ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 08.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На осми юли                                              две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ГАЛИНА КОЛЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1706 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АПОЛОН ГРУП” ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат П., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Галина Колева.

 

Явява се вещото лице инж. З.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилото в срока по ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

СЪДЪТ пристъпва към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

 

З.Ч.А. – 71 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ П.: Първият ми въпрос към г-жа Ч. е дали е ходила на място.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Не, работила съм по документи.

АДВОКАТ П.: Във връзка с ползваните учредени норми в строителството  Вие посочвате, че това е 2000 г. и 2002 г.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Да, това са последните издания, други няма.

АДВОКАТ П.: Валидни ли са тези норми за 2008 г.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Няма други норми, освен тези, които съм изброила. Те дават представа за необходимото норма време за единица СМР, която трябва да бъде изпълнена, и за квалификацията на работника. Това е при осемчасово работно време.

АДВОКАТ П.: Има като изпълнена работа кофраж, изливане на плоча. При изчисляване на човекодните, кофражът с какви платна е смятан?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Със стандартно изпълнение – платна 50см/1м, греди и бичмета за укрепване на кофража. Той може да бъде и широкоплощен, който сега се използва, но като слабост изобщо на приемо-предавателните протоколи е, че не е посочено какъв кофраж, ползвана ли е механизация, не са подробно описани видовете СМР, затова съм приема стандартно изпълнение.

АДВОКАТ П.: По отношение на пароизолацията, какво представлява тя и какво трябва да се направи, знаете ли конкретно?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Тя може да бъде няколко вида. В случая, в нулевия цикъл още, става въпрос, че тази пароизолация би трябвало да бъде със стиропор, за да осигурява и обезпечава топлоизолацията на сградата, но тя може да бъде и от полиетиленово фолио, което не е посочено как е изпълнено, което служи като преграда между земната ограда и конструкцията. Аз го изчислявам с плочи от стиропор, което е по-трудоемко.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси. За всяко нещо бих могла да питам, но имам становище по повод експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Само един въпрос имам, дали установихте каква механизация е необходима за извършените СМР и съответно дали жалбоподателят разполага с нея или тя е доставена от доставчика?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Не е ясно каква механизация е използвана, поради което аз съм си позволила и е описано, че ползвам 50% изпълнено с механизация и останалите човекочасове са от работници, които да оформят, съответно трамбоват насипа.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ПРОКУРОР КОЛЕВА: Нямам въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ П.: Моля да не се приема експертизата, като моля да се задължи вещото лице да отиде на място и най-вече да се свърже с фирмата, да прегледа и другата документация във връзка със строителството. Този доставчик е осигурил само труд. По отношение на механизация и инструментаруима всичко е на дружеството-жалбоподател.

По отношение на пароизолацията е правена точно с това фолио, а не със стиропор.

По отношение на кофража са ползвани големите кофражни платна, а не малките, което дава отражение на човекочасовете, които са необходими за извършване на дейността. При дружеството-жалбоподател се намират и протоколите за строителен надзор, където всичко може да се види какво е свършено и как са приемани отделните етапи по-подробно. Факт е, че в приемо-предавателните протоколи са дадени количество, вид, но от строителен надзор могат да се установят тези неща и затова считам, че трябва да се отиде на място и да се запознае с допълнителната документация.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Считам, че експертизата следва да бъде приета и ако адвокат П. има някакви въпроси, може да се назначи допълнителна експертизата. Делото е върнато от Върховен административен съд с указания за извършване на експертиза, която да установи с тези работници дали могат да се извършат процесните СМР. Вещото лице е изискало от жалбоподателя допълнителни документи, за да изготви експертизата. Жалбоподателят е бил наясно с поставените задачи към вещото лице и е могъл да представи или да насочи вещото лице да използва други документи, за които адвокат П. настоява в днешно съдебно заседание.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Задачата е на базата на тези договори, които има сключени между двете фирми и протоколи образец 19 за приети СМР да изготвя експертизата. Това, че тези актове образец 19 не са достатъчно пълни като позиции, ми даде някакво основание да тълкувам как да приема, че са извършени и да изчисля човекочасовете. При оглед на място не би могло да се установи какъв е кофражът при нулевия цикъл на стени в сутерена, тъй като те вече са засипани и евентуално може да се види нещо от вътрешната страна, а по отношение надзорната фирма тя фиксира с дата изпълнения вид СМР. Най-често пише „изпълнена по проект”, което значи, че трябва да има проект и по него да установявам как са изпълнени.

АДВОКАТ П.: Да, задачата на вещото лице беше такава и идеята беше да се установи конкретно свършената работа на конкретния обект от конкретния доставчик. Не може да се ползват стандартите, както е прието в случая, включително вещото лице казва какво по принцип прави надзорът. Ние не знаем в конкретния случай какво е и аз затова държа да се види на място строителната документация.

ПРОКУРОР КОЛЕВА:  Уважаема госпожо съдия, считам, че следва да се приеме заключението на вещото лице в този вид. Намирам, че същото е отговорило коректно на така поставените въпроси. А по отношение на изложеното от процесуалния представител на жалбоподателя, считам, че ако същият прецени необходимост от извършване на допълнителни процесуални действия за доказване на твърденията, следва да ги направи по съответния законов ред.

 

СЪДЪТ, с оглед становищата на страните, намира, че следва да приеме заключението на вещото лице по допусната допълнителна съдебно-техническа експертиза, тъй като не са налице сочените от адвокат П. основания, а именно заключението да е необосновано и да възниква съмнение за неговата правилност. Видно от протокола от съдебно заседание, проведено на 25.02.2013 г., относно поставените от адвокат П. въпроси към вещото лице, конкретизацията е да се отговори въз основа на сключените 3 броя договори между жалбоподателя и „Лес инвест 2007” ЕООД и протоколите за приемане на извършените СМР. С оглед направеното уточнение от вещото лице, именно така то е процедирало в случая, поради това счита, че следва да приеме заключението му, като предостави възможност на адвокат П. да постави допълнителни въпроси към експертизата за доказване на целяните факти и обстоятелства.

Воден от горното по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице А. по допуснатата по делото допълнителна съдебно-техническа експертиза при възнаграждение в размер на 250 лева, платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето и.

 

АДВОКАТ П.: Моля да бъде поставена допълнителна задача на вещото лице, а именно след извършване на проверка на място, както и на строителната документация за конкретния обект, с установяване на липсващите параметри за определяне на времетраенето и необходимата работна ръка за извършване на отделните елементи на договореното и изпълненото от доставчика, да даде отговор на въпроса колко човека са необходими за извършване на тези СМР за срока на изпълнение така, както е договорен и отчетен по протокола. Вещото лице при изследването да отиде на място и извърши оглед, както и да вземе предвид пълната строителна документация. Съобразявайки отговора на така поставения въпрос, вещото лице да даде заключение и за това притежаваният от доставчика кадрови потенциал достатъчен ли е бил да изпълни така договорените и фактурирани СМР.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВА:  Нямам възражения да се допусне допълнителна експертиза.

 

СЪДЪТ, като намери, че следва да уважи доказателственото искане

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-техническа експертиза по делото, която да отговори на днес поставените от адвокат П. въпроси, съобразявайки конкретизираните действия за извършване на изследването, а именно оглед на място и проверка на цялата строителна документация, необходима за изготвяне на заключението, след представяне по делото на документ за внесен предварителен депозит за изготвянето и от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд Бургас, в размер на 150 лева.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж. А..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Във връзка с дадената ми възможност да  взема становище по представените от адвокат П. доказателства, моля да вземете предвид, че тези договори са вече представени и са по делото, като по отношение на тях при първоначалното разглеждане на делото съм искала откриване на производство по оспорване верността на представените три договора с доставчик „Лес инвест 2007” ЕООД, но тогавашният състав на съда – съдия Р., не уважи моето искане, поради което те не са нови и се намират в кориците на делото.

По отношение на 3 броя протоколи, които установяват извършените СМР, на основание чл. 193 ГПК оспорвам както верността им, а именно, че доставчикът е извършил посочените в протоколите СМР, така и автентичността на подписа за доставчика „Лес инвест 2007” ЕООД на В.В.Т.. За сведение на съда представям само нотариално заверен договор за покупко-продажба на дружествени дялове, където има подпис на В.В.Т.. Той е от Търговския регистър, затова не представям заверен екземпляр.

АДВОКАТ П.: Във връзка с оспорването, което се прави, ще се ползваме от оспорените документи и моля да ни се даде възможност да ангажираме доказателства.

ПРОКУРОР КОЛЕВА: По така направеното оспорване, считам същото за основателно. Следва да бъде открито такова производство по отношение на трите визирани протокола, като на жалбоподателя следва да се предостави възможността да ангажира доказателства, съответно да ползва тези документи.

 

СЪДЪТ по доказателствата и с оглед заявеното от страните намира, че следва да приеме като такива представените от адвокат П. в предходно съдебно заседание 3 броя договори и 3 броя приемо-предавателни протоколи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото Договор от 09.05.2008 г. за СМР на тяло БЗ в комплекс „Царевски” гр. Царево и Приемно-предавателен протокол от 10.10.2008 г.; Договор от 15.10.2008 г за СМР на тяло А1, вх.А в комплекс „Царевски” гр. Царево и Приемно-предавателен протокол от 18.10.2008 г. и Договор от 15.05.2008 г за СМР на тяло А3 в комплекс „Царевски” гр. Царево и Приемно-предавателен протокол от 23.08.2008 г.

 

С оглед заявеното от ответника оспорване на конкретизираните частни документи и предвид заявеното от жалбоподателя, че ще се ползва от тях, на основание чл.193 от ГПК, вр. § 2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване истинността на Договор от 09.05.2008 г. за СМР на тяло БЗ в комплекс „Царевски” гр. Царево, Договор от 15.10.2008 г за СМР на тяло А1, вх.А в комплекс „Царевски” гр. Царево и Договор от 15.05.2008 г за СМР на тяло А3 в комплекс „Царевски” гр. Царево, и ПОСТАНОВЯВА извършването на проверка на истинността на тези документи.

УКАЗВА на жалбоподателя, че на него лежи тежестта в процеса да  докаже автентичността и верността на оспорените частни документи и му ПРЕДОСТАВЯ възможност да ангажира доказателства в тази насока.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 07.10.2013 г. от 15:15 часа, за която дата и час страните и вещото лице – редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: