Р Е Ш Е Н И Е   

 

    /21.04.2009 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и шести март, две хиляди и девета година,  в състав:

 

Председател: Г.Р.

      Членове: Л.А.

  В.Е.

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор С.Х., изслуша докладваното от съдия В.Е. КНАХД № 170/2009 година.

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

С решение № 109/16.12.2008 година по НАХД № 401/2008 година на Районен съд – гр. Царево (РС) е изменено наказателно постановление № ДАИ-0000161/03.09.2008 година (НП) на директора на дирекция „ДАИ” към ИА „Автомобилна администрация”, с което на Г.С.М. ***, за нарушение на чл.15 §7 б. „а” от Регламент № 3821/1985 година във връзка с чл.78 ал.1 т.2 от Закона за автомобилните превози (ЗАвтПр), на основание чл. 93 ал.1 т.1  от ЗАвтПр, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000 лева. РС е променил правната квалификация на нарушението, като го е преквалифицирал като такова по чл.93 ал.1 т.2 от АвтПр и на основание този текст, е наложил административно наказание „глоба” в размер на 50 лева.

Недоволно от решението, санкционираното лице обжалва същото пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото касационно производство. Твърди, че РС не е изследвал всестранно, обективно и пълно фактическата обстановка по делото, не е съобразил всички релевантни обстоятелства, а обсъдените е тълкувал превратно. Моли решението на РС да бъде отменено, както и оспореното НП.

Ответната страна не изразява становище по жалбата.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че обжалваното решение е незаконосъобразно.

 Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в съответствие с чл.218 ал.1 от АПК, тя е основателна, но не и по мотивите изложени в нея.

РС е изследвал обективно и пълно обстоятелствата по установяване на административното нарушение и налагането на предвидената в закона санкция. Фактическата обстановка е изяснена правилно, а решението е мотивирано. Съдът е взел предвид всички съществени обстоятелства по делото, които са обсъдени в съвкупност.  Правилно е установено, че деянието на касатора, така както е описано в НП, не съставлява нарушение на чл.93 ал.1 т.1 от ЗАвтПр, а на чл.93 ал.1 т.2 от ЗАвтПр.

След като акуратно е установил фактите по делото, съдът е допуснал закононарушение, като е преквалифицирал установеното нарушение, вместо да отмени НП, поради несъответствието между описанието на нарушението и правната му квалификация, дадена от административнонаказващия орган.

Решението на РС следва да бъде отменено, а вместо него да бъде постановено друго, с което НП да се отмени.

По изложените съображения, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2 и чл.222 ал.1 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

        

ОТМЕНЯ решение № 109/16.12.2008 година по НАХД № 401/2008 година на Районен съд – гр. Царево.

Вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № ДАИ-0000161/03.09.2008 година  на директора на дирекция „ДАИ” към ИА „Автомобилна администрация”

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: