ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 17.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На седемнадесети септември                       две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1701 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.И., редовно призован, явява се лично и с процесуален представител – адв. Благой П., с представено от днес пълномощно, както и с преводач – Х.А.Х., който осъществява превод от български на турски език и обратно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на Областна дирекция” на МВР гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт В., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано във връзка с отменително решение № 9441/25.06.2013 г. на Върховен административен съд, VІІ-мо отделение, постановено по административно дело № 3808/2013 г., с което е отменено решение № 183/21.01.2013 г. по административно дело  № 1489/2012 г. на Административен съд – Бургас и делото е върнато на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че във връзка с мотивите явяващи се задължителни указания постановени в отменителното решение на Върховен административен съд с разпореждане от 01.07.2013 г. е изискал от ответника по оспорване допълнителни писмени доказателства, а  именно: справка за задграничните пътувания на съпругата и малолетните деца на жалбоподателя в периода 26.04.2010-12.07.2012 г.  В изпълнение на така постановеното разпореждане по делото е постъпила исканата справка със съпроводително писмо рег. № 20960/04.07.2013 г. на ОД на МВР гр. Бургас.

АДВ. П.: Поддържам жалбата. Представям удостоверение за раждане на двете деца от които е видно, че те са български граждани и удостоверение за сключен граждански брак удостоверяващи, че както съпругата, така и двете малолетни деца на жалбоподателя са български граждани.

Също така моля да допуснете изявление на жалбоподателя, с което той ще наведе факти съгласно указанията на отменителното решение на Върховен административен съд за установяване на други обстоятелствата свързани с преценката за това дали е налице изключителен случай на особена или извънредна причина с временен характер съгласно чл. 4, §3 от Директива 2003/109 на ЕО. Заявявам, че исканото от нас доказателствено средство, а именно графологична експертиза съгласно решението на Върховен административен съд е несвоевременно и сроковете за това са изтекли. Заявявам, че оттеглям това искане.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете като доказателство представената справка за пътувания на семейството на жалбоподателя извън страната. Моля да приемете за сведение по делото решение на ВАС по дело № 13961 по описа за 2012 г. влязло в сила, с което е оставено в сила решение на Административен съд – Бургас по административно дело № 1612/2012 г. С последното е потвърдена като законосъобразна заповед за поправка на очевидна фактическа грешка издадена от Директор на ОД на МВР досежно крайната дата на отсъствие на жалбоподателя от страната. Не се противопоставям на приемането в днешно съдебно заседание на представените от оспорващия писмени доказателства. Противопоставям се на искането за даване обяснения от жалбоподателя, тъй като същия е имал тази възможност преди произнасянето на административния орган. Въвеждането на нови факти и обстоятелства изложени в настоящия момент е ирелевантно за оспорената заповед. Моля, в случай че допуснете това искане да задължите процесуалния представител на жалбоподателя да заяви и изясни какви нови факти и обстоятелства ще бъдат установени с обясненията на жалбоподателя.

АДВ. П.: В отменителното решение на ВАС ясно е посочено, че в това производство съдът трябва да събира и други доказателства извън факта, че 12 последователни месеца жалбоподателят е отсъствал от страната. Лично жалбоподателят ще изясни причините за това отсъствие, за което сме представили и писмени доказателства.

Съдът с оглед заявеното от страните становище и по повод представените в днешно съдебно заседание документи

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените до настоящия момент, както и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

ПРИЕМА за сведение представеното от процесуалния представител на ответника Решение № 2080/13.02.2013 г. на Върховен административен съд постановено по административно дело № 13961/2012 г.

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да представи обяснения по случая по въпроси, поставени от страните.

 

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: В Турция съм един от осемте инженери, специалисти по рафинерии, по електрониката по оборудването. В Ирак съм бил отговорен в 6 рафинерии. Бил съм началник на целия отдел на специалистите по електроника. Единият се прибираше в Турция, а другият оставаше в Ирак, като се сменяхме. Колегата ми обаче напусна и аз останах сам. Във фирма „Кар груп”, която е идентична с „Лукойл Нефтохим” останаха на мое подчинение около 3 500 човека. Поисках от фирмата да ми предостави възможност да се прибера в България, но ми отказаха, като ми заявиха, че ако напусна работата в този момент ще дължа неустойка в размер на 50 000 щатски долара. Това се случи след като последно се бях прибрал от България - мисля, че по документите може да се засече датата кога се е случило.

Същевременно и в Турция не можех да се прибера по същите причини. По това време семейството ми беше в Турция. Във връзка с военното положение в Ирак се отказах от работата там, като водех преговори в офиса в Турция с „Лукойл Нефтохим” АД за работа в рафинерията в гр. Бургас, защото съм специалист по електроника и „Лукойл Нефтохим” имат нужда от такъв специалист в рафинерията си, в гр. Бургас. В момента текат преговори за предоставяне на възможност и работно място в „Лукойл Нефтохим”. Семейството ми иска да дойде и да живее в България, но заради мен, тъй като имам забрана не можаха да дойдат в България, включително и на почивка. Децата ми искат да живеят в България. В с. Снягово имам къща, но не мога да дойда да живея в нея. Без мен и семейството ми и децата ми не могат да дойдат. В Ирак е много трудно и затова искам да дойда да живея в България. Всичките роднини са тук. Преди влизах и излизах за 2-3 месеца, но заради договора в Ирак и най-вече заради неустойката не успях да дойда. Друго няма какво да кажа.

Започнах работа в Ирак през 2010 г., като договорът изтича през 2020 г. Когато подписвах този договор нямаше клаузи за тези забрани и неустойки. Проблемът възникна едва когато колегата ми напусна. Към настоящия момент рафинерията в Ирак, в която работех е затворена, поради което и проблема с неустойките временно е замразен.

Съпругата ми има роднини в България, в с. Снягово. Само майка й и баща й са в Турция, като останалите роднини - брат, леля и други си живеят в с. Снягово.

АДВ. П.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам доказателствени искания. Да си приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед липсата на формулирани доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. П.: Считам, че са налице доказателства, които обосноват на особени и извънредни причини от временен характер, които са препятствали възможността на жалбоподателя да пребивава през процеснния период.

Съгласно мотивите на Върховен административен съд следва да се обсъдят всички факти и обстоятелства свързани с постановяване и установяване на територията на страната, за което се черпят аргументи в чл. 15, ал. 1 и чл. 25, ал. 1, т. 4, 6, 8, 13 и 16 от Закона за чужденците в България. В този смисъл действително лицето не е пребивавало 12 календарни месеца през този период, но доказателствата събрани в т.ч. и в днешно съдебно заседание дават основание за приложение на института на чл. 9, §3 от Директива 2003/109/ на ЕО, с която държавата дерогира правото по чл. 9, §1, б.”в” тоест, следва да се приложи изключението, че се губи връзката с държавата в продължение на 12 ако лицето не пребивава. Налице са фосмажорни обстоятелства, че лицето желае да се върне в България и за да не се разделя семейството -  съпруга и две деца, които са български граждани да са принудени  да живеят извън страната, тъй като жалбоподателя - техен съпруг и баща няма право да живее в страната. В този смисъл моля да имате предвид и мотивите на Върховен административен съд, съгласно което е дадена възможност да се приеме, че не е налице трайно откъсване от държавата на основание форсмажорни причини и ясно изразено желание да се пребивава дългосрочно в РБългария, за да не се разделят семейства, тъй като български граждани и са принудени да живеят в чужбина. Моля да отмените атакуваната заповед.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение жалбата и да потвърдите оспорената заповед като законосъобразна. От представената справка за пътувания на семейството на жалбоподателя се установява по безспорен начин, че семейството на жалбоподателя е пребивавало извън границите на РБългария за релевантния период т.е., периода в който жалбоподателят е отсъствал от страната. В същия период семейството и двете деца са пребивавали извън територията на страната съгласно мотивите на ВАС - доказване на пребиваване на семейството извън страната обосновава мотивите изложени от административния орган в административния акт. Освен изложеното, както и твърденията на жалбоподателя изложени в днешно съдебно заседание и като обяснения в хода на административното производство не се подкрепят от никакви писмени доказателства. Във връзка с твърдяното обстоятелство за сключен договор такъв не беше представен в хода на административното, нито в хода на съдебното производство. От друга страна жалбоподателят твърди, че този договор за работа извън границите на България е сключен за 10 г., който ще изтече през 2020 г. Твърдяните обстоятелства от фосмажорен характер не бяха подкрепени със съответните доказателства, с оглед на което същите не се установиха в хода на производството. Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

АДВ. П.: Ноторно известните факти не се доказват, а  войната в Ирак е ноторно известен факт. Моля да ми се присъдят пред всички съдебни инстанции съдебно-деловодни разноски.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: