ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На осми февруари                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1708 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЕЛИО-ТУР-С“ АД, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Началник отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги“ при община Созопол, редовно призован, не се явява, представлява се от адв.Б.Й. с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

Явява се вещото лице С.А..

 

 

По хода на делото:

АДВ.Й.: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срок по чл. 199 от ГПК заключение /22.11.2017 г. – л. 135- л.143/ по съдебно-счетоводната експертиза на вещото лице С.А..

 

АДВ.Й.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на изготвената съдебно- счетоводната експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

С.В.А. – 54 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ.Й.: Да уточним - във връзка с вашето изследване по пера, съответно дължимите суми сметоизвозване, сметосъбиране и сметообработка, запознахте ли се с документи за извършени услуги в община Созопол, въз основа на които са формирани тези суми?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Аз съм описала документите, с които съм се запознала. Не са ми били лично представени, тези документи са представени по делото. Доколкото са в корицата по делото, дотолкова съм се запознала с тези документи и на тяхна база съм направила заключението си.

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Процентът, който е определен в съответствие със закона ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Това са гласуваните проценти от община Созопол, съгласно местните данъци и такси. Процентът за сметосъбиране и извозване е 7. На лист 4 го има описано по компоненти промилите и те съответстват на тези, които са посочени в наредбата.

 

 

Предвид липсата на допълнителни въпроси към вещото лице СЪДЪТ счита, че следва да приеме заключението като компетентно и безпристрастно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице А., изслушано в днешното съдебно заседание.

 

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (300 лева).

/издаден РКО на 09.02.2018 г., сума 300 лева/

 

АДВ.Й.: Моля да отхвърлите останалите доказателствени искания, посочени от адв. С. в молбата му предвид обстоятелството, че видно от тяхната формулировка, същите са ирелевантни със съществото на спора, касаещ преценка законосъобразността на адм.акт и предвид дадените указания на съда, със определението му от 20.07.2017 г., в този смисъл след дадените указания и изясняване на доказателствената тежест, считаме, че са налице необходимите доказателства за преценка законосъобразността на акта. Останалите искания са ирелевантни по съществото на споря. В този смисъл моля да ги отхвърлите като неотносими по съществото на спора. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът след като изслуша становището на процесуалния представител на ответника и отново се запозна с направените в жалбата на „ХЕЛИО-ТУР-С“ АД доказателствени искания, счита, че следва да предостави на жалбоподателя възможност изрично да заяви дали поддържа същите, както и да конкретизира задачите към поисканата съдебно-техническа експертиза.

 

С оглед на горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателсвата.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да конкретизира задачите към поисканата съдебна експертиза в 14-дневен срок, считано от днес, както и да заяви дали поддържа направените в жалбата доказателствени искания.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.04.2018 г. от 14.45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: