ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 04.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: МАНУЕЛ МАНЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1703 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:52 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Г.Д., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА  Областна дирекция на МВР – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Манев.

 

По делото е постъпила молба от адвокат С.К., с която не се възразява по даване ход на делото, направено е доказателствено искане, изразено е становище по същество на спора и се претендира присъждане на разноски. Молбата е придружена с оригинал на представения по делото договор за правна защита и съдействие и пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Възразявам да се даде ход на делото, като основанията за това са посочени в отговора на исковата молба. Считаме иска за недопустим.

 

ПРОКУРОР МАНЕВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

По възраженията, направени от ответника за недопустимост на исковата молба, съдът ще се произнесе с нарочен съдебен акт.

Поради неявяване на ищеца съдът предостави на ответника препис от молбата на адвокат К..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорваме исковата молба, освен като недопустима, и като неоснователна.

Нямаме доказателствени искания.

Що се касае до искането на адвокат К., възразявам. Според ГПК, който е приложим в настоящото производство, ищецът с исковата молба трябва да обоснове своите твърдения и да направи всички свои доказателствени искания, на които основава иска, затова считам, че е налице преклузия по отношение формулираното доказателствено искане в представената в днешно съдебно заседание молба.

 

ПРОКУРОР МАНЕВ: Предоставям на съда.

 

Възражението на ответника за недопустимост на искането поради преклузия съдът намира за неоснователно, тъй като въпреки приложимостта на правилата, регламентирани в ГПК, съдът следва да държи сметка и за спецификата на настоящото производство, което не е типично исково.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с исковата молба.

Следва да уважи доказателственото искане на пълномощника на ищеца, като изиска от Районен съд – гр. Бургас заверени преписи от документите, съдържащи се в НАХД № 5159/2015 г. по описа на Районен съд – гр. Бургас – протоколи от съдебно заседание и представени пълномощни от процесуалния представител на Д.Г.Д..

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с исковата молба.

 

ИЗИСКВА от Районен съд – гр. Бургас следните заверени преписи от документи, намиращи се в НАХД № 5159/2015 г. по опис на съда – протоколи от съдебно заседание и представени пълномощни от процесуалния представител на Д.Г.Д..

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.01.2018 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: