ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 02.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  втори  юли                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1709 по описа за 2018 година

На именното повикване в 16:45 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.М., редовно уведомен, не се явява. За него адвокат Д., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Разузнавач в Сектор“Криминална полиция“ при 01 РУ на ОДМВР гр.Бургас – Т. С. Б., редовно призован, се явява  лично.

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото, въпреки че не е доведен моя доверител. Не държим да присъства.

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на С.Д.М. против заповед за полицейско задържане рег.№431зз-250/02.07.2018г. издадена от разузнавач в Сектор“Криминална полиция“ при 01 РУ на ОДМВР гр.Бургас – Т. С. Б.,   с която на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, жалбоподателят е задържан за срок от 24 часа.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалваната заповед с писмо вх.№ 7465/02.07.2018г..

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата уважаема г-жо председател, като допълнение  към жалбата, представям удостоверение за раждане № 478/27.09.2011г. по отношение на малолетния син на жалбоподателя. В точка 3 в жалбата съм посочил, че жалбоподателят има съпруга и малко дете и затова представям това доказателство. Не мога да представя другата заповед за задържане на жалбоподателя, тъй като същата не ми беше предоставена от него. Няма да соча други доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата. Заповедта е законообоснована, аргументирана, като е посочена и ползата от задържането. Хронологично задържането е следното: Получена е оперативна информация и вчера са задържани в София, в автомобила на жалбоподателя „Ауди А6“, той и други лица. След като са докарани в Бургас те са задържани в Пето РУ Бургас, със заповед на това районно управление. С тази заповед не разполагам и не мога да я представя, не е в правомощията ми да я изискам. Заповедта за задържане на Пето РУ Бургас изтича в 11.00часа и лицето от 11,05ч. е задържано от нас в Първо Районно управление Бургас. Аз изготвих заповедта за задържане и останалите документи. В Пето РУ Бургас лицето беше задържано по друго досъдебно производство, различно от това на Първо РУ Бургас. Други документи освен тези представени по делото не се съдържат в преписката. Няма да представям други доказателства. Получена е оперативна информация за жалбоподателя и други лица и затова са задържани. Само в Първо РУ има информация за три случая, че лицето е съпричастно към извършването им. Престъпленията са сериозни и става въпрос за много големи парични щети, не става въпрос за елементарни домови кражби, а добре организирана група, която работи по търговски обекти, като целта е големи крупни суми. Няма да представям други доказателства.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите депозираната жалба срещу заповед за задържане, така както е изписана рег.№431зз-250/02.07.2018г. издадена от разузнавач в Сектор“Криминална полиция“ при 01 РУ на ОДМВР гр.Бургас. Лично аз, към настоящия момент и от представените доказателства по делото, не мога да разбера какви са данните, поради които лицето е задържано по ЗМВР, за срок от 24 часа. Разполагаме само с една заповед и декларации, нищо повече не е представено от административния орган. Това само по себе си е основание за отмяна на атакуваната заповед за полицейско задържане, тъй като не са представени абсолютно никакви подкрепящи заповедта аргументи. Това на първо място. На следващо място така, както посочи и ответникът това е втората поред заповед по ЗМВР, с която е задържан жалбоподателят С.М.. Категорично по мнение на защитата това е недопустимо и в нарушение на Европейската конвенция за защита правата на човека, както и в противоречие с българското законодателство. Никой не може да бъде задържан за по-дълъг период от 24 часа, освен за 72 часа в случай, че се поиска мярка за неотклонение от съда. В случая се опитва да се заобиколи законът, като се пускат заповеди за задържане за по 24часа от различни органи на МВР. Моля да отмените атакувания акт, като постановите задържаният да бъде освободен незабавно. Моля да произнесете вашия акт в този смисъл.

ОТВЕТНИКЪТ: В конкретната заповед рег.№431зз-250/02.07.2018г., която съм изготвил лично аз, е категорично обоснована причината за задържане на лицето. Има данни, че лицето е съпричастно към извършване на кражба на 29.03.2018г. на акцизни стоки  на склад в гр.Бургас, ул.“Княз Батенберг“, стопанисвано от “Гебър Хайнеман България“ООД , за което има образувано досъдебно производство № 251 ЗМ 96/2018г., което е по описа на ОДМВР гр.Бургас. Става въпрос за безмитните магазини, които са на Морска гара Бургас, като конкретната кражба е втора на обекта и на дружеството. Презумпцията на заповедта за задържане не е да се дискриминират права на задържания, а по скоро предстояща последваща работа с лицето по конкретното деяние. Заповедта е връчена по надлежния ред, разписана от лицето и считам, че е издържана по отношение на реквизити и правни основания.

Съдът счете делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в 17:45 часа, когато същото ще бъде обявено на страните и се оттегли в 17,00ч..

Съдебното заседание продължава в 17:50 часа.

На именното повикване в 17:50 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.М., редовно уведомен, не се явява. За него адвокат Д., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Разузнавач в Сектор“Криминална полиция“ при 01 РУ на ОДМВР гр.Бургас – Т.С. Б., редовно призован, се явява  лично.

Съдът ОБЯВИ на страните решение № 1312/02.07.2018г., постановено по делото, с което отменя заповед за полицейско задържане рег.№431зз-250/02.07.2018г. на разузнавач в Сектор“Криминална полиция“ при 01 Ру на ОДМВР-Бургас – Т. С.Б.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14 -дневен срок, считано от днес.

Съдът ВРЪЧИ препис от решението на всяка една от страните.

СТРАНИТЕ: Получихме препис от решението.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 18:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: