ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 14.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети октомври                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1706 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Казино Бийч Ризорт Груп”ООД, редовно призован, се явява управителя лично и адвокат Р. и адвокат П., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Несебър, редовно уведомен, се явява  юрисконсулт Т., с пълномощно от днес

 

В залата присъства адвокат С., който представя пълномощно по делото като процесуален представител на заличената страна „Транстурист”ООД.

 

АДВОКАТ С.: Представям съобщение от 10.09.2014 година на почитаемия съд, с което доверителя ми „Транстурист“ ООД е уведомен за определение №1506/10.09.2014 година, с което е деконституиран по делото. Заявявам, че това съобщение е получено от доверителя ми на 23.09.2014година и определението е влязло в сила за него.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ с оглед направените изявления от страна на адвокат С., с представено в днешното съдебно заседание  пълномощно счита, че не са процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Казино Бийч Ризорт Груп” ООД против Заповед № 1761/16.07.2014г. на кмета на Община Несебър, с която е разпоредено  премахване на незаконен строеж „Преустройство на част от приземен етаж в еротичен бар „Молен руж”, в сградата с идентификатор 51500-505.127.1, находяща се в ПИ с идентификатор 51500.505.127 по КККР на гр. Несебър, идентичен с  УПИ І, кв.23 по плана на к.к.Слънчев бряг-изток, община Несебър.

 

АДВОКАТ Р.: Поддържам изцяло депозираната жалба. Моля да бъдат допуснати до разпит двама свидетели при режим на довеждане, както ѝ съдебно-техническа експертиза с въпроси посочени в жалбата и допълнителни такива, които ще посочи адвокат П., в днешното съдебно заседание.

 

АДВОКАТ П.: От моя страна също, поддържам жалбата. Представям и моля да приемете като доказателство по делото План за преобразуване на търговско дружество. Моля също така да допуснете исканите свидетели за установяване на посочените в жалбата факти и обстоятелства. Моля също така да допуснете съдебно-техническа експертиза   извършена от вещо лице архитект с посочените жалба въпроси и допълнителни такива, а именно:  - Първо какъв е видът на ремонта в процесното помещение и какво представлява в технологично отношение? Има ли промяна и намеса в конструктивните елементи на сградата? Какво е предназначението на цялата сграда според действащия ПУП и КК и КР на Слънчев бряг?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам жалбата за неоснователна. Безспорни са два факта, първият е че няма одобрени проекти за преустройство и няма разрешение за строеж, необходимо за експлоатацията на въпросния обект „Морско казино”. В тази връзка считам, че допускането на исканите свидетели от жалбоподателя за установяване на сочените факти и обстоятелства е релевантно за спора, тъй като въпросните обстоятелства следва да се доказват с писмени доказателства, а не гласни такива. В тази връзка оспорвам направеното искане за разпит на свидетели.

Относно искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, предоставям по  преценка на съда  по отношение на задачите, които да се допуснат.

Нямам възражение да се приеме представения плана за преобразуване на търговското дружество.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание  писмени доказателства.

 

ДОПУСКА до разпит двама свидетели в следващото съдебно заседание, при режим на довеждане, като указва на жалбоподателя, че ако същите не бъдат доведени в следващото съдебно заседание определението за тяхното допускане ще бъде отменено.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на следните въпроси-

1.Какво е предназначението на цялата сграда и преустройството на процесните помещения променя ли нейното предназначение?

2.Промяната на предназначението на помещенията променя ли натоварванията в тях, и в случай че има промяна в какво се изразява тя?

3.Допустими ли са били промените към момента на извършването им, както ѝ по сега действащите нормативи?

4.Извършван ли е ремонт на помещението и налице ли е по него частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както ѝ СМР, с които първоначалното вложени, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи са заменени с други видове или са извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация?

5.Извършвано ли е подобряване и поддържане в изправност на процесния строеж, както и вътрешно преустройство, при които  не се засяга конструкцията на сградата, не се извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата, не се променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

6.Извършвано ли е възстановяване, замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации и изпълнението на нови такива, с които се увеличават носимоспособността, устойчивостта и трайността на строежите.

7.Възможно ли е проекти по част „Електроинсталация” и „Кухненска и хладилна уредба” да послужат за архитектурното изпълнение на сградата?

 

НЕ ДОПУСКА въпрос по т.5 от жалбата - Може ли датата на  одобряване на „Електроинсталация” и „Кухненска и хладилна уредба” да се приеме за дата на построяване на ресторант „Морско казино”, тъй като същия касае предположение.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 500 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд гр.Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза архитект В. А.-Д., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.12.2014 г. от 11.10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: