ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 11.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети ноември                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1702 по описа за 2014година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Сейнт Валантайн”ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Н., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Й., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба  Сейнт Валантайн”ЕООД против ревизионен акт № 021400213/23.04.2014г. издаден от началник сектор дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр.Бургас, частично потвърден с решение № 205/18.07.2014 година на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас относно дължимия ДДС за периода 01.01.2011г.-31.01.2011г.

 

АДВОКАТ Н.: Изцяло поддържам жалбата на моя доверител. Моля да приемете административната преписка.

Имам искане за назначаване съдебно-счетоводна експертиза с въпроси формулирани в писмена молба, която представям в днешното съдебно заседание. Ние оспорваме, че за процесния период, жалбоподателят е извършил доставките, а именно предаване на фактическо владение за тези активи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Да се приеме административната преписка.

По искането за допускане на експертиза, не възразявам.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 400 лв. вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд гр.Бургас, в който срок следва да бъде представено като доказателство по делото и съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С.А., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.01.2015 г.  от 10.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.35часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: