ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 14.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети октомври               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1707 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Експрес 2Д” ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА началник на Митница Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№7426/13.10.2014година от процесуалния представител на жалбоподателя – адвокат Г.Г., с което моли да не бъде даван ход на делото, като на основание чл.133 от АПК, производството бъде прекратено и делото изпратено по подсъдност на Административен съд гр.Сливен, тъй като по седалището на жалбоподателя е налична териториална структура на органа издал, процесната заповед.

 

Съдът, счита така направеното искане за основателно, по следните съображения:

Настоящото производство е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с чл.220, ал.1 от ЗМ. 

Съгласно чл.133, ал.1 от АПК, делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя, като в случая седалището и адреса на управление на дружеството-жалбоподател е в град Сливен.

Митниците са структурни и административни единици в рамките на Агенция „Митници“ видно от нормата на чл.7, ал.2 от ЗМ. Съгласно  чл.7, ал.4 от ЗМ, Митницата е структурирана в териториално митническо управление и митнически бюра и/или митнически пунктове. По седалището на търговеца-жалбоподател е налична териториална структура на администрацията на органа, издал оспорения акт и това е Митническо бюро Сливен, видно от Приложение № 18 от Наредба № Н-17 от 13.12.2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ и което приложение представлява класификатор на митническите учреждения в страната. Ето защо, местно компетентен да се произнесе по жалбата е Административен съд гр.Сливен, а не Административен съд гр.Бургас.

С оглед на изложеното производството пред Административен съд гр.Бургас следва да бъде прекратено, а жалбата да се изпрати по подсъдност на Административен съд гр.Сливен.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П РЕ Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Експрес 2Д“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Сливен, ул.“Генерал Драгомиров“ № 9 против решение № 32-64232/19.06.2014г. на началника на Митница – Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1707/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност за разглеждане от Административен съд гр.Сливен.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                               СЪДИЯ:

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: