ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети юни                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1707 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Хелио-тур-с“ АД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- началник на отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги“ (ПМДТУ) при община Созопол се явява адвокат Й..

Явяват се вещите лица С.А. и инж. С.И..

 

Адвокат Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещите лица, както следва:

С.В.А., 54г., българка, български гражданин, неосъждана. Без особени отношения със страните.

Инж.С.Ж.И., 61г., българин, български гражданин, неосъждан. Без особени отношения със страните.

Вещите лица предупредени за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещават да дадат безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице И. от името на комплексната експертиза: Представили сме заключение, което поддържаме.

Вещото лице А. на въпросите на адвокат Й.: Всички обекти, които са декларирани в декларациите по чл. 14 и чл.17 от ЗМДТ, са включени в процесния АУЗД. Няма разминаване между направените изчисления в експертизата с тези, направени в обжалвания акт. Промилите са тези, които са посочени в Приложение 1 на Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.

Вещото лице И. на въпросите на адвокат Й.: Контейнерът, който е разположен съгласно схемата за разполагане на контейнери за битови отпадъци на територията на м. „Каваци“ гр. Созопол е установен на място и същият е в близост на обектите. При изготвяне на заключението сме се запознали със заповедта на кмета на община Созопол от 30.10.2013г., с която се определят границите на обслужваните райони и графика за извършване не сметосъбиране и сметоизвозване. По отношение на актовете на обслужващата фирма „РТК“ ООД и това, което е приложено в делото, се изписва м.„Буджака“, но не фигурира м.“Каваците“.

 

СЪДЪТ приема заключението на извършената комплексна експертиза и определя на вещите лица възнаграждения в размер на по 300 лева, (общо 600 лева), от които 360 лева платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да заплати остатъка от 240 лева в 7-дневен срок от съобщението.

 

Адвокат Й.: Първо моля да приемете като доказателство извадка на хартиен носител от електронния вариант на Приложение № 1 към сега действащата Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, въз основа на което приложение е определен дължимия данък на жалбоподателя от страна на административния орган и в подкрепа на казаното от вещото лице, че няма разминаване между предложения от тях вариант за изчисляване в експертизата и съответно изчисления данък по смисъла на Приложение 1 от Наредбата. Моля да се има предвид, че същото приложение е действало и към съответния процесен период, а именно 2014г., за която година е претенцията и спора за дължими такси битови отпадъци (ТБО). В допълнение и в пояснение на заключението на вещите лица, моля да се има предвид, че в делото, на стр. 30, като доказателство по делото е приета от съда заповед № 8-Z-1357 на кмета на община Созопол от 30.10.2013г. за определяне на границите на обслужваните райони, в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване, като конкретно в землището на гр. Созопол е посочена местността „Буджака“ и веднага след нея е посочена местността „Каваци“. Местността „Каваци“ изрично е упомената в заповедта, включително са определени и вида на предлаганите услуги. В допълнение ви представям и приложен наряд за сметосъбиране и сметоизвозване съгласно сключения договор на Община Созопол с „РТК“ ООД за извършване на съответната услуга, от която е видно, че конкретно в Наряд №VІІ, озаглавен в отчетите за извършена работа по месеци, установени както от експертизата, така и от приложените по делото доказателства, е видно, че в наряд №VІІ освен м. „Буджака“ се включва и м. „Каваците“, както и други местности, подлежащи на обслужване- събиране и извозване на битови отпадъци. Местността „Каваците“ е посочена изрично в заповед № 8-Z-1357/30.10.2013г на кмета на община Созопол, в т.1, където са определени граници на обслужваните райони са посочени м. „Буджака“ и м. „Каваци“, но в.т.3, която е за честотата на сметоизвозването, не е упомената м. „Каваци“ и по тази причина моля да се има предвид евентуално допусната техническа грешка, която се удостоверява от представените доказателства. Моля да се има предвид, че при изписването на наряд №VІІ е озаглавено само м. „Буджака, но видно от представения график на нарядите, освен м. „Буджака“, там се включва и м. „Каваци“, където се намира както имота на жалбоподателя, така и други имоти. Изписването в актовете за извършена работа е за краткост, само по името на първата местност. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че представеното от пълномощника на ответната страна писмено доказателство е допустимо и относимо към предмета на спора, поради което следва да бъде приобщено към доказателствения материал. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА наряди сметосъбиране и сметоизвозване община Созопол на „РТК“ ООД.

ПРИЕМА за сведение таблица- Приложение 1 към Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на пълномощника на ответника и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

Адвокат Й.: Моля да отхвърлите жалбата като недопустима, поради просрочие. Предвид обстоятелството, че беше открито производство по оспорване на пълномощното на лицето Мария Гъркова, ако приемем, че Гъркова е била уведомена, е налице просрочие. За това моля да отхвърлите жалбата като недопустима поради просрочие. Това е ако приемете за безспорно уведомяването на жалбоподателя чрез пълномощника Мария Гъркова, съгласно нотариално заверено пълномощно, имащо всички реквизити. В този смисъл в откритото производство по оспорване на пълномощното не бяха събрани доказателства отричащи упълномощаването или своевременното оттегляне на пълномощното на Гъркова. В случай, че не уважите това ни искане и приемете жалбата за допустима, считаме същата за неоснователна поради събраните по делото доказателства, вкл. и приетата експертиза, установяващи безспорно съществуващи и декларирани от жалбоподателя имоти, спрямо които е извършена услугата сметосъбиране, сметоизвозване и съответно останалите компоненти, формиращи дължимата такса битови отпадъци (ТБО), поради което считаме, жалбата за неоснователна, а таксите дължими от жалбоподателя. Моля за решение в този смисъл, като моля и да ни присъдите и направените по делото разноски, в размер на адвокатското възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: