ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 04.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА Н.

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Н.

Административно дело номер 1708 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЕЛИО-ТУР-С“ АД, редовно призован, се представлява от адв.М.С. с пълномощно на лист 68 по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Началник отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги“ при община Созопол, редовно призован, не се явява представител.

 

         ЯВЯВА се вещото лице С.А..

НЕ СЕ ЯВЯВА вещото лице С.И..

Съдът ДОКЛАДВА постъпила от вещото лице И. молба с вх.№ 10954/03.10.2018 г., с която уведомява съда, че поради служебни ангажименти не може да присъства на днешното съдебно заседание, поради което моли то да бъде отложено за друга дата.

 

 

По хода на делото:

 

Адвокат С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

 

Съдът докладва служебно изискваното административно дело № 551/2017 г. по описа на Административен съд Бургас, приключило с Определение №608/05.04.2017 г. по описа на съда, касаещо установените с Акта за установяване на задължения по декларация задължения на жалбоподателя.

 

Адвокат С.: Да се уважи молбата на вещото лице. Видно от нея действително е възпрепятстван да се яви в днешното съдебно заседание.

По доказателствата – моля да присъедините към материалите по делото удостоверение №112/18.05.2018 година на нотариус Калоянова, от което става видно, че не е заверявано пълномощно на М.Г.. Във връзка с това удостоверение имам две доказателствени искания. Първото е  да се назначи графологична експертиза, която да установи дали подписът на изпълнителния директор на „Хелио тур С“ АД под пълномощното е на тогава действащия изпълнителен директор, като се вземе сравнителен материал, който можем да предоставим, а може и лично от изпълнителния директор, по преценка на съда. Второто искане е свързано с т. нар. „административен произвол“. По закон не се изисква нотариално заверено пълномощно. Само че А.П.- началникът на отдела, който е издал обжалвания акт, изисква от мен и от представителите на „Хелио тур С“ АД, в това число и преди няколко дена ново заверено пълномощно с мотива, че с нашата фирма имала вечни проблеми и тя искала да бъде сигурна. В тази връзка освен графологичната експертиза, моля да задължите А.П.да се яви в съдебно заседание да даде обяснение, тъй като тя е страна по делото, защо изисква и дали изисква нотариално заверено пълномощно. Тъй като нищо не можем да направим, когато административният орган иска от нас нещо, трябва да се съобразим. Твърдя, че такова пълномощно, както казва и нотариусът, не е заверявано и не е издавано. Вещото лице по графологичната експертиза да установи дали подписът на изпълнителния директор не е апликация върху пълномощното, т. е. дали няма изрязване или наслагване на подпис, взет от друг документ, върху този. Моля да допуснете тези доказателствени искания с цел изясняване истината и с цел доказване, че няма редовно връчване на представител на дружеството. Оригиналът трябва да е при А.П.. Моля да задължите административния орган да представи оригинала на пълномощното, ако е при него. Може да са го копирали и да са го оставили. Оригинал би следвало да има при М.Г., но няма как да се снабдим. Тя се е явявала като свидетел по други дела.  Мога да посоча адреса й. Моля също така да ми дадете възможност да посоча адрес на М.Г./Н. е по мъж/. ЕГН-то й също мога да представя. Мога да представя нейни данни, за да бъде изискано от това неучастващо в съдебния процес лице пълномощното, ако има при нея такова.

Считам, че разпитът на А.П.е релевантен по причината, че това от години се изисква. Редовно ходя в Община Созопол, както и при финансовия директор на дружеството. Преди няколко дни също ни изискваше нотариално заверено пълномощно, въпреки че съм им адвокат.

Считам, че административно дело № 551/2017 г. по описа на Административен съд Бургас следва да бъде приложено.

 

СЪДЪТ счита представеното с молбата от пълномощника на жалбоподателя удостоверение № 112/18.05.2018 г., издадено от нотариус М.К., относимо към предмета на спора и същото следва да бъде приобщено към доказателствения материал.

Към доказателствения материал следва да бъде приложено и административно дело № 551/2018 г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото удостоверение № 112/18.05.2018 г., издадено от нотариус М.К., както и административно дело № 551/2018 г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Относно направеното искане за допускане на графическа експертиза, съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание.

 

Относно направеното искане за изискване на намиращият се в Община Созопол в отдел „Местни данъци и такси“ оригинал на нотариално заверено пълномощно, приложено на лист 12 от делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Община Созопол в 7-дневен срок,  считано от датата на уведомяване, да представи оригинал на нотариално заверено пълномощно, приложено на лист 12 от делото, подписано от Е.А.И., с което упълномощава М.Ж.Г.да представлява акционерно дружество „Хелио тур С“ АД, с нотариална заверка от нотариус М.К.на 08.03.2016 г.

 

Относно направеното искане А.П.да се яви в съдебно заседание, за да даде обяснения относно обстоятелствата дали изисква нотариално заверено пълномощно от представителите на „Хелио тур С“ АД и защо изисква, съдът намира, че искането е неотносимо към предмета на настоящото дело и няма да доведе до изясняване на обстоятелството дали наличното в материалите пълномощно е истинско или неистинско такова и дали актът за установяване на задължения по декларация е получен редовно или не е.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ направеното от процесуалния представител на жалбоподателя искане за призоваване в следващото съдебно заседание на А.П.и снемане на обяснения от същата.

Адвокат С.: Имам доказателствено искане във връзка с определението на съда. Моля да допуснете до разпит изпълнителния директор по това време - Е.И., която да докаже упълномощавала ли е М.Г.да представлява дружеството „Хелио тур С“ АД пред  отдел „МДТ“ при Община Созопол при режим на довеждане.

По направеното искане съдът счита, че истинността на пълномощното не следва да бъде установена с исканите от процесуалния представител гласни доказателства. Истинността ще бъдат установена с експертиза, поради което, този факти не следва да бъде установяван със свидетелски показания.

Предвид горното, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ направеното от процесуалния представител на жалбоподателя искане за допускане до разпит в качеството на свидетел на бившия изпълнителен директор Е.И..

 

 Адвокат С.: Моля да ми дадете възможност в зависимост от заключението на вещото лице да направя допълнителни доказателствени искания.

 

Съдът УВАЖАВА молбата на вещото лице С.И., поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.12.2018 г. от 15.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице С.И..

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:59 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: