ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 10.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На десети октомври                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  М.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1702  по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Г.Д., редовно призован, не се явява. Не се явява и процесуалният му представител адв. С.К.. Постъпила е молба от адв. С.К. и договор за правна защита и адвокатско пълномощно към нея, с която твърди, че е възпрепятстван да се яви в днешното съдебно заседание и ако не бъде уважено искането му за отлагане на делото съобразно молбата му от 03.08.2017 г., да се приеме приложения договор за правна защита и адвокатско пълномощно, а по същество да бъде уважен предявения иск и да бъде осъдено ответното учреждение да изплати претендираната сума от 300,00 лева, заплатена за защитата на ищеца, осъществена в касационното производство, доколкото пред първата инстанция адв. К. е защитавал жалбоподателя безвъзмездно. В същата молба прави изявление, ако съдът уважи исковата молба, да присъди и направените в настоящото производство разноски – 10,00 лева държавна такса и 300,00 лева адвокатско възнаграждение съгласно представените договор за правна защита и квитанция за платена държавна такса, както и съобразно списъка за разноски, представен с молбата от 03.08.2017 г.

ОТВЕТНИКЪТ ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт В.c  пълномощно по делото.

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ се представлява от прокурор М.  от Окръжна прокуратура - Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

Съдът констатира, че исковата молба е обременена от процесуален порок, който възпрепятства разглеждането на правния спор по същество. На стр. 2 от исковата молба, абз. 4 –ищецът е заявил претенция за законна лихва върху платеното от него адвокатско възнаграждение, определено като претърпяна от него имуществена вреда. Като начален момент на претенцията си за лихва е посочил денят на влизане в сила на съдебното решение, с което е отменено наказателното постановление. От приложените 2 решения по делото, съответно на лист 2а и лист 5-6, съдът не може да установи по категоричен начин, че тези съдебни актове се отнасят именно до ищеца, тъй като личните данни в тях са заличени. От там съдът не може да изведе началния момент, от който ищецът претендира законна лихва върху обявените имуществени вреди, съответно не може да установи периода и размера на претендираната мораторна лихва, задължението за посочването на която е възложена върху ищеца. Искът за мораторна лихва има акцесорен характер, но доколкото той е част от общата искова претенция, съдът счита, че не следва да разглежда главния иск, а да оставя без движение акцесорния иск за лихва. Още повече, че във вида, в който е формулирана претенцията за лихва, не е ясно дали ищецът претендира единствено мораторна лихва или мораторна и законна лихва, чийто начален момент не съвпада с началния момент на претендираната мораторна лихва.Установената нередовност възпрепятства ответника и представителя на прокуратурата да установят точното съдържание на заявените искове, а в крайна сметка възпрепятства и съда да реши спора съобразно закона.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без движение исковата молба на Д.Г.Д. с ЕГН ********** и съдебен адрес: *** **по отношение на заявената искова претенция за присъждане на лихва.

УКАЗВА на ищеца, че в 7-дневен срок от получаване на съобщението следва да посочи начален момент на претендираната от него мораторна лихва, конкретен размер на претендираната от него мораторна лихва, както и начален момент на претендираната от него законна лихва- ако предяви иск в тази насока.

УКАЗВА на ищеца, че от представените от него доказателства е невъзможно да се установи фактическата обстановка така, както е посочена в исковата молба.

Съдът УКАЗВА на ищеца, че при неизпълнение на указанията за конкретизиране на исковите претенции за лихва в исковата молба, производството – в тази част ще бъде прекратено.

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 05.12.2017 г. от 15:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: