ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 02.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На втори ноември                                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1705 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТРОЙ МЕДИКАЛ” ООД С.И., редовно уведомен, не изпращат  законен преддставител, явява се адв.Н., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт   Тодорова, надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

             Явява се вещото лице С.А..

По хода на делото:

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.ТОДОРОВА: Да се даде ход на делото.

Съдът, с оглед становището на страните  намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба на „Строй медикал” ООД с ЕИК 102884591 със седалище и адрес на управление  гр.Бургас, ж.к.Изгрев, бул.Димитър Димов, със законен представител С.И. против Ревизионен акт № Р-02000215010511-091-001/31.05.2016 година потвърден изцяло с Решение № 194/02.08.2016 година на Директора на Дирекция ОДОП при ЦУ на НАП град Бургас.

Указва на  административния орган,  че е негова тежeстта за установяване  наличие на обстоятелствата,  явили се основание за издаване на оспорения ревизионен акт.

 Указва на страните, че  тяхна е тежестта да докажат твърдените  факти и обстоятелства, от  които  съответната  страна черпи права.

Съдът докладва постипилата от административния орган административна преписка,  представена в цялост по настоящето дело, както и молба с допълнително изложение  доказателствени  искания на жалбоподателя с вх.8382/ 30.08.2016 година, по която съдебния състав  е допуснал съдебно-оценъчна експертиза с поставени в молбата  въпроси.

Съдът докладва и постъпило  на 12.10.2016 година уведомление за внесен депозит за вещо лице, за изготвяне на допусната експертиза.

АДВ.Н.- Поддържам жалбата. Да се приемат представените писмени доказателства.

Ю.К.ТОДОРОВА-  Оспорвам жалбата и моля да приемете документите, съдържащи се в представената  преписка  като доказателство по делото.По допусната експертиза ние не възразяваме, но  моля за уточнение на въпрос №2 – дали би могло да се конкретизира,  че става  дума за месечен наем като съвкупност от недвижими имоти, медицинско оборудване и  консумативи.

АДВ.Н.- Не възразявам против утонението, в този смисъл  е била поставената  от мен задача.

Съдът с оглед становището на страните,  в присъствието на вещото лице прави  изричното уточение, че при изготвяне на заключението при втория от поставените въпроси същата  следва да вземе предвид обстоятелството,  че  недвижимите имоти са предоставени  под наем, ведно със  съдържащото се в тях оборудване  и консумативи, поради което  тези обстоятелства, при наличие на  законова основа за това, следва да намерят  място в експертната  оценка.

АДВ.Н.- Няма да сочим към настоящия момент други доказателства.

Ю.К.ТОДОРОВА-  Няма да соча други доказателства към настоящия момент.

Съдът предвид  становището на страните,

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната  преписка в цялост.

   Съдът като  взе предвид, че към настоящия момент делото не е пълно,  всестранно  и обективно изяснено от фактическа страна намира, че събирането на доказателства не  следва да бъде приключвано  и да бъде отложено за друга дата, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.12.2016 година от 16.00 часа,  за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: