ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 18.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети октомври                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1707 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.25 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Хелио тур С“ АД се явява адвокат С., надлежно упълномощен.

За ответника- началник отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги“ (ПМДТУ) при община Созопол се явява адвокат Б.Й., надлежно упълномощен.

 

Адвокат С.: Заявявам, че обжалваме акта за установяване на задължение по декларация. Моля да се даде ход на делото.

Адвокат Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба на „Хелио тур С“ АД против АУЗД № РА 000085/18.03.2016г. издаден от Е. М. на длъжност орган по приходите, потвърден с Решение № №008/22.05.2017г. на началника на отдел „ПМДТУ“ при община Созопол.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. В негова тежест е да докаже, че е предоставял услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането чистотата на териториите за обществено ползване в населеното място. Жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите-посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат С.: Поддържам жалбата. Поддържам и направените с жалбата доказателствени искания, като моля да допуснете поисканата експертиза.

Адвокат Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Принципно не се противопоставям на искането за допускане на експертиза, но моля да се конкретизират задачите към вещото лице, предвид на това, че са изложени един куп задачи, които са неотносими към спора. Моля да задължите жалбоподателя да прецизира исканията си за експертиза.

Адвокат С.: Когато сме писали жалбата, не сме разполагали с административната преписка. Моля да ми дадете кратък срок да прецизирам въпросите към поисканата съдебна експертиза. Направеното с жалбата оспорване на документ е доколкото г-жа Б. твърди, че такива пълномощни не са издавани. Аз в момента не мога да взема становище, трябва изпълнителният директор да заяви дали аз съм негов процесуален представител.

Адвокат Й.: Заявявам, че ще се ползваме от представените доказателства, предвид на това, че същото пълномощно разполага с всички реквизити за упълномощаване, вкл. и с нотариална заверка и същото е било представено пред съответния данъчен орган на община Созопол, в резултат на което са предприети всички действия. Моля да се имат предвид и да се приемат допълнително представените с изрично писмо доказателства от община Созопол във връзка с определение на съда, включително и обстоятелствата предмет на доказване, че съответно районът на дружеството на жалбоподателя попада в зоната за сметосъбиране и сметоизвозване на община Созопол и видно от приложените документи същото е извършвано, като с оглед на евентуални възражения, моля да се укаже тежестта на доказване.

 

СЪДЪТ намира представените с административната преписка и с писмо вх. № 8266/04.08.2017г. от ответната страна писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да се предостави възможност на пълномощника на жалбоподателя да конкретизира въпросите към поисканата съдебна експертиза в 7-дневен срок от днес. Основателно е искането за издаване на съдебно удостоверение. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към административната преписка и представените от ответната страна с писмо вх. № 8266/04.08.2017г. писмени доказателства.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да конкретизира задачите към поисканата съдебна експертиза в 7-дневен срок от днес.

ДА СЕ ИЗДАДЕ на жалбоподателя поисканото съдебно удостоверение, след внасяне на съответната държавна такса.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното оспорване от жалбоподателя и становището на ответната страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване на пълномощно, с което Е. А. И. е упълномощила М.Ж.Г.да представлява „Хелио тур С“ АД, с нотариална заверка от 08.03.2016г. на подписа на упълномощителя, извършена от нотариус М.К.с район на действие Районен съд- София.

УКАЗВА на жалбоподателя доказателствената тежест съобразно нормата на чл. 193, ал.3 от ГПК.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.01.2018г. от 11.45ч., за които дата и час страните се считат за уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: