ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 24.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти февруари               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1706 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Казино Бийч Ризорт Груп”ООД, редовно призован, се явява управителя лично и адвокат Р. и адвокат П., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Несебър, редовно уведомен, се явява  юрисконсулт Б., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.А.-Д., редовно уведомена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

В.В.А.-Д. – 46 години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Представила съм писмено заключение, с приложение към него, които поддържам. Нямам какво друго да добавя към момента.

 

АДВОКАТ П.:  Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението, заедно с приложенията.

 

АДВОКАТ Р.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Имам въпроси към вещото лице, а именно през 2008година е извършено одобрение на строителните книжа по отношение на ресторант в нощен клуб „Дискотека”, кои етажи касае това вътрешно преустройство?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Това преустройство касае втория етаж на сградата, а процесният строеж е на първия етаж.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Вътрешното преустройство касае ли първи етаж?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Одобрената проектна документация през 2008година, копие от която е приложена по делото, не касае площи и помещения разположени  на първи етаж от сградата, където се намира обектът предмет на процесната заповед.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на от 650 лева които 500 лева, лева платими от внесения от депозит и 150лева платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

В случай, че не бъдат представени доказателства за внесения депозит ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВОКАТ П.: Няма да сочим други доказателства.

 

АДВОКАТ Р.: Няма да сочим други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Имам допълнителни въпроси, които бих искала да поставя към вещото лице, а именно:

1.Извършено ли е преустройство на първия етаж от сградата, както е посочено в заповедта;

2.Представлява ли  преустройството строеж по смисъла на §5, т. 35 от ПЗР на ЗУТ или текущ ремонт съгласно §5 т. 43 от ДЗР на ЗУТ;

3.Имали издадени строителни книжа и дали строежът е изграден съгласно действащия ПУП, ако има такъв строеж. Уточнявам, че ако е текущ ремонт, то това си е ремонт, ако има промяна на предназначението е строеж;

4. Търпим ли е строежът съгласно §16 от ЗУТ и § 127 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ;

5.Има ли промяна на предназначението на обекта съобразно §5, т.41 от ЗУТ?

 

АДВОКАТ П.: Противопоставям се на искането за допълнителни въпроси към вещото лице, тъй като същото е отговорило на така зададените въпроси. Още повече, че съдът е преформулиран нашите въпроси в съдебно заседание и са в същото отношение, за което се твърди че се иска задаване на допълнителни въпроси, още повече че на тези въпроси има отговори в заключението, а именно на въпрос 2, 4, 5 и 6. Почти цялата експертиза е с точно същата насоченост и  в експертизата  има точно разграничение между основен и текущ ремонт. Вещото лице е описало какво е предназначението на цялата сграда, съгласно ПУП и КК на Слънчев бряг, така че с тези въпроси които се поставят като допълнителни няма да се внесе нищо ново, като заявявам, че вече е отговорено на тези въпроси. Противопоставям на поставянето на допълнителни въпроси към вещото лице.

 

ВЕЩО ЛИЦЕ  А.-Д.: Ако не се представят допълнително проектна документация и строителни книжа, различни от тези които до момента са ми били предоставени, не мога нищо в повече като допълнение и пояснение да дам от вече написаното и прието в днешното съдебно заседание заключение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Няма друга документация в Община Несебър, освен тази предоставена на вещото лице.

 

АДВОКАТ П.: При нас няма друга документация освен тази представена по делото.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Посетила съм и Агенцията по приватизация и там няма друга документация. По делото   има и приложен писмен отговор от Агенцията по запитване на жалбоподателя, в който е отразено, че няма други документи, няма такива и в „Слънчев бряг” АД.

Необходими са ми стари документи за да направя съпоставка по старото разположение по план и сега съществуващото, а такива няма. Тези два чертежа приложени по делото са много лоши копия и съм посочила, че не дават достатъчно яснота върху цялостното функционално разпределение на сградата. Върху същите стои печат „съгласуван”, а не „одобрявам”, поради което аз не мога да твърдя, че това са били точно одобрените проекти по които сградата е била построена в първоначален вид и дали в самия първоначален строеж с документация по реда на промяна по време на строителство още преди въвеждането в експлоатация, тя не е била променена спрямо тези първични два чертежа, които не са с печат „одобрявам”, а „съгласуван”. По тези чертежи личат много бледо надписи, че става въпрос за складови площи. Описала съм го в заключението си. Тези два чертежа от 1959година са по делото на л.29 и л.30, но в Общината ги няма тези чертежи. Ходих в общината, отдел „Незаконно строителство” и ми казаха, че тези документи са им били предоставени някога и са ги върнали и при тях ги няма.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Би трябвало да ги има в общината тези документи, след като се позовават на тях. Проектната  документация се съхранява в архива на община Несебър.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Такива документи при извършените справки от мен в Общината не ми бяха предоставени. Казаха, че са ги виждали, защото представителя на „Транстурист” ги е носил преди време и обратно ги е взел.

 

АДВОКАТ П.: Искам да направя едно пояснение за тези въпросни чертежи, които може би са част от някакъв друг инвестиционен проект, но първо те са за ел. схеми и твърдя това защото имаме и други дела с община Несебър и тези чертежи са представени пак в копие, но те касаят част архитектура и част конструкция. Това е ел. схема и не става ясно за разпределението на първи етаж и предназначението на сградата. Повтарям, че тези чертежи от 1959година са листи от един проект и не знаем въобще дали има такъв проект одобрен.

Представили сме по делото отговор от Агенцията за приватизация, че не разполага с проект за Морското казино.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Видно от печата от дясната страна на тези чертежи пише „Съгласуван”. Разрешение за строеж на сградата не ми се предостави в община Несебър, нито някаква строителна документация със самото изграждане на проекта и въвеждане в експлоатация и не знам как е изпълнена в първоначалния вид.

Съдът счита, че така направеното искане за допускане на допълнителни задачи към вещото лице за неоснователно, доколкото така формулираните въпросите  са правни и съдът следва да отговори на тях с крайния си съдебен акт. Също така за да бъде отговорено на тези въпроси, в основното заключение на вещото лице се съдържат конкретни констатации и именно те ще послужат за отговор на въпросите. При изготвяне на своето заключение вещото лице се е съобразило с предоставената му документация, като искането за поставяне на допълнителни задачи  не е мотивирано от необходимостта вещото лице да се запознае с допълнителни доказателства и те да бъдат взети предвид, поради което, така направеното искане е неоснователно.

 

Мотивиран от изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането за допускане на допълнителна задача към вещото лице по така формулираните от процесуалния представител на ответника въпроси.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ П.: Моля да уважите жалбата като правилна и доказана и да отмените процесната заповед, като незаконосъобразна. Установи се безспорно, че не са налице документите, както се твърди в заповедта на част от проектите, с оглед на които Общината е достигнала до извод, че има извършено строителство. Извършен е текущ ремонт, а не строителство.

Моля за срок за изразяване на писмено становище.

Моля да бъдат присъдени на доверителя ни направените разноски, за което представяме списък.

 

АДВОКАТ Р.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите изцяло предявената жалба и постановите решение, с което  отмените процесната заповед.

Моля да ни присъдите разноските по делото и за срок за представяне на писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите като правилна и законосъобразна заповедта на кмета на община Несебър.

Моля да ми предоставите възможност да изложа подробни съображения в указан от съда срок

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя  и 14-дневен за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12:06часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: