ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1703 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Г.Д., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат К., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА  Областна дирекция на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С придружително писмо вх. № 10807/13.10.2017 г. от Районен съд – гр. Бургас са представени по делото документи, съдържащи се в НАХД №5159/2017 г. по опис на БРС, както и заверен препис от съдебното решение, постановено по това дело.

 

СТРАНИТЕ: Да се приемат като доказателства представените документи. Нямаме други доказателствени искания.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от Районен съд – гр. Бургас документи и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от Районен съд – гр. Бургас заверени преписи от придружително писмо изх. № 39399/06.11.2015 г. на Пето РУ на МВР – гр. Бургас; придружително писмо изх. № ЗМ13388-1244/06.11.2015 г. на Пето РУ на МВР – гр. Бургас; акт за констатиране на дребно хулиганство; докладна записка от С.Б.; заявление от Б.П.З.; сведение от Б.П.З.; сведение от З.Н.М.; сведение от Д.Г.Д.; сведение от Г.И.А.; сведение от И.Т. Г.; сведение от К.С.А.; договор за правна защита и съдействие сериен № 35997/06.11.2015 г.; протокол от съдебно заседание, проведено на 06.11.2015 г.; решение №1479/06.11.2015 г. по НАХД № 5159/2015 г. по описа на БРС; справка от факс за изпратен препис от решението до Пето РУ на МВР – гр. Бургас; съобщение до Пето РУ на МВР – гр. Бургас от 06.11.2015 г.; писмо изх. №338800-2404/15 г. от 25.03.2016 г. на Пето РУ на МВР – гр. Бургас и писмо до Пето РУ на МВР – гр. Бургас изх. № 3083/01.04.2016 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да уважите исковата молба и да присъдите на доверителя ми претендираното от него обезщетение, а именно заплатеното адвокатско възнаграждение по НАХД № 5159/2015 г. на Районен съд – гр. Бургас.

Спорният въпрос по скромното ми мнение е дали в случая се касае за административна дейност, извършена от органите на МВР. Считам, че в случая е налице специален закон, тоест Указът за борба с дребното хулиганство, който дава правомощия на органите на МВР при установяване на такива данни да съставят акт за установяване на административно нарушение, затова считам, че става въпрос за административна дейност, която е неравнопоставена между органа на МВР и гражданина, а на властнически правомощия, едно от съществените изисквания по отношение на административния акт. Безспорно е в случая, че такъв акт е бил съставен, внесен е съгласно изискванията на указа в съда, а съдът е постановил оправдателна присъда. Спорно е дали трябва да бъде присъда или решение, но аз не съм човекът, който ще каже, още повече по дело, което е отдавна приключило. Въпросът е дали в случая (отговорът според мен е положителен) се касае за административна дейност на съответните полицейски органи. Съобразно това случаят следва да бъде разгледан по реда на чл. 1 от ЗОДОВ. В този смисъла си позволявам да твърдя, че са налице предпоставки, с оглед постановената оправдателна присъда, ищецът да получи като обезщетение платеното от него адвокатско възнаграждение за защита по това дело. В този смисъл моля да уважите исковата молба, да присъдите претендираната сума, както и разноските, направени по делото, съобразно наличния по делото договор за правна защита и представения с молба от 04.10.2017 г. списък на разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Госпожо съдия, моля да отхвърлите иска като недопустим, тъй като актът, съставен от органите на МВР, не е акт за констатиране или установяване на извършено административно нарушение и в този смисъла той не представлява административна дейност на органите на МВР. Указът за борба с дребното хулиганство предвижда съставяне на акт, който не е наречен административен акт, но не само това –  Указът за борба с дребното хулиганство създава едно производство, което разкрива белезите по-скоро на наказателно производство, отколкото на административнонаказателно такова. В чл. 1, ал. 2 от УБДХ е дадено определение на дребното хулиганство, което в известна степен кореспондира с определението за хулиганство по Наказателния кодекс, но е допълнено, че поради своята по-ниска степен на обществена опасност същото не представлява престъпление. От друга страна, дали ще бъде наложено административно наказание за тази проява, както го нарича чл. 2 от указа, решаваща роля има районният съд, а не административният орган. Поради това считам, че искането неправилно е предявено по чл. 1 от ЗОДОВ, тъй като за да е налице възможност за ангажиране на отговорността на държавата, трябва да е налице административен акт, който да е отменен по съответния ред, а в случая решаващата, разпоредителната роля не е предоставена в ръцете на административния орган, а в ръцете на съда. Поради това моля да отхвърлите иска като недопустим.

Моля за присъждане на разноски в производствотоюрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо председател, считам, че исковата претенция следва да не бъде разглеждана по следните съображения:

В чл. 2, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОДОВ  са отразени предпоставките, при които следва да бъде заявена претенция по този закон, а те са когато лицето бъде оправдано по повдигнато обвинение. Считам, че отговор на въпроса дава Законът за нормативните актове, където е формулирано, че при неуредени случаи следва да се приеме най-близкия такъв до материята, която коментираме, а в случая налице е оправдателен диспозитив, както е в случая с коментираното съдебно решение, касаещо обвинение. Считам, че претенцията следва да бъде предявена по реда на чл. 2, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОДОВ. Този иск се разглежда по реда на ГПК и компетентен е съответният граждански съд.

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, на първо място моля да съобразите, че както каза колегата Д., УБДХ предвижда когато не е престъпление естествено не е представлява нарушение. На второ място, чл. 2 т. 3 и т. 4 от ЗОДОВ е когато има повдигнато обвинение, но в случая нямаме такова, напротив производството пред съда е започнало по внесен акт за административно нарушение от полицейския служител.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: