ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 17.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети януари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1707 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Хелио тур С“ АД се явява адвокат С..

За ответника- началник отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги“ (ПМДТУ) при община Созопол се явява адвокат Б.Й..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

 

Адвокат С.: Моля да ми се даде възможност да конкретизирам въпросите в еднодневен срок. Пропуснал съм да ги конкретизирам в указания от съда срок. Моля да ми бъде предоставена тази възможност.

Адвокат Й.: Не се противопоставям на направеното искане, но във връзка с отлагане на делото без конкретни аргументи и основания от страна на жалбоподателя и предвид откритото производство на оспорване на официален документ, ще ви моля да наложите санкция на жалбоподателя във връзка с отлагане на делото, по смисъла на ГПК.

Адвокат С.: Предоставям на съда по направеното искане.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се предостави възможност на жалбоподателя да конкретизира задачите към поисканата експертиза, както и да внесе дължимата за поисканото съдебно удостоверение държавна такса, в 3-дневен срок от днес, но със санкцията, предвидена в чл. 92а, във вр. с чл. 91, ал.1 от ГПК, за неоснователно причиняване отлагане на делото, доколкото не сочи уважителни причини за неизпълнение в срок на дадените в предходното съдебно заседание указания. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да конкретизира, в 3-дневен срок от днес, задачите към поисканата експертиза, както и да внесе в същия срок дължимата за поисканото удостоверение държавна такса.

НАЛАГА, на осн. чл. 92а, във вр. с чл. 91, ал.1 от ГПК, глоба в размер на 50 лева на жалбоподателя „Хелио тур С“ АД, за неоснователно причиняване отлагане на делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.03.2018г. от 11.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на горните указания в определения срок, отново ще бъде санкциониран.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: