от задържането считам, че претенцията е прекомерно завишена по размер и в никакъв случай този размер не обосновава степента на твърдените негативни преживявания, отчитайки обстоятелството, че размерът се определя от съда по справедливост. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, касае се за една искова претенция по отношение на две отменени заповеди за задържане, като твърдените от ищцата неимуществени вреди считам, че не се доказаха по безспорен и несъмнен начин от събраните по делото доказателства. Считам, че показанията на разпитания в днешно съдебно заседание свидетел не следва да бъдат кредитирани, тъй като той е в особено положение, а именно лично е заинтересован от състоянието на ищцата, тъй като тя е негов клиент. От една страна той изложи собствените си негативни възприятия, че той се е ядосал, не е бил удовлетворен от това задържане. Единственото, което свидетелства е за състоянието й по време на второто задържане, което той е възприел.  По отношение на първото задържане няма данни. Недопустим е разпитът му, той е адвокат и в това си качество е станал свидетел на тези възприятия, които изложи днес. Тъй като по делото няма доказателства за преживяно страдание от страна на ищцата считам, че не следва да се кредитират и показанията на  самата ищца, тъй като аз не знам дали това не е театър, изигран в днешното съдебно заседание или действителното обективно състояние. Няма доказателства затова. Всички сме били свидетели на много добри театрални постановки. С оглед, че са налице отменени актове на Полицията считам, че би било справедливо да присъдите обезщетение, но не и в този претендиран размер, който не е доказан по безспорен начин до размера от 2000.00 лв.

 

ИЩЦАТА: Искам реална справедливост и наказание за Полицията, изразяващо се в парично обезщетение. 

 

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,38 часа.

 

          СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: