О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер             14.08.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на четиринадесети август две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 1701 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.146 от АПК.

Образувано е по жалба на П.И.Д. *** против мълчалив отказ на директора на Агенция „Митници” да се произнесе по заявление с вх.№ 94-ПП/60 от 13.07.2012г. Иска се от съда да отмени процесния отказ и да върне преписката на административния орган за произнасяне по заявлението.

Съгласно разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК делата се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения административен акт, а когато то е в чужбина – от Административен съд – град София. В конкретния случай от твърденията в жалбата и приложените към нея писмени доказателства се установява, че процесуалното правоотношение е възникнало между оспорващия Д. и директора на Агенция „Митници”, чието седалище съгласно чл.3 от Устройствения правилник е в гр.София. При това положение, компетентен да се произнесе по законосъобразността на оспорения отказ е Административен съд – гр.София. Местната подсъдност по АПК е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на съдебното производство, за която съдът следи служебно (аргумент от чл.134, ал.2 от АПК). Тя се определя от посочената в закона връзка на делото с териториалния район на съответния административен съд, който е овластен и задължен да постанови валиден съдебен акт.

Гореизложеното съставлява основание за десезиране на настоящия съдебен състав чрез прекратяване на производството по делото и изпращането му по подсъдност на Административен съд – гр.София като компетентен по смисъла на чл.133, ал.1 от АПК.

Мотивиран от горното, на основание чл.135, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, първи състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1701/2012г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – гр.София за произнасяне по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....................................