ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и шести април                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1708 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЕЛИО-ТУР-С“ АД, редовно уведомен, не се представлява.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Началник отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги“ при община Созопол, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

 

         СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 3020/14.03.2018г. молба-становище от жалбоподателя да му бъде издадено искано съдебно удостоверение, както и да бъде допуснато назначаването на СТЕ и СИЕ с изрично формулирани в молбата 8 въпроса. Посочено е, че се поддържат и останалите доказателствени искания – същите са били за откриване на производство по оспорване на пълномощното, с което Е.А.И.е упълномощила М.Ж.Г.да представлява „Хелио тур С“ АД, с нотариална заверка от 08.03.2016г. на подписа на упълномощителя, извършена от нотариус М.К.с район на действие Районен съд- София и назначаване на СГрЕ.

С Разпореждане на съда № 1339 от 20.03.2018 год. молбата е изпратена за становище на ответната страна. Съобщението е получено на 26.03.2018 год. от А.П.– Началник отдел ПМДТУ при Община Созопол, като до настоящия момент в Административен съд Бургас не е депозирано становище.

С изх. № 758/21.03.2018 г. поисканото удостоверение е издадено на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното оспорване от жалбоподателя

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване на пълномощно, с което Е.А.И.е упълномощила М.Ж.Г.да представлява „Хелио тур С“ АД, с нотариална заверка от 08.03.2016г. на подписа на упълномощителя, извършена от нотариус М.К.с район на действие Районен съд- София.

УКАЗВА на жалбоподателя доказателствената тежест съобразно нормата на чл. 193, ал.3 от ГПК.

 

Съдът, с оглед направеното с постъпилата с вх.№ 3020/14.03.2018г. молба искане да бъде допуснато назначаването на СТЕ и СИЕ с изрично формулирани в молбата 8 въпроса, счита същото за допустимо и относимо  към  предмета на спора и необходимо за изясняване на фактите по делото, поради което,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА комплексна съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертиза, вещите лица, по която след като се запознаят с всички налични по делото документи и извършат проверка където е необходимо, да отговорят на изрично посочени в молбата с вх. № 3020/14.03.2018г. въпроси – л. 151.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертиза в размер от 600 (шестстотин) лева, които да се внесат от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – гр. Бургас, като в същия срок следва да бъде представено по делото доказателство за внесения депозит.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещи лица инж. С.И. – за техническата част на експертизата и С.А. за икономическата част.

 

След представяне на документ за изцяло внесения депозит, да се уведомят  вещите лица.

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че следва в нарочна молба, адресирана до съда, да уточни въпросите към поисканата с жалбата съдебно-графическа експертиза.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.06.2018 г. от 14.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: