ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.01.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и пети януари                           две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1705 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „С.М.” ООД С.И., редовно уведомен, не изпращат  законен представител, явява се адв.Н., с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т.А, надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

          Явява се вещото лице С.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.Т.А: Да се даде ход на делото.

Съдът, с оглед становището на страните  намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Съдът  ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключението  по възложената съдебно-счетоводна експертиза, депозирано с вх.№400/17.01.2017 г.,т.е. в рамките на законоустановения седемдневен срок посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК,  поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

С.В.А. – 53г., българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование,без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.- Изготвила съм заключението, което поддържам.

АДВ.Н.-В приложение №3 от заключението, което се отнася за месечния наем  на оборудването на МЦ „Лайф хостипал”. В забележките  под таблицата, в която описвате  актива изваден от употреба от 28.02.2013 г.,  взето ли е това обстоятелство под внимание на стр.14 от заключението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.- Сигурна съм, че съм го взела под внимание и доколкто този компютърен томограф е бил в употреба до 28.02.2013 година той участва в изчисленията до тази дата.След което наема пада, колкото  е относителна част на този томограф в общия размер на наема. По същият начин има за още, приложение №4, което се отнася до друг томограф,  който  пък вече е въведен от 10.03. и от тази дата участва в изчисленията.

АДВ.Н.- Месечният наем е намален със 100 лв след извеждане  от експлоатация,  а разликата в наема за 2014 г. при въвеждане на новия е увеличение с 2100  лв., защо?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.- В приложение №4 отчетната стойност на компютърния томограф е 129 166лв.  и месечната амортизационна  квота е 3229 лв, посочено е в таблицата, месечната  амортизация  на излезлия  от употреба томограф- месечната амортизационна квота е 1000 лв, докато  на другия томограф е близо 4000 лв и от там идва различието в наемите.

АДВ.Н.- В приложение №5 и №6, в частта касаеща сградата месечната амортизационна квота в размер на 1864,45 лв, как е определена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.- Аналогично е във всички приложения, не е само за сградата  в „Свети Влас”,  а се отнася до всички сгради, сградата на МБАЛ в ж.к. „Изгрев”, Бургас - амортизационнта квота  е изчислена в размер на 4 % от отчетната стойност  и на практика представлява счетоводна амортизационна квота, съгласно данъчния амортизационен  план на дружеството. Амортизационните квоти  съм ги коригирала с коефциент  на дългосрочност в посока намаление,  така съм определила месечния  наем на сградата.

АДВ.Н.- Нямам повече въпроси към вещото лице.Да се приеме заключението на вещото лице.

Ю.К.Т.А- Предвид факта, че в ревизионното производство е изготвена експертиза, при която е използван идентичен метод на увеличената стойюност, бихте ли казала на какво се дължи разликата  на стойностите на коригиращия коефициент и стойността на нормата за надбавка.На стр.№4 от експертизата.Там има описание на начина, но разликата е много голяма.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.- Аз съм използвала  коригиращ  коефициент в размер 0.7, с който коригирам амортизационната квота на  недвижимите имоти  и медицинското оборудване, като  този   коефициент  е получен  като от единица  с контиране на 0.3, за  всяка  от годините  от срока на наемния  договор т.е. за три  години.Така съм получила този коригиращ коефициент.

По отошение на голямата разлика  от моето заключение  и това, което е направено в хода на ревизионното производство, сложена е норма на печалба 20 % при изготване на неговото заключение, което считам за неприемливо,  не знам какво на пазара са предлага с норма на 20% , този процент ми се струва  прекалено завишен.Става въпрос за сграда,която е  лечебно заведение  и не би могла да бъде използва за друго освен за лечебно заведение. Използвала съм  един  процент на депозити,  който счмитам за логична аналогия за случая, като приемете, че това са едни пари, които носят доходност независимо дали са вложени  в недвижим имот или в банка като депозит. Договорът е сключен  за над две години  и затова използвам данни от сайта на БНБ, като съм взела 6.7%, който съм изполвала  при изчисленията си. Разликата идва от нормата на надбавка 20 %.

Ю.К.Т.А- Като говорим за житейска логика, липсват законовите критерии и като става дума за медицинско  оборудване, което е скъпо и бързо се амортизира,  тогава не следва ли да се търси по-висока доходност, отколкото най- ниската доходност.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - Това е средна доходност.Нито оборудването  може да съществува  без сградата,  нито сградата без оборудването. Ако оборудването бъде изведено от сградата, никой няма да наеме болнично заведение без оборудване. И на пазара няма такива сделки.

Ю.К.Т.А –Нямам повече въпроси към вещото лице С.А.. Да се приема заключението.

Съдът като изслуша становищата на страните счете, че изготвената   експертиза  следва да бъде приета, поради което

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА  по делото изготвената  съдебно-счетоводна експертиза, извършена от вещото лице С.В.А..

 

На вещото  лице С.В.А. да бъде ИЗПЛАТЕНО възнаграждение в размер на 1000.00/хиляда/ лева от внесения по делото депозит,  съобразно представената справка-декларация.

 

АДВ.Н.- Имам  желание да бъде назначената  допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроси с по-скоро уточнителен характер.От обясненията  на вещото лице стана ясно, че амортизационната норма, взета на база отчетната стойност на недвижим имот в „Свети Влас“ изрично в заключенино си е посочила, че предмета на договора за наем са  помещения и обекти в сградата с обща  застроена площ 205 кв.м от общо 767 кв.м. Това не е  взето под внимание при изчислението на месечния наем, а е взета за база амортизацията  за цялата сграда.  В този смисъл   е моя допълнителен  въпрос.А другия  въпрос касае месечния наем на медицинското  оборудване и сградата  в МЦ „Лайф хостпитал“ в Бургас, Изгрев, като се вземе  предвид частта от месечната  амортизационна квота, която съответства на наетата част от сградата.Конкретните  въпроси съм формулирал в писмена молба, която представям с препис за другата  страна.

Ю.К.Т.А-Не възразявам да се отговори на поставените  въпроси.

Съдът намира допълнително поставените задачи за относими към предмета на главния спор, поради което счита, че  вещото лице А.  следва да отговори  на същите,  поради което  и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА  допълнителна съдебно-счетоводна експертиза с нарочно поставени въпроси, в депозираната в днешното съдебно заседание молба от страна  на дружеството  жалбоподател, като ЗАДЪЛЖАВА   жалбоподателя  в 7- дневен срок от днес да внесе депозит в размер на 100.00 лв за допълнителните въпроси, на  които желае да получи  отговор.

Ю.К.Т.А-Бих искала да отбележа,  че не съм съгласна с твърдението, че използваната норма на надбавка  да бъде еднаква, това оборудване е неразделно  от самата сграда, но това не означава, че това оборудване  няма самостоятелна  стойност и не може да бъде предложено  на адекватни пазарни цени.Към настоящият момент няма да соча други доказателства.

АДВ.Н.- Няма да соча други доказателства към настоящия момент.

Съдът като взе  предвид обстоятелствата,  че делото не е   пълно, всестранно и обективно изяснено, делото следва да бъде отложено за друга дата, като вещото лице следва да бъде уведомено за допълнително поставените задачи след внасянето на депозита от страна жалбоподателя, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  01.03.2017 година от 13:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Да бъде уведомено  вещото лице след внасяне на депозита.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: