Р Е Ш Е Н И Е

 

      1635                                   04.10.2018г.                                      гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесети септември две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Биляна Недкова

прокурор: Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 1701 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

  Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба от ОБЩИНА ПОМОРИЕ, подадена чрез кмета Иван Алексиев, против Решение № 77 от 30.05.2018г., постановено по АНД № 52/2018г. по описа на Районен съд – Поморие, с което е отменено Наказателно постановление № 7-200/30.01.2018г. издадено от кмета на Община Поморие, с което на Б.Г.Т. ЕГН **********,***, за нарушение по чл.23, ал.2, т.7, на основание чл.35, ал.1, т.2 от Наредба № 2за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие на Общински съвет гр.Поморие, е наложено адм. наказание глоба в размер на 750.00 лв.

В касационната жалба се излагат доводи, че оспореното решение е неправилно – постановено при нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Моли съда да отмени оспореното решение и да бъде потвърдено издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание - касаторът, редовно и своевременно призован, се  представлява от ст. юк. С. Събева, която поддържа касационната жалба съобразно изложените в нея основания. Моли за връщане на делото за ново разглеждане и изясняване на фактическата обстановка.

Ответникът Б.Г.Т., редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

Участващият в процеса представител на ОП - Бургас счита, че решението на районния съд е неправилно и незаконосъобразно и моли за отмяната му и за потвърждаване на наказателно постановление.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административнонаказващия орган, които са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

Правните изводи на първоинстанционния съд са подробно и ясно изложени в оспорения съдебен акт и напълно се споделят от настоящата инстанция. Задължение на административнонаказващия орган е да докаже, че животните предмет на извършеното нарушения са отглеждане от Б.Т. са за негови лични нужди. В жалбата си до въззивния съд същият твърди, че животните са с цел препитанието му, т.е. с цел издръжката му, от което следва, че ги отглежда с продажба и реализиране на доходи, от които да преживява. Административнонаказващият орган не е представил по делото доказателства в обратен смисъл, които да оборват твърдението на Т.. Нещо повече, както правило е установил и първоинстанционния съд, нито в АУАН, нито в издаденото въз основа на него НП не е посочено, че въпросните животни се отглеждат за лични нужни, което е задължителна предпоставка за квалифициране на извършеното деяние като нарушение на посочената в НП разпоредба - чл.23, ал.2, т.7, на основание чл.35, ал.1, т.2 от Наредба № 2за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие на Общински съвет гр.Поморие.

Предвид изложеното настоящият касационен състав намира оспореното съдебно решение за правилно. Районният съд е обсъдил събраните доказателства и въз основа на правилно установените факти е извел законосъобразни правни изводи. Предвид изложеното, не се констатират отменителни основания, поради което същото следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 77 от 30.05.2018г., постановено по АНД № 52/2018г. по описа на Районен съд – Поморие

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ:  1.               

 

     

         2.