ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 11.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На единадесети декември                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1703 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АКСЕЛ ГРУП” ООД, редовно призован, се явява адвокат С., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо съдия, поддържам си жалбата, както и всички събрани доказателства в хода на съдебното производство. Мисля, че сме изчерпали доказателствения материал, който следва да бъде събран по делото и исканията по доказателствата и не мисля, че друго към настоящия момент следва да бъде поискано като доказателства, с оглед на което да се приключи съдебното дирене.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата.

Също няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо съдия, с оглед на така  развилото се съдебно производство и събраните доказателства в хода на провеждането му, считам издадения акт на Началника на РДНСК за изцяло незаконосъобразен и неправилен. Същият е проведен по отношение на т. нар. „ временни строежи”, с временен характер, които строежи са уредени със специална норма в съответната част на ЗУТ, по отношение на които режимът се отличава от режима на останалите строежи. В тази връзка заповедта на Началника на РДНСК е издадена без съблюдаване на относимите правила и нормативи, относими, както за строежите от общия вид, така и към временните такива. От събраните доказателства, свързани с експертното заключение, считам, че безспорно се установи ненарушаване на строителните правила и норми и непротиворечие с ПУП, с оглед на което считам, че строежът би следвало да се счита за търпим, като естествено с оглед момента на изграждането му и момента на постановяване на заповедта, хипотезата на § 127 от ЗУТ, въведена с измененията от м. октомври 2012 г., не е била факт, но тъй като самото пряко обследване на строежа спрямо строителните правила и нормативи твърдя, че не е било проведено надлежно, т. е. не би следвало да се противопоставя на изискванията, които следва да се съобразяват при изчистване на статута като търпим или не, считам тезата на Началника на РДНСК за неотносима, непротивопоставима на § 16 и § 127 от ДР на ЗУТ, свързани с обследване на търпимостта на незаконни строежи, с оглед на което и представените писмени бележки по делото друго в настоящото съдебно заседание няма какво да заяви.

Моля да уважите жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. Безспорно от събраните писмени доказателства, а и изслушаните съдебно-технически експертизи – основна и допълнителна, безспорно се установи, че строежът е изграден без строителни книжа, в несъответствие с ПУП. Съгласно извършеното заключение се установява по безспорен начин, че строежът не е търпим, съгласно разпоредбата на §16, както с оглед годината на изграждането, така и че към момента на изграждането му за територията, в която същият попада, няма действащ ПУП.

Считам, че разпоредбата на § 127 е неотносима към настоящия случай, тъй като същата е материална и няма отношение за назад, а има действие само за напред, предвид на което считам, че е неотносима и не може да бъде приложена в настоящия случай.

Като поддържам изцяло заявените и в предходно съдебно заседание изявления и тъй като е налице строеж без необходимите строителни книжа, моля да потвърдите оспорената заповед като правилна и законосъобразна и ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо съдия, следва да се има предвид, че за евентуалното удостоверяване търпимостта на строежа в настоящия случай, не бихме могли да се позовем на § 127, касаещ търпимостта на строежи, изградени до 2001 г., тъй като Началникът на РДНСК е издал своята заповед и като такъв административен акт, който държи сметка при издаването си и за евентуалната търпимост на строежа, в бъдеще време не бихме могли да се позовем на търпимост по отношение на процесния строеж, тъй като не бихме могли да се противопоставим на така издадения административен акт от Началника на РДНСК.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: