ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 29.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и  девети март                            две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1705 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „С.М.” ООД С.И., редовно уведомен, не изпраща  законен представител, явява се адв.Н., с представено по делото пълномощно.

 

          ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т.А, надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

 

          Явява се вещото лице С.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.Т.А: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните  намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Съдът  ДОКЛАДВА, че по делото е представено допълнителното заключение  по възложената съдебно-счетоводна експертиза, депозирано с вх.2797/21.03.2017 г.,т.е. в рамките на законоустановения седемдневен срок посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК,  поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

С.В.А. – 53г., българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.- Изготвила съм допълнително заключението, което поддържам, във варианта на допълнителното заключение, където съм съобразила площите по трите нотариални акта, приложени  по делото, съответно съм направила допълнителни корекции за 2013 г. и 2014 г. в размера на наема на недвижимия имот, ведно с оборудването, съоброзявайки площите и в обобщен вид съм направила рекапитулация на дължимия  ДДС на лист №3 и №4 от заключението.

АДВ.Н. - Нямам въпроси към вещото лице.Да се приеме заключението.

Ю.К.Т.А - Нямам въпроси към вещото лице.Да се приеме заключението.

Поради изчерпване на въпросите към вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице С.В.А., депозирано на 21.03.2017 г.

На вещото лице да бъде изплатено възнаграждение в размер на 100.00 /сто/ лева, съобразно представената справка- декларация. 

АДВ.Н. - Нямам доказателствени искания, представям списък на разноските.

Ю.К.Т.А - Нямам доказателствени искания.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът като взе предвид обстоятелство,  че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Н. - Моля да уважите жалбата по подробно изложените аргументи и съображния.От събраните по делото доказателства и съдебно-счетоводната експертиза се установи, че ревизиращия орган непривилно е направил извод за условия  по процесните сделки, отклоняващи се от условията между несвързани лица. Това налага извод за липса на отклонение от данъчно облагане респ. липса на материално-правни предпоставки за приложение на чл.15 и сл. от ЗКПО. Аналогично същия извод е приложим и по отношение на опредления за внасяне на ДДС като поставен в зависимост от същите предпостваки. Моля жалбата да бъде уважена и в полза на моя доверител  да бъдат присъдени съдебно- деловодните разноски.

Ю.К.Т.А - Моля да отхвърлите  жалбата  и до потвърдите издадения ревизионен акт като  правилен. Считам, че консатациите на ограна по приходите са обосновани и моля да съобразите  експертизата, изоготвена в хода на ревизионното производство, взела за предмет обектите,  предмат на разглеждане, времето за което е била извършена. Съобразени са пазарните условия, при които е осъществена наемната услуга, взети са предвид консумативните разходи, също така имах  възражения,  които изложих  по отношение на нормата на надбавка,  тя не съобразена  с пазарните условия и моля да вземте предвид заключението на вещото лице в ревизионното производство. Подробни съображения са изложени в решението на директора на ОДОП-Бургас. Претендирам  ю.к. възнаграждение в размер на 1399 лв.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с  решение в законния срок.

Протоколът  е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: