ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 20.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесети май                                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 170 по описа за 2015 година.                     

На именното повикване в 14.23 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МИЛКИ ГРУП БИО” ЕАД, редовно уведомен. За него се явява адв. С.Ж., с представено пълномощно.

 

За ОТВЕТНИКА - Началник МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Л., с представено от днес пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да изразят становище по доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Представям и моля да приемете становище във връзка с определяне на нова митническа стойност с Решение № 32-159836/30.12.2014 г., от което се установява, че стоките са идентични, преводи на Здравен сертификат за годни за консумация палмово масло, палмов олеин и палмов стеарин, Търговска фактура № 37620883/08.10.2014 г., Сертификат за произход издаден в Малайзия, Сертификат за анализ от 08.10.2014 г., Договор за продажба от 04.09.2014 г., Коносамент за океански транспорт или комбиниран транспорт, справка за производството и налични запаси, справка за средна цена на палмовото масло от Малайзия и фактура за извършен превод.

АДВ. Ж.: Да се приемат доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Относно представения доклад, предоставям на съда.

АДВ. Ж.: Представям договор за правна помощ с два броя фактури, както и два броя платежни нареждания от 06.01.2015 г. и 18.03.2015 г. Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Ж.: Моля да уважите изцяло подадената жалба. Ще се спра на най-важните моменти.

На първо място, върху административния орган лежи тежестта да докаже фактите и обстоятелствата в обжалваното решение, които са послужили като основание за издаване на настоящия административен акт. Това не беше изпълнено в настоящото производство, като административният орган се е позовал на борсова цена от Чикагската стокова борса. Не случайно има определение що е митническа стойност. Безспорно, митническата стойност е договорната стойност на стоките, а не борсовата цена за стоките. Има много практика в тази насока. Въпросната стока следва да бъде продадена за износ за Република България. Не е ясно как митническите органи са достигнали до извода, че стоките, предмет на продажба от Чикагската стокова борса са идентични с тези, предмет на вноса. Митническите органи ясно са определили принципите, по които се определя митническата стойност. Такъв принцип „борсова цена” не съществува. Стоките са абсолютно идентични с тези описани в Общността и няма как да определят стойността на нечия борсова цена. В същото време, в закона е записано, че за стоките следва да има идентичност, сходност, която трябва да е налице. Как митницата решава, че тази цена, която вижда по интернет, отговаря по някакъв признак на процесната стока освен, че е палмово масло? Има много видове палмови масла.

В тази връзка аз представих доклада, с оглед обстоятелството, че по този начин ние си доказваме нашата митническа стойност, тъй като митническите органи в София са установили, че за целия проверяван период няма разминаване в плащането между декларираната стойност и платена стойност. В тази връзка, ще Ви моля да уважите изцяло нашата жалба и да ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Считам, че жалбата е процесуално недопустима, поради което моля да я оставите без уважение като неоснователна и недоказана.

На първо място: обжалваният административен акт е издаден от компетентен орган, съгласно разпоредбата на чл. 30 от ППЗМ, в съответствие с материалните и процесуални норми. Същият е мотивиран и съобразен изцяло със закона. Установено е, че декларираната митническа стойност е неприемлива, с оглед на което е извършена последваща проверка на декларацията. В решението е мотивирано защо не може да бъде приложена нормената стойност.

Съгласно Регламент 2913/92 г. в случай, че не може да бъде приложена нормата, следва да бъдат приложени разпоредбите на чл. 30, §2, б. „а”, „б”, „в” и „г”, както и разпоредбата на чл. 31 от същия регламент. В конкретния случай, митническата стойност е определена на база наличните данни в Общността за същата стока. Считам също така, че митническата стойност в решението не е определена въз основа на Чикагската стокова борса, а съгласно данни в интернет страницата на Малайзиския съвет за палмова мазнина.

С оглед гореизложеното, моля да потвърдите изцяло издаденото решение.

Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски, както и юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като намери, че делото е изяснено от фактическа страна, обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: