ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 06.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На шести март                                              две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 170 по описа за 2013 година

На именното повикване в 17.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - В.Х.К., редовно уведомен, не се явява в съдебна зала. За него – адв. К. от АК гр. Бургас

ОТВЕТНИКЪТ - Началник отдел МДТкъм Община Созопол, редовно уведомен, се представлява от адв. Й., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Й.: Моля да не се дава ход на делото. Същото да бъде прекратено поради липса на правен интерес и поради липса на годен за обжалване административен акт. Актът за установяване на данъчно задължение, спрямо който е отправена жалбата на жалбоподателя по смисъла на чл. 107, ал. 4 от ДОПК е обжалваем и прилаган субсидиарно единствено по административен ред с цел да се произнесе компетентния по-горестоящ административен орган и с цел да бъде налице годен за оспорване административен акт, включително и при непроизнасянето му - хипотеза на мълчалив отказ по общия ред на АПК. Всички останали данъчни задължения и нарушения съгласно чл. 108 от ДОПК се установяват с ревизионен акт и предвид, че се намираме извън хипотезата на ревизионен акт и с оглед императивния характер на чл. 107, ал. 4 от ДОПК предвиждаща оспорване само по административен ред считам, че няма правен интерес от страна на жалбоподателя. Вярно, че същият е подал жалба, която е приложена по преписката до началника на Дирекция „МДТ”. По смисъла на чл. 4 от ЗМДТ осъществява функциите на по-горестоящ административен орган, но същия не е изчакал нито произнасяне, нито съответно възникване на изтичане на сроковете с цел възникване на хипотезата за мълчалив отказ. В допълнение, моля да се отбележи, че в допълнително поисканата и представена преписка по делото и в приложения опис е представено решение на началника на отдел „МДТ” при Община Созопол под № 007/14.02.2013 г. Видно от същото на стр. 2, т. 3 същият е отменил акта за установяване размера на задължението въз основа на данни по декларация на чл. 14 ЗМДТ и което от своя страна е доказателство за липса на административен акт, годен за обжалване. С оглед тези съображения в тяхната съвкупна преценка Ви моля да прекратите настоящото производство и да не давате ход в днешно съдебно заседание.

Съдът като взе предвид становището на страните счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото в днешно съдебно заседание, като относно допустимостта на жалбата, съдът ще се произнесе с окончателния съдебен акт.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на В.Х.К. против мълчалив отказ да бъде отменен Акт за установяване на задължение по декларация с № РА000053/02.10.2012 г.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата. Желая да представя писмени доказателства съобразно указанията на съда – скица на ПИ № 6733/21.02.2013 г. и известие за доставяне № ИД PS 1734 005GTL V.

По отношение на представената административна преписка заявявам, че не съм запознат с нея.

Моля да ми бъде дадена възможност да взема становище по представените доказателства и да оспоря верността им, ако се съдържат частни документи.

Моля да ми бъде предоставена възможност да представя доказателства, които да установят в каква устройствена зона се намира имота съгласно ЗУТ. Предвид твърденията на жалбоподателя, че към 2010 г. сградата не съществува в имота факт, който мога да докажа със свидетелски показания и моля да бъдат допуснати до разпит двама свидетели.

АДВ. Й.: Аз поддържам направеното изявление, че оспорения акт е отменен с изрично представеното в днешно съдебно заседание и приложено към преписката решение на Началник „МДТ” при Община Созопол, с оглед на което сме изправени пред хипотезата, която липсва дори и да бъде установен, хипотеза на мълчалив отказ, в резултат на която съдът да направи мълчаливо произнасяне по възникналия спор, то практически с оглед приложеното решение спор не съществува като такъв и сме изправени пред хипотезата не на мълчалив отказ, а пред изричното отменяне на действията пред административния орган, поради което считаме, че и направените доказателствени искания са ирелевантни предвид, че считаме, че правния интерес е отпаднал и че липсва годен за оспорване административен акт. За останалото, предоставям на съда.

 

Съдът счита, че доказателствените искания и представените доказателства в днешно съдебно заседание са относими към предмета на спора, допустими са и следва да бъдат приети.

ПРИЕМА скица на ПИ № 6733/21.02.2013 г. и известие за доставяне № ИД PS 1734 005GTL V, удостоверяващо датата на входиране на жалбата на жалбоподателя, както и решение по жалба срещу Акт за установяване на задължения въз основа на подадена Декларация № 007/14.02.2013 г.

Намира с оглед обемния характер на преписката, че на жалбодателя следва да бъде предоставена възможност да се запознае със същата и да представи доказателства, поради което воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.03.2013 г. за 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 17,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: