ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 01.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На първи март                                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1705  по описа за 2016 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „С.М.” ООД С.И., редовно уведомен, не изпращат  законен представител, явява се адв.Н., с представено по делото пълномощно.

 

          ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т.А, надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

 

          Явява се вещото лице С.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.Т.А: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните  намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Съдът  ДОКЛАДВА, че по делото е представено допълнителното заключение  по възложената съдебно-счетоводна експертиза, депозирано с вх.1749/21.02.2017 г.,т.е. в рамките на законоустановения седемдневен срок посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК,  поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

С.В.А. – 53г., българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование,без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.- Изготвила съм допълнително заключението, което поддържам.

 

АДВ.Н.-Моля да не се изслушва експертизата, налице са обстоятелства за коригиране на изчисленията, съобразно предоставените данни за площта.По трите нотариални акта, които съм представил сградата се състои от партерен и пет етажа.Общата площ е 767.5 кв.м.на сградата.Съгласно договор за наем за 2014 година, предмет са само първи, втори и партерен етаж, които от нотариални актове №66 и 68 се установява, че общата  им площ е 407.5 кв.м. За 2013 година площта, която е отдадена под наем е 205.2 кв.м. Поради погрешно счетоводно записване е посочена  отдадената  и ползвана под наем площ, а не общата площ.Това се е отразило вече на изчисленията още в основното заключение.Като е взета като месечна амортизационна квота за 2013 година ½, а в действителност за 2013 година 205 кв.м. се явява ¼ от общата площ.Аналогично е и за 2014 година, където е взета амортизационна квота в пълън размер,  а в действителност се отнася за 407 кв.м., която е около половината от общата площ.Моля вещото лице  да  коригира изчисленията и тогава да се изслуша експертизата.

 

Ю.К.Т.А- Аз считам,  че заключението е пълно  и вярно,  но в крайна сметка варианта на изчисление е относим към подадените отсчетоводството данни.

 

Съдът като взе предвид обстоятелството, че се твърди допусната техническа грешка, поради некоректни счетоводни записвания  на дните за площа на процесните имоти, отдадени под наем, в счетоводството на жалбоподателя намира, че коректните площи следва да бъдат взети предвид  при изсчисленията на  поставените задачи, поради което намира, че  експертизата не следва да бъде изслушвана в днешното съдебно заседание като делото бъде отложено за друга дата, поради което и воден от горното, съдебния състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

          НЕ ПРИСТЪПВА КЪМ ИЗСЛУШВАНЕ на изготвената ССЕ.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.03.2017 година от 13:45 часа, за която дата и час страните и вещото лице  да се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебедно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: