ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,23.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и трети октомври                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1709 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЕЛИО ТУРС” АД, редовно уведомен, се представлява от адв.М. С. с представено пълномощно, находящо се на лист 7 и на лист 18 от делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, се явява адв.Й., който представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.С.: Считам, че няма пречки за даване ход на делото.

Адв.Й.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.С.: Поддържам жалбата.

         С определение на съда от 06.08.2013г. жалбата ни е оставена без движение и е указано да се уточни претенцията. В жалбата искаме прекратяване на делото.

         Заявявам, че поддържам жалбата като оспорваме заповедта на кмета като незаконосъобразна и не поддържам искането за прекратяване на делото, тъй като става въпрос за два отделни и различни административни акта и предметът не е идентичен. Оттеглям искането си за прекратяване на делото.

         Моля да допуснете извършване на експертиза, въпросите за която ще формулирам в нарочна молба в указан от съда срок.

 

Във връзка с това, че се иска премахване на бунгалото като незаконен строеж, моля да допуснете до разпит  при довеждане на свидетел, с което ще установим годината на построяване на бунгалото, с оглед неговата търпимост по смисъла на ЗУТ. Ще установяваме годината на построяване и от кого е изградено бунгалото със свидетелски показания.

Адв.Й.: Оспорваме жалбата като изцяло неоснователна. Мотиви сме изразили в нарочно писмено становище, които поддържам.

Във връзка със съображенията изложени в нарочно писмено становище, считаме искането за събиране на гласни доказателства за неоснователно, предвид че фактите, които ще се установяват, изискват официални документи конкретно в случая. Наред с това считам, че е ирелевантно към съществото на спора, предвид обстоятелството, че жалбоподателят безспорно твърди, че бунгалото е включено в актива му и твърдението, че дружеството не е възложител, не е изпълнител, т.е. не е собственик.

На второ място, същото няма отношение към съществото на законосъобразността на акта, който изисква първо премахване на незаконен строеж и второ - забрана на достъпа до същото.

Освен това, колегата не уточни какви задачи ще постави към експертизата, но след връчване на препис от молбата със задачи ще вземем отношение.

Считаме искането ирелевантно към съществото на спора, защото законосъобразността на акта се признава въз основа на писмени документи, съдържащи се в преписката, представени от страните. Какво ще установяваме с тази експертиза?

Адв.С.: В административния акт се твърди, че самият актосъставител е констатирал това. Няма как да не бъде допуснат разпит на свидетел за установяване на това обстоятелство.

Експертизата е релевантна, първо, защото една от първите задачи, на които трябва да се отговори е дали бунгалото представлява строеж. Освен това трябва да се изследват предпоставките имало ли е някакви причини в общината и т.н.

Адв.Й.: Съгласно изискванията на § 16 от ПР на ЗУТ фактически установяването на търпимост е пак въз основа на официални писмени документи.

Поддържам искането си за разпит на свидетел, тъй като с него ще се установяват официални писмени документи свързани с разрешението за строеж и други, които той спомена, които се изискват, и не могат да се установяват със свидетелски показания.

Предвид, че преписката и в мотивите на заповедта е отразено, производството е образувано по искане на заинтересовани лица - собственици на терена, моля да бъдат призовани като заинтересовани лица Е.Г., В.Г. и Н.К., които са собственици на поземления имот, върху който се намира процесното бунгало. Всички са с адрес за призоваване ул.**”” № *, гр.Созопол. Техните законни права и интереси безспорно се накърняват, в случая като собственици на земята и относно спора за законосъобразност или незаконосъобразност на строежа дървено бунгало, което е предмет на заповедта за премахване.

Адв.С.: Предвид становището на колегата, константната практика на ВАС е, че лицата, инициирали проверката не могат да бъдат конституирани в производството пред съда. В този смисъл оспорвам това искане и считам същото за недопустимо.

 

 

По искането за конституиране на заинтересовани страни, съдът, след като съобрази, че правно основание за издаване на процесната заповед е чл.225а от ЗУТ и с практиката на ВАС в тази насока, според която страни в производството по премахване на незаконен строеж са административния орган и извършителят на строежа, намира искането за конституиране на заинтересовани страни за неоснователно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на административния орган за конституиране на заинтересовани страни в процеса на лицата Е.Г., В.Г. и Н.К. в производството по премахване на незаконен строеж.

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към настоящото административно дело № 1035/2010г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите, които жалбоподателят да формулира в нарочна писмена молба, която да представи в 3-дневен срок, считано от днес с препис за ответната страна.

Вещото лице и депозит за изготвяне на експертизата ще бъдат опредени в закрито заседание след представяне на молбата с въпроси.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответната страна да формулира задачи към допуснатата експертиза.

 

ДОПУСКА в следващото съдебно заседание събиране на гласни доказателства при режим на довеждане на свидетели за установяване годината на построяване на процесния обект.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.01.2014г. от 13.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: