ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 11.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На единадесети ноември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1709 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

Жалбоподателят Б.С.Д. - редовно призован, се явява лично и с адв. Х..

Ответникът Началник на РДНСК Югоизточен район- редовно призован, се представлява от юк. К..

Заинтересованата страна Главен архитект на Община Поморие - редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Р.Р.Г. - редовно призован, се представлява от адв. В..

Заинтересованата страна М.С.Г. - редовно призована,  не се явява. Представлява се от адв.В..

Заинтересованата страна Л.М.Д. - редовно призована, се явява лично.

 

По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА: На коя дата оспореният административен акт е връчен на жалбоподателя?  По какъв начин жалбата е получена в РДНСК ЮИР?

 

Юк. К.: По първи въпрос - датата отразена в представената разписка за доставяне. По втори въпрос - в деловодството на отдела.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. Х.: По какъв начин жалбата е изпратена?

 

Адв. Х.:  Аз изготвих жалбата и я представих на моя доверител, който предполагам, че лично я е внесъл в деловодството на РДНСК ЮИР.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: по какъв начин изпратихте жалбата?

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: По пощата изпратих жалбата, след това заплатих 10 лв.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Запазихте ли документа, с който изпратихте тази жалба по пощата?

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Би трябвало да съм го запазил.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на жалбоподателя, че към настоящия момент  са налице данни за просрочие на жалбата.

Предвид изявлението на жалбоподателя, че е изпратил жалбата по пощата, за което към настоящия момент липсват доказателства, на основание чл.171, ал. 4 от АПК съдът УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, че към настоящия момент не представя доказателство за срочното подаване на жалбата против заповед № ДК-10-ЮИР-28/05.06.2014г. на началника на РДНСК ЮИР.

Предвид изложеното и с оглед процесуална икономия, съдът счита, че следва ход на делото да бъде даден и оспорването да бъде разгледано, като УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, че при непредставяне на доказателство в следващото съдебно заседание  за срочността на подаване на жалбата, съдът ще прекрати делото и ще остави оспорването без разглеждане.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Б.Д. против заповед № ДК-10-ЮИР-28/05.06.2014г. на началника на РДНСК ЮИР, с която е отменен Акт за узаконяване № 2 от 18.04.2013г. на Главния архитект на Община Поморие.

 

Адв. Х.: Поддържам жалбата. Поддържам направените с нея доказателствени искания. Представям във връзка с първоначалната жалба на заинтересованата страна М.Г. нотариален акт за дарение от 2011г., от който е видно, че заинтересованата страна М.Г. е дарила на сина си Светлозар Г. първи гаражен етаж от жилищна сграда, като собственика на този гараж не е сред лицата жалбоподатели пред РДНСК ЮИР.

Поддържаме направеното искане за разпит на двама свидетели, които водим и които ще установят периода на изграждане на процесната сграда.

Моля да назначите съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на следния въпрос:

Какви са били предвижданията на плана на гр.Поморие, действал към периода 1976-1980 г., както и какви са предвижданията на действащия ПУП по отношение на процесния имот?

 

Юк. К.: Оспорвам жалбата като недопустима и просрочена, като твърдя, че е входирана не по пощата. Оспорвам жалбата с доводите изложени в нея.Моля да приемете административната преписка. Възразявам по искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, като считам, че е неотносима по предмета на спора. Това са правни изводи. Възразявам по допускане на свидетели, защото дори да установим годината изграждане на процесната постройка, няма как да се санира основанието за постановяване акта.

 

Адв. В.: Оспорва жалбата. Присъединявам се към възражението за просрочие на жалбата, тъй като няма данни как е постъпила. Оспорвам необходимостта от събиране на гласни доказателства и съдебно-техническа експертиза,   тъй като обжалваната заповед е постановена на чисто формални процесуални основания – липса на заявени данни към момента на изграждане на постройката. Представям две скици и нотариален акт, който сочи какво е получил жалбоподателят към момента на дарението. Оспорвам искането на експертиза като с нея ще се установяват ирелевантни факти. Заявявам под условие, ако бъдат допуснати свидетелите на жалбоподателя, желая да бъдат разпитани и нашите свидетели, които водим.

 

РЕПЛИКА НА АДВ. Х.: Дори да се приеме, че административният орган в лицето на Главния архитект на Община Поморие е допуснал в административното производство някакви непълноти, то няма пречка същите да бъдат отстранени, като в тази насока са представените два броя нотариално заверени декларации удостоверяващи периода на изграждане на постройката. Допуснатите непълноти, ако има такива, не са били по вина и следствие на моя доверител и не е справедливо той да носи вредите от тях.

 

СЪДЪТ КЪМ ЮК. К.: На л.37 от делото е представена декларация. Съдът констатира, че са налице данни за нотариална заверка на декларацията, но представеното заверено ксерокопие не съдържа данни за датата на заверката.

Съдът счита, че следва да събере това доказателство в пълния му вид.

 

Юк. К.: В следващото съдебно заседание  ще представя декларацията на л. 37 във вида в който е изготвена с нотариалната й заверка.

 

Предвид изявленията на страните, направените реплики и уточнения съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л. 2 и 3.

ПРИЕМА представените от адв. В. в днешното съдебно заседание  Нотариален акт № 127, том І, рег.№516, дело № 137 от 04.04.2000г., Скица № 1255/13.10.1997г. и Скица № 414/10.06.1994г.

ПРИЕМА Нотариален акт за дарение № 34, том ІІ, рег.№ 794, дело № 226 от 17.08.2011г.

 

ВЪПРОС НА СЪДА към процесуалния представител на жалбоподателя: Какви обстоятелства ще установявате с експертизата?

 

Адв. Х.: Наличието на предпоставки по § 127, ал. 2 ЗУТ по съществото на искането за узаконяване на постройката.

 

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задачата формулирана от адв. Х. в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА вещо лице П. С. Ш.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице вносим от жалбоподателя в 14- дневен срок от днес в размер на 200,00 лева.

 

Съдът по искането за разпит на свидетели приема следното: както процесуалният представител на жалбоподателя, така и процесуалният представител на заинтересованите страни претендират установяването на едни и същи обстоятелства с двама свидетели. Съдът счита, че следва да допусне до разпит по един свидете от всяка страна, предвид липсата на разлики във фактите, които ще установяват поотделно с двамата свидетели.

 

СЪДЪТ към процесуалния представители на страните: Въведете свидетелите.

 

В залата са въведени свидетелите.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетелите както следва:

 

С.Ж.С. – ** години, средно образование, неосъждан, семеен, приятел с жалбоподателя от 1970 г. Живея в гр.**, кв. „**” бл.**.

 

Е.Щ.В. – ** години, средно образование, неосъждана, несемейна, приятел от 2000 г. на Заинтересованата страна М.Г..***, ж.к **.

 

Свидетелите са предупредени за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Обещавам да говорят истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Обещавам да говоря истината.

 

В ЗАЛАТА ОСТАВА СВИДЕТЕЛЯТ В..

 

Въпроси на Адв. В. към свидетелката:

 

ВЪПРОС: Познавате ли майката на М.Г.?

 

ОТГОВОР:  Лично познавам леля С. - майката на М.Г..

 

ВЪПРОС: Къде живееше майката, в чий имот?

 

ОТГОВОР: В къщата, в която живее М. и брат й,  на първия етаж.

 

ВЪПРОС: В двора на тази къща имаше ли пристройка?

 

ОТГОВОР:  Да, имаше една пристройка, която беше в дъното.

 

СЪДЪТ: Може ли да я опишете?

 

ОТГОВОР:  Беше голяма лятна кухня,  нормално висока сигурно 2,00 метра, квадратурата беше около 25 кв.метра по моя преценка.

 

ВЪПРОС адв. В.: Тази пристройка беше ли пристроена и кога?

 

ОТГОВОР:  2005 г. леля С. имаше 80-годишнина в края на март и тогава видях другата пристройка във вид на груб строеж.

 

СЪДЪТ: Преди това посещение кога сте посетили леля С.?

 

ОТГОВОР:  Преди това съм ходила почти веднъж годишно 2001, 2003г., тогава тази постройка не съществуваше.

 

Адв. В.: Нямам други въпроси:

 

Юк. К.: Нямам въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Х.:

 

ВЪПРОС: Казахте, че сте посетили леля С. и сте видели постройка груб строеж, а преди това е нямало такава?

 

ОТГОВОР:   Да, нямало е преди това.

 

ВЪПРОС: Казахте, че леля С. имаше годишнина на колко години ставаше леля С.?

 

ОТГОВОР:  На 80 години.

 

ВЪПРОС: От кога датират Вашите посещения?

 

ОТГОВОР:  От 2000г.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: г-жо В. можете ли да опишете като влезете в това дворно място, за да стигнете до неговото дъно, покрай какви сгради минавате?

 

ОТГОВОР:  Минавала съм отдясно, завива се и в ляво има врата, където живееше майка й и баща й, а отсреща беше тази малка къщичка. Влизала съм и директно от улицата през къщата по стълбите вътре.

 

ВЪПРОС: Колко е широк този проход, през който минавате?

 

ОТГОВОР:  Около 1 и нещо може би 2 метра най-много.

 

ВЪПРОС: Голямата къща, която е построена в този двор на колко етажа е?

 

ОТГОВОР: Мисля, че е на три етажа.

 

СЪДЪТ ОСВОБОДИ СВИДЕТЕЛЯ.

 

В ЗАЛАТА ВЛИЗА СВИДЕТЕЛЯТ С..

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Х.:

 

ВЪПРОС: Казахте, че познавате Б. от 1970г., какво представлява неговият имот в Поморие,  опишете го.

 

ОТГОВОР:  На ул. „**”№ ** е  имота, вдясно като се върви по улицата е сградата, която е на три етажа.

 

ВЪПРОС: Къде се намира входната врата?

 

ОТГОВОР: Входната врата се намира вдясно, а по средата на фасадата на къщата е входната врата.

 

ВЪПРОС: Срещу входа на дворното място в дъното на дворното място съществува ли постройка и ако съществува от коя година?

 

ОТГОВОР:  Много добре си спомням към 1976-1977 г. да е било имаше гараж, който Б. използваше, имаше „Москвич”.

 

ВЪПРОС: Този гараж, за който говорите, към сегашният момент съществува ли?

 

ОТГОВОР: Има постройка там, но не е като гараж, защото не може да се използва вече, понеже има нова къща и  няма место, има само пътека.

 

ВЪПРОС: Жилищната сграда в този вид от кога съществува и какво е имало на нейно място?

 

ОТГОВОР:  Преди да се построи новата къща след 1990 г. се построи новата къща. Преди 1990 г. имаше стара къща, имаше алея, където можеше да се влезе за гаража.

 

СЪДЪТ: Колко голяма беше старата къща?

 

ОТГОВОР:  Към 80 кв.м.

 

СЪДЪТ: На колко етажа беше тази сграда?

 

ОТГОВОР:  Приземен и още един етаж.

 

СЪДЪТ: Преди да се извърши тази първата сграда от 80 кв.м., в дъното на имота имаше ли свободно пространство, можеше ли през дъното на имота да се види ?

 

ОТГОВОР:  Можеше.

 

СЪДЪТ: При наличието на старата сграда, проходът от дясно за който говорите, достатъчен ли беше за да се минава с кола?

 

ОТГОВОР:  Да.

 

Адв. Х.: Нямам повече въпроси.

 

Адв. В.: Нямам въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА Юк. К.:

 

ВЪПРОС: Къде е ситуиран този гараж. Като се влезе в двора директно ли се вижда гаража или се налагаше да се кривне в ляво към старата къща, за да се стигне до гаража?

 

ОТГОВОР: Директно се влизаше в гаража.

 

ВЪПРОС: Сега какво представлява този гараж?

 

ОТГОВОР:  Сега е пристроено.

 

ВЪПРОС: За какво го ползват сега?

 

ОТГОВОР: Слагат за натурии.

 

ВЪПРОС: Кога го пристроиха?

 

ОТГОВОР:  След построяване на къщата 1991-1992 г.

 

ВЪПРОС: По-късно посещавали ли сте имота след 1992г.

 

ОТГОВОР: Ходил съм често, когато родителите на моя приятел не бяха добре и някой път съм ходил да помагам.

 

Юк. К.: Нямам повече въпроси.

 

СЪДЪТ ОСВОБОДИ СВИДЕТЕЛЯ.

 

Съдът счита, че не следва да приключи събирането на доказателствата, а оспорването да бъде отложено за друга дата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.01.2015 година от 13,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: