ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,10.10.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На десети октомври                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1704 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МАРИ ЗУ“ ЕООД, редовно уведомен, адв.К., която представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник „Оперативни дейности“, Дирекция „Оперативни дейности“, ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И.-К., представя днес пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на „Мари ЗУ“ ЕООД против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-345-0343693/20.06.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, Дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.  

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.К.: Поддържам жалбата. Няма да представям нови доказателства.

Юрисконсулт И.-К.: Оспорвам жалбата. Няма да соча нови доказателства.

         Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства и административната преписка по съставения обжалван административен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

 

Счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля да отмените обжалваната заповед на посочени в нея съображения, като специално относно нарушението на принципа за съразмерност по чл.6 от АПК представям на съда практика на Административен съд гр.Варна за сведение, относно нарушаване на принципа на съразмерност от страна на органа по приходите.

Моля да ни присъдите съдебно-деловодните разноски съгласно адвокатското пълномощно.

 

Юрисконсулт И.-К.: Моля да приемете, че доводите на жалбоподателя са несъстоятелни и недоказани. Наложената ПАМ е издадена от компетентен орган,  при спазване на установената форма на административно-производствените правила, постановена е в съответствие с материалния закон. Твърденията на жалбоподателя, че неправилно е била ангажирана отговорността на дружеството предвид обстоятелството, че нефискалната продажба е осъществена от продавач в търговския обект не е от значение за налагане на ПАМ. За нейното налагане е достатъчно извършването на една продажба без издаване на фискален бон в експлоатирания от жалбоподателя търговски обект. Каквато в случая е констатирана и не се оспорва от дружеството. А неговото задължение е да създаде необходимата организация за работа в обекта съобразно закона. Липсата на изготвен АУАН към момента на постановяване на оспорваната заповед за налагане на ПАМ, респективно последващо издаден, са обстоятелства ирелевантни за производството по обжалване на заповедта за налагане на ПАМ.

 Изложените в заповедта мотиви са достатъчни, за да може да се извърши проверка за законосъобразността на оспорената заповед на всички основания по чл.146 от АПК, включително и в съответствие с целта на закона.

С оглед изложеното моля да отхвърлите жалбата срещу атакуваната заповед за налагане на ПАМ като неоснователна, както и на основание чл.161, ал.1 от ДОПК да ни присъдите направените разноски, а именно възнаграждение за юрисконсулт.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: