ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 27.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми януари                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1702 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Сейнт Валантайн”ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Й., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.В.А. - българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Представените по делото фактури, които са на фискални бележки са нечетливи. Такива са и в счетоводството на жалбоподателя. Онова което съм посочила срещу номера на фискалните бонове издадени от „ЗОРА М.М.С.”ЕООД е ако забележите „мебели и аксесоари”, не съм ги описала конкретно, защото са нечетливи касовите бонове. „Мебели и аксесоари” записването съм го взела от начина на счетоводното отразяване към съответната фактура.

 

АДВОКАТ  Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам въпроси към вещото лице. Експертизата е в синхрон и с установеното от органа по приходите.  Не се спори за начина на осчетоводяване от фирмата. Спорът е правен и ще коментирам по същество.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева/л.322/, платими от внесения депозит.

 

Съдът констатира, че находящите се на стр.20, 34, 35, 39, 40 и 55 от делото, копия от фискални бонове, издадени от „ЗОРА М.М.С.”ЕООД са нечетливи, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на страните, че находящите се на стр.20, 34, 35, 39, 40 и 55 от делото копия от фискални бонове, издадени от „ЗОРА М.М.С.” ЕООД следва да бъдат представени в четливи копия.

 

АДВОКАТ Н.: С оглед изявлението направено от вещото лице в днешното съдебно заседание, след като то е работило в счетоводството с оригиналните документи и там са били нечетливи, считам че няма да мога да представя по добри копия, още повече че от момента на последното копиране е минал значителен период от време, а е известно, че този вид хартия избледнява с течение на времето, тоест  представените копия ще бъдат още по- лоши. Нямаме искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Относно приложените нечетливи доказателства по делото, заявявам, че същите сме изискали от жалбоподателя в хода на административното обжалване и са представени в този нечетлив вид и няма как да ги представим в по-добри копия. Нямаме искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът оглед изявленията на вещото лице и на процесуалните представители на жалбоподателя и ответника, счита че четливи копия на тези фактури не могат да бъдат представени, поради което по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което уважите жалбата и отмените обжалвания ревизионен акт като незаконосъобразен, по съображения които ще изложа в писмени бележки в указан от Вас срок.

 В днешното съдебно заседание  ще обърна внимание, че ревизията е протекла по общия ред и в тежест на административния орган е докаже  твърдението за осъществени  доставки  на активи, а такива доказателства не бяха ангажирани в хода на настоящото производството,  нито се сочат такива събрани в хода на ревизионното производство.

Моля, да ни бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаема г-жо административен  съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Не се спори в настоящото производство относно счетоводните записвания на фирмата и затова, че по тях стоката е налична в патримониума на дружеството-жалбоподател. От извършения оглед на място от орган по приходите, документиран с протокол, който е официален документ по смисъла на чл.50 от ДОПК, е установено че въпросните мебели, мебелно обзавеждане, бяла техника и други, подробно описани в протокола за оглед, се намират в патримониума на трети лица, които са закупили апартаменти от дружеството-жалбоподател. В този смисъл е извършено данъчно облагане и са начислени данъци. Подробни аргументи са изложени в тази насока в решението на директора на Дирекция ”ОДОП” Бургас,  ревизионния акт, ревизионния доклад, като сме се съобразили и с европейската практика цитирана в решението на директора на Д”ОДОП”.     

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 985 лева

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: