ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 28.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и осми април                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1700 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

         Ищецът Д.Н.К. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

         За ответника Министерство на правосъдието - редовно уведомено, се явява пълномощникът Т. Ч. от ОС „Изпълнение на наказанията” с пълномощно по делото.

         Прокуратурата на Република България се представлява от прокурор Стоянова от Бургаска окръжна прокуратура.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът констатира, че по делото са извършени всички процесуални действия дължими по закон при разглеждането на спора, въпреки че пред настоящия съд не са извършвани процесуални действия на основание чл.118, ал. 2, изр. второ от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът счита, че не следва да събира нови доказателства, а следва да приключи в днешното съдебно заседание събирането на доказателствата и да даде думата по същество.

Същевременно, съдът счита, че следва да даде възможност на представителя на прокуратурата да изрази становище както по допустимостта, така и по процесуалната законосъобразност на действията извършени до момента, защото прокурорът до настоящия момент не е участвал в производството.

 

СЪДЪТ КЪМ ПРОКУРОРА: Какво е становището Ви по допустимостта на иска и по допустимостта на процесуалните действия извършени  до момента?

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима с оглед на всички посочени в нея изисквания по чл. 1 от ЗОДОВ. Запозната съм с извършените процесуални действия по събирането на доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Ч.: Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата. Да бъдат приети доказателствата приложени с писмения отговор.

 

Предвид изявленията на страните и с оглед нормата на чл.118, ал. 2 изр.второ от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Юк. Ч.: Уважаеми г-н Съдия, моля да вземете под внимание всички доказателства по делото. След обстойно запознаване с материалите по делото и проведените  разговори с администрацията в затвора в гр. Бургас, установих, че става въпрос за ищец, който обича да привлича силно вниманието върху себе си. В дългия си престой в затвора той е направил дупки по всички ципи от тялото си, по които няма кръвоносни съдове и след привличане на внимание, ги зашива. Това негово самоувреждане е предмета на нашето дело и ищецът иска да черпи от това самоувреждане вреда като предявява иск за 10 000 лв. Моля да не обръщате внимание на това негово самоувреждане и привличане на внимание. Моля да отхвърлите иска. Моля да  присъдите в полза на ГД „Изпълнение на наказанията” юрисконсултско възнаграждение по чл.78, ал.8 от ГПК към минималния размер.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н Съдия,  считам, че исковата молба е недоказана. От събраните по делото доказателства се установи, че не са налице предпоставките за ангажиране отговорността на ответника. Изключителното арогантно поведение на ищеца и начина по който се самоуврежда с цел демонстриране на внимание, не са предпоставки за търсене на отговорност от ГД „Изпълнение на наказанията”.

С оглед на горното, моля, да оставите иска без уважение, тъй като в конкретния случай неимуществени вреди са причинени изцяло от самия ищец и по негова вина.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: