ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 13.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети март                                   две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 170 по описа за 2013 година

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - В.Х.К., редовно уведомен, не се явява в съдебна зала и не изпраща процесуален представител.

ОТВЕТНИКЪТ - Началник отдел МДТкъм Община Созопол, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

         Съдът като констатира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Съдебният състав в предходно съдебно заседание е предоставил възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да представи доказателства за това в каква устройствена зона се намира имота съгласно ЗУТ  и доколко същият попада в строителните граници на конкретното населено място или селищно образувание. До настоящия момент такова доказателство не е представено, поради което съдебният състав намира, че следва да предостави възможност за представяне на исканото доказателство, а доколкото съдът е изискал справка за изчисляване задълженията на В.К. и такава е представена, но същата не е пълна, тъй като установените задължения за ТБО не са посочени нито по размер, нито съобразно всяка една от трите претендирани да са предоставени от Община Созопол услуги, поради което съдът намира, че указанията му не са изпълнени и следва повторно да задължи  началника на отдел „ПМДТ” при Община Созопол да представи подробна справка включваща размера на всеки от данъците и всяка една от трите услуги предоставени от общината, за които същата претендира ТБО.

Справката следва да бъде подробна и по години, като в същата следва да бъде описан механизма на изчисление, т.е. математическите операции и правното основание за извършването им, за да се достигне до окончателния резултат на оспорения и мълчаливо потвърден Акт за установяване на размера на задължения по декларация.

Длъжностното лице да бъде предупредено, че при повторно неизпълнение на указанията на съда и за възпрепятстване хода на производството съгласно разпоредбата на чл. 91 от ГПК, същото може да бъде санкционирано с глоба от 100-1200 лв.

Съдът като взе предвид, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, намира, че събирането на доказателства не следва да бъде приключвано и същото да бъде отложено за друга дата, поради което воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.04.2013 г. от  16,15 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: