ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 10.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На десети октомври                               две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1702 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.М., редовно уведомен, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Териториално поделение на Национален осигурителен институт Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Д.Г.М. *** против решение № 1012-02-173#1/03.08.2016г. на Директора на ТП на НОИ Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 2113-02-1060#5/23.06.2016 г. на Ръководителя по пенсионно осигуряване на ТП на НОИ Бургас, с което на основание чл. 69 КСО е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Д.Г.М., с искане за отмяна на решението като несъобразено с изискванията на материалния закон, както и потвърденото с него разпореждане и връщане на преписката на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, т. 1 от Кодекса на социалното осигуряване за ново произнасяне по заявлението на жалбоподателя за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, считано от датата на придобиване на правото ведно, с присъждане на направените по делото разноски.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Поддържам си жалбата.

Нови доказателства няма да представям.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата. Моля да потвърдите решението на Директора на ТП на НОИ Бургас.

Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, като намери, че следва да приеме като доказателства представените по делото писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт, съгласно опис, приложен към придружителното писмо до съда.

ПРИЛАГА към делото за сведение приложеното към жалбата решение № 140/25.04.2016 г. на Административен съд Велико Търново по административно дело № 164/2016 г.

Поради липса на доказателствени искания на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Уважаема госпожо съдия, считам решението на Директора на ТП на НОИ Бургас за неправилно, издадено в нарушение на материалния закона. Считам, че имам право да ми бъде отпусната пенсия, тъй като отговарям изцяло на изискванията на закона. В този смисъл представям и моля да вземете предвид нова съдебна практика – решение на Русенски районен съд от 19.08.2016 г. по административно дело № 133/2016 г., влязло в сила.

Моля да постановите решение, с което да върнете преписката в НОИ Бургас за ново произнасяне.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да потвърдите решението на Директора на ТП на НОИ Бургас, тъй като считам, че същото е правилно, законосъобразно, без допуснати съществени процесуални нарушения и без нарушения на материалния закон.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:37 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: