ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети юли                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1707 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Хелио тур С“ АД се явява адвокат С..

За ответника община Созопол не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

 

Адвокат С.: Моля да се приеме като доказателство представеното с нарочна молба удостоверение от нотариус К.. Заявявам, че оспорваме автентичността и съдържанието на пълномощното с което Е.А.И.е упълномощила М.Ж.Г.да представлява „Хелио тур С“ АД. Заявявам, че оттеглям искането, направено с жалбата, за допускане на съдебно-графологична експертиза. Имам искане за допускане на свидетел, с разпита на който ще се установява, че не е извършено сметосъбиране.

 

СЪДЪТ счита, представеното с молбата от пълномощника на жалбоподателя удостоверение № 112/18.05.2018 г., издадено от нотариус М. К., е относимо към предмета на спора и следва да бъде приобщено към доказателствения материал. Искането за разпит на свидетел следва да се остави без уважение, доколкото за установяване на посоченото от страната обстоятелство са събрани доказателства, а и искането не е направено своевременно и събирането на гласните доказателства би довело до поредно отлагане на делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото удостоверение № 112/18.05.2018 г. от нотариус М. К..

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на жалбоподателя за допускане до разпит на свидетел, с оглед установяване на посочените обстоятелства.

 

Адвокат С.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, с оглед становището на жалбоподателя и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

Адвокат С.: Моля да уважите подадената жалба и да отмените оспореният акт за установяване на задължение по декларация.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: