ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 03.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На трети април                                             две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 170 по описа за 2013 година

На именното повикване в 16.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - В.Х.К., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ - Началник отдел МДТкъм Община Созопол, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

         Съдът като констатира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото в днешно съдебно заседание 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА постъпила на 01.04.2013 г. справка за задължения по години за главница, лихва и остатък общо дължими за местен данък и такса битови отпадъци ведно с таблици по ЗМДТ, действали към всяка от съответните години, както и справка за данъчна оценка на спорните имоти за всяка от съответните години.

         Съдът ДОКЛАДВА и постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя за назначаване на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на писмено посочени въпроси.

 

         По доказателствените искания и така представените доказателства, съдът намира писмените доказателства приложени от Община Созопол за недопустими доколкото липсва надлежна заверка за верността им, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответния орган да представи приложените от него справки надлежно заверени за верността им, като на органа бъде указана датата на следващо съдебно заседание и необходимостта същите писмени доказателства да бъдат представени преди тази дата.

            ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която след посещение на място и съобразявайки се със събраните по делото доказателства, както и данните в техническа служба при Община Созопол да отговори на въпроса:

1. Намира ли се имота в границите на селищното образувание (населено място), посочено като техен адрес. В случай, че се намират извън него, установява ли вещото лице поставени контейнери за смет и в каква устройствена зона се намира имота съгласно ЗУТ, какво е неговото предназначение?

         ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 3-дневен срок от уведомяването му да внесе сума, в размер на 200 лв. за депозит за вещо лице.

         Експертизата да бъде изпълнена от вещото лице Т.Ч., като същата бъде уведомена за допуснатата експертиза незабавно след внасяне на депозита.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.05.2013 г. от 15,30 часа.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: