ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,29.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и девети октомври                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1707 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.И.Н., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът П.С.Р., инспектор при ІV-то РУП Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИК Р. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против разпореждане рег. №4547/04.06.2013г. издадено от полицейски инспектор при ІV-то РУП Бургас, с което е разпоредено на жалбоподателя да се яви в определен час и ден в съответното РУП за извършване на полицейска регистрация съгласно чл.59, ал.1 от ЗМвР, във връзка с това, че е привлечен в качеството му на обвиняем по ДП ЗМ 04-1214/2012г. по описа на ІV-то РУП МВР Бургас.

 

ОТВЕТНИК Р. – Считам, че жалбата на господин Н. е неоснователна. Оспорвам жалбата. Нямам нови доказателства, нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.3 на гърба, от делото.

 

С оглед становището на ответника за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

ОТВЕТНИК Р. – Относно подадената от С.И.Н. жалба против полицейско разпореждане №4547/04.06.2013г., заявявам следното:

Видно от представените пред съда доказателства, лицето С.Н. е с повдигнато обвинение по ДП ЗМ 04 - 1214/2012г. по описа на ІV-то РУП Бургас, като фактически постановлението му за привличане като обвиняем е с дата 04.06.2013г. Съгласно чл.59 от ЗМвР полицейските органи са длъжни да извършват полицейска регистрация на лицата, привлечени под отговорност.

Тъй като С.Н. писмено отказа полицейска регистрация, разследващия полицай е докладвал на началника на Районното управление „Полиция” и съгласно негова резолюция аз съм издал оспореното полицейско разпореждане за извършване на регистрация. Полицейското разпореждане е издадено съгласно изискванията на чл.55, ал.5 от ЗМвР и съдържа необходимите за това реквизити, спазени са всички процесуални правила и моля да потвърдите издаденото полицейско разпореждане.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: