ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 05.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На пети декември                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  Ч.Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1702  по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:15 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Г.Д., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. С.К. с пълномощно  на лист 25 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт В.М. c  пълномощно на лист 14 по делото.

ПРОКУРАТУРАТА на Република България се представлява от А. Ч. - прокурор от Окръжна прокуратура Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА искова молба на Д.Г.Д. ***. Правно основание на исковата молба е чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ. Цената на иска е в размер на 300,00 лева главница, 33,00 лева мораторна лихва, както и законната лихва от предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на претендираното обезщетение. Ищецът заявява, че е претърпял имуществени вреди в резултат на заплатено адвокатско възнаграждение за защита по АХД № 572/2016 г. по описа на Административен съд – Бургас, с което е било оставено в сила решение на Районен съд - Бургас с изрично посочени № и дата по административно-наказателното дело, с което е било отменено наказателно постановление на наказващ орган сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Бургас. Ищецът се позовава на тълкувателна практика на Върховния касационен съд. Претендира и разноски.

Ответникът в писмен отговор оспорва допустимостта на исковата молба. По основателността заявява, че не са налице предпоставките за реализиране на имуществената му отговорност. Позовава се на тълкувателно решение от 2017 г на ВАС.

АДВ.К.: Нямам възражнеия по доклада. Съгласно дадените ми в предходното съдебно заседание разпореждания, представям копия от призовките на Районен съд – Бургас и Административен съд - Бургас от които е видно,че номерата съответно се отнасят за представените обезличени решения към исковата молба за конкретния случай.

Също представям и моля да приемете заверени от мен копия на първоинстанционното и касацинното решение, където коректно са посочени имената на ищеца в настоящото производство, той същият - жалбоподател и ответник-касатор в касационното производство № 572/2016 г. на Административен съд - Бургас.

Нямам други доказателствени искания.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ В.М.: Нямам възражения по доклада на делото.

Относно възражението за недопустимост в исковата молба - оттеглям възражението. Не възразявам да се даде ход на поизводството. Не възразявам да се приемат днес преставените от ищеца писмени доказателства, тъй като те са в изпълнение на разпореждане на съда.

 Нямам доказателствени искания и няма да соча други доказателства. Поддържам отговора в частта относно заявената неоснователност на исковата претенция.

ПРОКУРОР Ч.: Исковата претенция е процесуално допуситма. Да се приемат приобщените към настоящия момент писмени доказателства и тези в настоящото заседание, представени от адв. К.. Нямам доказателствени искания.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, представени от адв. К. в днешното съдебно заседание, както и доказателствата, приложени към исковата молба.

ПРИЕМА представената справка за изчисляване на законна лихва, приложена към молба от 23.10.2017 г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВ.К.: Моля да уважите исковата молба като намерите същата за допустима, основателна и доказана. Моля да осъдите ответното учреждение да заплати претендираната сума в размер на 300,00 лева разноски, направени от ищеца в касационно наказателно административно дело № 572/2016  г. по описа на Административен съд - Бургас.

По отношение доводите в писмения отговор на ОД на МВР - Бургас, че не било установено реално изплащане на посочената сума, намирам това за неоснователно, тъй като в наличното към исковата молба приложено копие на договора, чиято автентичност не бе оспорена, изрично е записана договорената сума, платената сума, от които в брой 300,00 лв. Нито ЗЗД, нито Закона за адвокатурата или пък процесуалния закон, съдържат особени изисквания за установяване разплащането между адвокат и неговия клиент. Достатъчно е, че по делото е налично копие на договор от кочан на адвокатската колегия с подписите на двете страни, за да бъде прието, че сумата реално е платена, т. е. налице е обедняване на жалбоподателя в онзи момент, по-точно той е ответник-касатор. В онзи момент в първата инстанция договорът е без заплащане, защитата е без заплащане. По тези съображения, ако уважите исковата молба, моля да присъдите направнеите разноски от доверителя ми, изразяващи се в платена държавна такса и договорено адвокатско възнаграждение съгласно представения договор за правна защита, представен с молбата от 09.10.2017 г., както и списъка за  разноски представени с молба от  03.08.2017 г.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ В.М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите като неоснователна и недоказана исковата претенция - предмет на настоящото производство.

По отношение на главния и на акцесорния иск за заплащане на лихви съображенията ми са следните: по делото липсват категорични данни, че ищецът в качеството на жалбоподател по наказателно-административно дело № 572/2016 г. по описа на Административен съд - Бургас, е направил разходи за адвокатска защита в размер на 300,00 лв. Независимо от изрично дадените указания на съда в определение в предходното съдебно заседание, делото не е приложено към настоящото дело, нито ищецът е направил искане за прилагането му, поради което не може да се прави извода договорът за правна защита, на който се позовава ищецът, е действително представен в хода на оспорване на наказателното постановление.

При липса на категорични данни за нанесена твърдяна вреда, не може да се направи категоричен извод, че тези разходи са действително извършенеи. В този смисъл се е произснесъл ВАС с  решение № 2123/26.06.2017 г. по административно дело № 13976/2015 г. - трето отделение.

Отделно от това в случай, че постановите решение, с което приемете исковата молба за основателна, считам, че претендираното адвокатско възнаграждение е завишено по размер. При обжалване на наказателното постановление пред Районен съд – Бургас, жалбоподателят не се е представлявал от адвокат. С решението на Районен съд - Бургас е отменено наказателното постановление и адвокатската услуга се е изразявала само в явяване в съдебно заседание при разглеждане на наказателно административно дело № 572/2016 г. на Административен съд –Бургас, с оглед на което считам, че претендираните разноски в размер на 300 лева са необосновани по размер. Правя възражение за прекомерност и за претендираното адвокатско възнаграждение в днешното съдебно заседание. Делото не се отличава с фактическа и правна сложност, които да мотивират претендирания размер. Моля да присъдите на ОД на МВР - Бургас разноски за юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОР Ч.: Моля да постовите акт, с които да отхвърлите  претенцията като неоснователна. По Тълкувателно решение №1 пред ищеца принципно възниква възможност да предяви претенцията, но в случая считам, че единствено само произдводство пред касационна инстанция, което също се развива по жалба на първоинстанционния съд, тази претенция по този ред не е относима. Поради което считам, че няма основание същата да бъде уважена само на това основание. Алтернативно споделям доводите, изложени от процесуалния представител на ОД на МВР - Бургас изцяло, както досежно основателността на претенцията, както и прекомерността на исканите възнаграждения по основния иск и по адвокатското възнаграждение в настоящотопроизводство.

РЕПЛИКА НА АДВ.К.: Моля да не уважавате направените възражения на процесуалния представител на ОД на МВР – Бургас. Защитавал съм доверителя си в първата инстанция, но безплатно. Защитатал съм го срещу касационната жалба и този договор - неговата автентичност не е оспорена в писмения отговор срещу подадената искова молба. Съответно считам  преклузия по отношение възможността за оспорване автентичността на договора. Освен това и гл.юрисконсулт Владимирова, и прокурор Ч., развивайки тезите си днес, очевидно са се запознали с делото и са видели, че договорът е наличен. По тези съображения считам, че не може и не следва да бъде уважено възражение за това дали действително е имало договор или е нямало договор в касационното дело.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: