ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 18.11.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осемнадесети ноември                            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Галина Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1706 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 15.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АПОЛОН ГРУП” ООД, редовно уведомен, се представлява от адв.С.П. с пълномощно находящо се на лист 375 от административно дело № 756/2010г, приложено към настоящото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Ж. с представено пълномощно находящо се на лист 7 от делото.

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Колева.

 

         Явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.Ч.А..

        

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице със снета по делото самоличност.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм допълнително заключение с приложения, които поддържам.

 

         Адв.П.: Съобразно заключението е необходим състав от 11 работника за извършване на процесните СМР. Трите договора, по които е работил доставчикът „Лес инвест 2007” ЕООД са с различен период на действие, има и застъпване, но при единия договор се започва работа по-рано, при другия договор се приключва с около 40 дни по-късно. Дали тези 11 човека, ако бъдат разпределени във времето съобразно продължителността на тези договори, биха свършили тази работа?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Взела съм предвид началните дати по договорите за двата основни обекта Б 3 и А 3, за които разликата е от 6 дни, т.е. означава, че СМР са извършвани почти едновременно на двете места. Показан е линеен график и изводът от този линеен график и останалите приложения показва, че през целия период е необходимо да има 11 човека. Би могло да се намали броят на работници само ако се работи на удължено работно време, за което нямам такива данни по преписката. Истината е, че работниците са работили от тъмно до тъмно.

         Адв.П.: Засичайки периодите на действие, дали е възможно тези договори да са продължили по-дълго време?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Засичат се като време на изпълнение.

         Адв.П.: Имало ли е изискване за 2008г. по отношение на квалификацията на работниците, някъде да е заложено нормативно?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нормативно има изискване работниците да имат съответната квалификация. Квалификацията е зидаро-кофражисти, арматуристи, обучават се в центрове и придобиват такава квалификация.

         Адв.П.: Нямам повече въпроси.

         Юрисконсулт Ж.: Нямам въпроси.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         Съдът като взе  предвид допълнително изготвеното заключение на вещото лице

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнителното експертно заключение, аз чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 150 лева изцяло от внесения депозит.

 

         Адв.П.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

         Юрисконсулт Ж.: Да се приключи събирането на доказателства.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

         Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателствени средства да се ангажират по делото, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.П.: Моля да приемете, че са налице реални доставки от страна на „Лес инвест 2007” ЕООД към доверителя ми и уважите жалбата срещу ревизионния акт в тази част, като отмените същият ведно с допълнително установените задължения с оглед на изложените съображения в жалбата и събраните писмени и гласни доказателства в хода на процеса. Освен това, съобразявайки се с чл.149, ал.5 от АПК, моля да се произнесете по отношение на искането ни за прогласяване на нищожност на част от акта във връзка с издадените АПВ-та, тъй като до този момент независимо от това, че делото веднъж беше решено в Административен съд-гр.Бургас, няма произнасяне.  Издадените АПВ са следните:

АПВ № 802463/02.04.2008г. за периода месец февруари 2008г.;

АПВ № 808568/01.09.2008г. за периода месец юли 2008г.;

АПВ № 809509/29.09.2008г. за периода месец август 2008г.;

АПВ № 812371/19.12.2008г. за периода месец септември 2008г.;

АПВ № 903292/26.02.2009г. за периода месец януари 2009г.

Доводът ни за нищожност обосновавам с разпоредбата на чл.129 от ДОПК. Независимо от промяната, въведена в този текст ал.3, считано от 2007г., считам че данъчните задължения се установяват с ревизия и с ревизионен акт, но при наличието на АПВ, ревизията следва да бъде назначена от директора на ТД на НАП, т.е. нарушена е разпоредбата на чл.134 от ДОПК, т.е. липса на компетентност на органа, който е възложил ревизията.

Моля да ни се присъдят направените по делото разноски.

Ще представя писмени бележки.

 

Юрисконсулт Ж.: Жалбата считам неоснователна и недоказана. В частта относно отказан данъчен кредит по фактури издадени от „Лес инвест 2007” ЕООД, както и преобразуване финансовия резултат по ЗКПО за 2008г. само по отношение доставките СМР.

Считам, че от събраните по делото доказателства във връзка с указанията на ВАС, не се установи доставчикът да е разполагал със съответния необходим трудов потенциал да извършва процесните СМР.

По отношение искането на адв.П.  и за обявяване на ревизионния акт за нищожен в посочените части въз основа на издадени АПВ в ревизираните данъчни периоди, с решение на Административен съд-гр.Бургас при първоначалното разглеждане на делото изрично е отхвърлено това искане, за което съдът е изложил мотиви, видно на стр.10 от постановения съдебен акт – Решение № 1074/2011г. в кориците на административно дело № 756/2010г.

Адв.П. би следвало да поиска допълване на решението.

С определение на ВАС от 17.12.2012г. е оставено без разглеждане искането точно за нищожност.

Ще представя писмени бележки и моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата считам за неоснователна по отношение на допълнително определените задължения за ДДС корпоративен данък за 2008г. по фактури на „Лес инвест 2007” ЕООД, касаещи предмета на разглеждане на настоящото дело. Считам, че в тази част ревизионният акт е правилен и законосъобразен и моля да бъде потвърден.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок, като дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.27 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: